Bijlage 2: Lijst met afkortingen

Caper Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
KNBGG Katholieke Nationale Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg
KNR Konferentie Nederlandse Religieuzen
KVC Katholieke Charitatieve Vereniging
LJN zaaksnummer op www.rechtspraak.nl 
NVSH Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
PINK Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie
RK Rooms-Katholiek
SNPR Stichting Nederlandse Priester Religieuzen
Sr Wetboek van Strafrecht
Sv Wetboek van Strafvordering