Start ] Omhoog ]

De ervaringen van homo- en biseksuele mannen met inter-generationele seksuele contacten in hun kindertijd

Stanley, Jessica L., Bartholomew Kim & Oram Doug

In: The Journal of Sex Research, 41-4

Vooraf (JON)

In dit artikel, waarvan een deel hieronder door JON is vertaald, onderzoeken de auteurs 

 • de ervaringen zoals in de titel genoemd, maar ook 
 • de definitie waarmee men zoiets correct beschrijft. 

Zij vergelijken twee definities, te weten 

 • de gebruikelijke definitie, namelijk "CSA" = Child Sexual Abuse, ofwel "SMK" = Seksueel misbruik van Kinderen, gebaseerd op een verschil in leeftijd; elk contact met zo'n verschil is per definitie seksueel misbruik; met
 • een andere definitie, die zij voorstellen te gebruiken, namelijk "CSA-P of CSE" = Child Sexual Abuse based on perception annex Child Sexual Experience, ofwel "SMK-E of SEK" = Seksueel Misbruik van Kinderen indien zo ervaren, of Seksuele Ervaringen van Kinderen. 
  Dus: vraag eerst eens aan het (voormalige) kind hoe het contact ervaren is en spreek slechts indien dit negatief is van misbruik. 

Zij tonen aan dat hun definitie beter werkt als men de samenhang wil ontdekken tussen vroege seksuele ervaringen met volwassene(n) en latere problemen. 

De samenhang is deze: 

 • De deelnemers aan het onderzoek die het seksuele contact zelf als negatief, afgedwongen en als misbruik hadden ervaren, hadden later meer problemen in de volwassenheid dan wie deze negatieve ervaringen niet had gehad.
 • Zij die het seksuele contact hadden ervaren als positief, zonder dwang en niet als misbruik, hadden even veel of even weinig problemen in de volwassenheid als degenen die geen seksuele ervaringen in de kindertijd hadden gehad. 

Gedeeltelijke vertaling (JON)

Samenvatting 

Dit onderzoek gaat over het ervaren van seksueel misbruik in de kindertijd door homo- en biseksuele mannen. 

Wij vergelijken twee definities

 • De gebruikelijke definitie van Seksueel Misbruik van Kinderen [CSA annex SMK] die gebaseerd is op verschil in leeftijd, met 
 • een andere definitie van Seksueel Misbruik van Kinderen die gebaseerd is op de ervaring ervan [CSA-P of CSE annex SMK-E of SEK], 

om te bezien welke definitie het beste geschikt is om latere problemen te verklaren. 

De steekproef bestond uit 192 homo- of biseksuele mannen, geselecteerd uit een representatieve steekproef uit de bevolking. Hun beschrijvingen van hun ervaringen met Seksueel Misbruik van Kinderen die gebaseerd is op de ervaring ervan [CSA-P of CSE annex SMK-E of SEK] zijn op de band opgenomen en geanalyseerd. 

Vijftig mannen (26%) vermeldden seksuele contacten voor hun 17e verjaardag met iemand van vijf jaar of meer ouder, contacten dus die volgens de eerste definitie hierboven, per definitie dus, 'seksueel misbruik' zijn. 

 • Van deze mannen hebben er 24 (49%) deze contacten ervaren als negatief, gedwongen en als misbruik. Hier is dus sprake van 'als misbruik ervaren' contacten [CSA-P annex SMK-E]. 
  Zij rapporteerden meer problemen [in de volwassenheid] dan degenen die geen seksuele contacten hebben ervaren in de kindertijd. 
 • Degenen die deze contacten hebben beleefd als niet-negatief, zonder dwang en niet als misbruik [dus 51%] rapporteerden net zo veel of zo weinig problemen [in de volwassenheid] als degenen die deze ervaringen als kind niet hebben gehad. 

Deze bevindingen suggereren dat een op ervaring gebaseeerde definitie van seksueel misbruik in de kindertijd [CSA-P of CSE annex SMK-E of SEK] beter aangeeft welke seksuele contacten in de kindertijd schadelijk kunnen zijn dan dat de slechts op leeftijd gebaseerde definitie [CSA annex SMK] dit doet. 

Citaten 

(1) 

Dit onderzoek werkte met de gebruikelijke definitie van CSA [SMK] en met een gewijzigde definitie om te bezien welke definitie het beste bruikbaar was om latere problemen te bespreken. 

CSA [SMK] wordt doorgaans gedefinieerd als een seksueel contact tussen een kind of een puber met iemand die minstens vijf jaar ouder is. [...] 

Deze slechts op leeftijdsverschil gebaseerde definitie sluit aan bij morele overtuigingen en bij het wettelijke criterium voor deze contacten in de VS. [...]

Deze slechts op leftijdsverschil gebaseerde definitie van deze contacten echter, omvat alle seksuele contacten van kinderen met oudere personen; zij maakt daardoor onzichtbaar hoezeer de beleving ervan kan verschillen. 

