Bijlage

Interview ten behoeve van het onderzoek over pedofilie

Dit gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren. Als u er geen bezwaren tegen heeft zou ik graag het gesprek op band opnemen, aangezien het voor mij moeilijk is tegelijk met u .een gesprek te voeren en te schrijven. Dit gesprek is gebaseerd op anonimiteit en na de uitwerking van het gesprek zal het gesprek op het bandje worden overgenomen door iets anders. Als er vragen zijn die u onduidelijk zijn wil ik deze graag toelichten. Als er vragen zijn die u niet wilt beantwoorden slaan we deze over. U zult van mij een exemplaar van het door mij te schrijven stuk zo snel als mogelijk ontvangen.

Het is de bedoeling om de vragen zo kort mogelijk te beantwoorden. Later kunnen wij nog op enkele vragen verder in gaan als er nog tijd over is.

I. Ervaart u zichzelf als 'strikt' pedofiel?

2. Heeft u een voorkeur voor jongens of meisjes?

3. Wat is de leeftijdscategorie van de kinderen waar u op valt? 

4. Vanaf welke leeftijd wist u dat u pedofiel bent? 

5. Hoe heeft u dit inzicht ervaren?

6. Hoe ervaart u dit inzicht op dit moment?

7a. Zijn er bekenden, vrienden en/of familie die met uw oriŽntatie bekend zijn?
 b. Wat is, was hun reactie? . 

8a. Wat is uw beroep?  
b. Weten collega's van uw oriŽntatie? 
c. Wat is/was hun reactie?

9a. Heeft u (sexuele) relaties/contacten gehad met kinderen?

Kunt u hier een beschrijving van geven met behulp van de volgende vragen:

Neemt u een relatie in uw hoofd die u als 'beste' zou willen bestempelen, een relatie die u als 'gemiddeld' zou willen bestempelen en een relatie die u als 'slechtste' zou willen bestempelen?

Kunt u bij elk van deze beschrijvingen aangeven waarom u de relatie op die manier zou willen bestempelen.  

b.

 • Hoe lang duurde/duurt deze relaties? 

 • Hoe oud is het kind?

 • Hoe is de relatie begonnen?

 • Zijn de ouders van het kind op de hoogte? 

 • Heeft u contact met de ouders?

 • Hoe verloopt dit contact?  

 

c.

 • .Zijn of waren er binnen de relatie sprake van sexuele handelingen? 

 • Welke handelingen vinden er plaats, wat is de frequentie hiervan? 

 • Wie neemt het initiatief?

 • Wat is de reactie/houding van het kind t.o. v. van deze handelingen?

 

10a. 

 • Hoe vaak ziet u het kind?

 • Hoe lang ziet u het kind dan meestal?

 

11. Wat onderneemt u met het kind?

12a. Over welke onderwerpen spreekt u met kind? (ook over pedofilie?)  
b. Hoe spreekt het kind over pedofilie, sexualiteit, relatie met een volwassene, liefde etc?

13. Hoe was het verloop in de opbouw van de sexuele relatie?

14a. Zijn vriendjes en vriendinnetjes van het kind op de hoogte van het contact?
 b. Wat is/was hun reactie?

15. Heeft u omgang met meerdere kinderen (sexueel, niet-sexueel)?

16. Als de relatie verbroken wordt, op welke gronden gebeurt dit dan? Wie heeft het initiatief genomen tot het beŽindigen van de relatie?

17a. Hebben u kennissen/vrienden/familie ook contact met het kind (spreken jullie soms ook samen af als 'stel')?  
b. Is er bij de andere stellen ook sprake van een pedofilie relatie?

18. Wordt u/ bent u verliefd geworden binnen een relatie met een kind? 

19. Is het kind binnen de relatie ook verliefd geworden op u?

20. Heeft u wel eens ruzie met het kind (waarover gaan deze ruzies)?

21a. Denkt u dat de sexuele handelingen binnen de relatie/contacten, schadelijk kunnen zijn voor het kind?  
b. Zo ja, in welk geval?

c. Hoe uit zich dit bij het kind?

d. Wat houdt de schade in, wanneer deze zich voordoet?