Zo wordt bijvoorbeeld een incestueus en afgedwongen seksueel contact niet onderscheiden van een vrijwillig seksueel contact tussen een puber en iemand van buiten het gezin. Als men alleen kijkt naar het leeftijdsverschil, wat deze definitie doet, dan is er geen aandacht meer voor de aard en de context van het seksuele contact. 

(2) 

Voor de homoseksuele mannen [in dit onderzoek] is de negatieve ervaring van die contacten gekoppeld aan de leeftijd van het kind destijds en aan de aanwezigheid van dwang. [...]

Dus kunnen niet-seksuele factoren als instemming en de leeftijden in kwestie eventuele latere problemen beter verklaren [en dus voorspellen] dan wanneer men alleen het leeftijdsverschil beschouwt. 

De alleen op leeftijd gebaseerde definitie van misbruik (CSA) is gebaseerd op de impliciete veronderstelling dat een dergelijke seksuele ervaring altijd schade bewerkstelligt. Deze veronderstelling wordt onvoldoende bevestigd door empirisch onderzoek. 

(3) 

Hoewel men algemeen aanneemt dat seksueel contact in de kindertijd (CSA, SMK) altijd een negatieve ervaring is, een intensieve zelfs, laat onderzoek steeds weer zien dat er grote verschillen zijn in hoe men op deze ervaring(en) terugkijkt. Sterker nog, hoe men daarop terugkijkt [positief/neutraal/negatief] voorspelt of men later in de problemen komt. 

(4) 

Als men misbruik alleen definieert op basis van leeftijdsverschil, plaatst men de verschillen in beleving die eventuele latere problemen juist zo be´nvloeden, als minder belangrijk op de tweede rang. 

Daarom hanteerden wij een andere definitie van 'misbruik', die gebaseerd is op de beleving 'negatief, onder dwang en als misbruik': pas dan is het in onze definitie [CSA-P of CSE annex SMK-E of SEK] misbruik. Daartegenover gebruiken wij de term Childhood Sexual Experience, CSE [SEK] voor ervaringen die positief of neutraal zijn beleefd door het (toenmalige) kind, dat deze ervaringen noch als dwang, noch als misbruik heeft beleefd. 

(5)

 • Seksuele contacten die 
  • (a) beleefd zijn als negatief, en/of 
  • (b) gepaard gingen met dwang, en/of
  • (c) door het kind - of later als volwassene - zijn beleefd als misbruik, 

  plaatsten wij in de categorie 'seksueel contact in d ekindertijd, beleefd als misbruik'[CSA-P, SMK-E].
   

 • Seksuele contacten die men beleefd heeft als 
  • positief of neutraal, 
  • zonder dwang en 
  • niet als misbruik, 

  plaatsten wij in de categorie 'seksuele ervaring in de kindertijd' [CSE, SEK]. 

(6) Conclusie 

De standaard-definitie van seksueel misbruik van kinderen, gebaseerd op slechts de leeftijd, en op de veronderstelling dat deze ervaring altijd negatief, afgedwongen en schadelijk is, geeft de seksuele ervaringen van homo- en bisexuele mannen in hun kindertijd niet correct weer. 

Als men de niet-negatieve, niet afgedwongen en niet als misbruik beleefde ervaringen ook als misbruik definieert, wat de op slechts de leeftijd gebaseerde definitie doet, dan geef men een misleidend beeld van wat men (allemaal) 'seksueel misbruik in de kindertijd' noemt. 

Een slechts op leeftijd gebaseerde definitie geeft een onjuist beeld van de mate waarin 'misbruik' voorkomt. Men suggereert ook ten onrechte dat latere problemen voortkomen uit elk seksueel contact van een kind met met een ouder iemand. 

Anders dan de hier genoemde suggestie, geeft ons onderzoek aan dat homo- en biseksuele mannen met ervaringen van niet-negatief, niet onder dwang en niet als misbruik beleefde seksuele ervaringen in de kindertijd, net zo veel of zo weinig problemen ondervonden in de volwassenheid als degenen die geen seksuele ervaringen als kind hebben gehad. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor beide definities geldt dat de seksuele ervaringen in de kindertijd slechts voor een zeer klein deel het verschil kunnen verklaren tussen het ondervinden van veel of van weinig problemen in de volwassenheid. Dus in tegenstelling van wat men wijd en zijd gelooft, problemen in de volwassenheid (van hom- en biseksuele mannen) komen niet onvermijdelijk voort uit seksuele ervaringen die men met oudere personen had in de kindertijd. 

Het artikel 

Stanley, Jessica L., Bartholomew Kim, & Oram Doug, 
Gay and Bisexual Men's Age-Discrepant Childhood Sexual Experiences; The Journal of Sex Research 41-4 
staat hier:  http://www.ipce.info/library/journal-article/gay-and-bisexual-mens-age-discrepant-cse 

Start ] Omhoog ]