22. Hoe ervaart u de mening van de maatschappij ten opzicht van het thema pedofilie?

23. Zou u van uw oriŽntatie af willen? 

24. Denkt u dat dit mogelijk is?

25. Zou u zich laten behandelen om van u geaardheid af te komen? (therapie 'no cure, but [self]control')

26. Zou u een therapievorm kunnen bedenken waardoor mensen met een pedofilie oriŽntatie van deze oriŽntatie af zouden kunnen komen indien zij dit wensen?

27. Zou u een relatie (liefdesrelatie, sexueel contact) met een volwassene kunnen hebben?

28a. Bent u bekend met literatuur, onderzoek aangaande het onderwerp? 
b. In hoeverre komt dat volgens u overeen met de werkelijkheid?

c. Heeft u al eens eerder aan een onderzoek meegewerkt? Op welke manier?

29a. Verschillen volgens u pedofielen die in aanraking zijn gekomen met politie/justitie t.o. v. pedofielen die dat niet zijn geweest? 
b. In welke zin verschillen zij volgens u?    

30 a. Bent u het eens met de wettelijke bepalingen wat betreft sexuele omgang met kinderen?  
b. Wat vindt u van de gestelde leeftijdsgrenzen?

c. Hoe zou het volgens u beter geregeld kunnen worden?

31a. Denkt u dat pedofilie ooit geaccepteerd zal worden in de Westerse maatschappij? .
b. Wanneer zal dat volgens u gebeuren?  
c. Op welke manier zal dat volgens u gebeuren?  
d. Zijn er volgens u culturen waar pedofilie meer geaccepteerd is dan in onze samenleving?  
e. Zoekt u contact/heeft u contact gezocht met deze culturen? Op welke manier?

32. Bent u wel eens in aanraking geweest met politie en/of justitie i.v.m. uw voorkeur?

33a. Bent u verbonden aan een vereniging die opkomt voor de belangen van de pedofiele mens?  
b. Welke vereniging is dit? 
c. Hoe lang bent u al lid?  
d. Wat waren voor u de redenen om lid te worden? 
e. Ervaart u veel steun door dit lidmaatschap?

34a. Heeft u veel contact met mensen met dezelfde geaardheid?  
.b. Zijn er ook contacten die buiten de vereniging om zijn ontstaan? 
c. Op welke manier zijn deze ontstaan? i..."' I

35a. Denkt u dat deze gevoelens zijn aangeboren?  
b. Als deze volgens u niet is aangeboren, hoe is deze dan volgens u ontstaan (in het algemeen, bij uzelf)?

36. Hoe heeft u het mediagebeuren rondom de bekendmaking van pedofiele mensen in Engeland en Luxemburg ervaren?

37. Zijn er bij u pedofiele mensen bekend die alleen op meisjes vallen? Alleen op jongens? , Op beiden? Op kinderen die net in de pubertijd zijn (jongens/meisjes?)?

38. Zijn u pedofiele mensen met het vrouwelijk geslacht bekend? !

39. Zou u een inschatting kunnen maken ten aanzien van het aantal mensen met een pedofiele geaardheid in Nederland (Hoe velen kent u, kent u ook cijfers daar buiten, hoe bent u bekend geworden met deze cijfers?)?

40. Heeft uzelf een ethische mening over pedofilie?

41. Voelt u zichzelf wel eens schuldig in morele zin (berouw, zondig)? 

42a. Ervaart u morele afkeuring van de maatschappij? 
b. Op welke manier ervaart u deze?

43. Voelt u zichzelf gelukkig binnen een relatie met een kind? Waarom wel/niet? 

44. Is het kind gelukkig binnen deze relatie? Waarom wel/niet?