Start ] Omhoog ]

Over de onderzoeken van

Rind, Bauserman & Tromovitch

Inhoud

Chris, Rind, Bauserman en Tromovitch weigeren te zwichten, De ijzersterke verdediging van een veroordeeld onderzoek

In Koinos Magazine # 32, 2001/4

Het artikel besteedt speciale aandacht aan twee vaak herhaalde verwijten. 
 

Gieles, Frans, Seksuele ervaringen van kinderen nader onderzocht, Over het werk van Bauserman, Rind en Tromovitch,

OK Magazine nr. 67, maart 1999

'Seksueel misbruik van kinderen' - Met deze woorden wordt een wijd verbreide opinie weergegeven: seksuele ervaringen van kinderen zijn in die opinie altijd schadelijk, erg schadelijk zelfs, zowel voor jongens als voor meisjes en dit komt ook nog eens erg veel voor. De opinie zou gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Inderdaad zijn er publicaties die tot deze conclusies komen.
Dr Robert Bauserman, Dr Bruce Rind en Philip Tromovitch vormen een Amerikaans team dat het onderzoek in deze kwestie kritisch heeft bekeken. Zij onderzochten alle Engelstalige publicaties hierover nog eens opnieuw. Zij analyseerden de statistische analyses nog eens, anders gezegd: zijn verrichtten een meta-analyse, een analyse van analyses. 
 

Gieles, Frans; Vergeet de vier procent - onthoud de één procent

JON,
augustus 2017

Nu en dan en her en der heb ik beweerd dat uit het onderzoek van Rind c.s. zou blijken dat blijvende schade na een seksueel contact in de kindertijd slechts in vier procent van de gavallen optrad, en dan nog alleen bij meisjes en dan alleen na incest of dwang. Dit klopt bij nader inzien niet.

Hier kwam ik tot mijn schrik achter toen iemand beweerde dat dit één procent was. Bij mijn tekst om dit te corrigeren in 4% wilde ik een link zetten naar dit getal in Rind's onderzoek. Die 4% bleek niet te vinden te zijn! ...

Wel komt de 1% voor in Rind's meta-analyse, maar deze betekent daar iets heel anders.


 

Gieles, Frans,  Ambivalantie - De 'blinde vlek' in kwantitatief onderzoek, o.a. van Rind c.s.. 
 

JON

In het overigens uitstekende en baanbrekende onderzoek van Rind c.s,
vooral de meta-analyse [*] vragen onderzoekers in de door Rind c.s. bestudeerde onderzoeken aan voormalige kinderen naar hun beleving achteraf van seksuele contacten die zij als kind hebben gehad met volwassenen.      [...]
Afgerond kwamen daar deze cijfers uit tevoorschrijn:

  • De jongens: ruwweg 1/3 positief, 1/3 neutraal en 1/3 negatief.
  • De meisjes: ruwweg 1/6 positief, 1/6 neutraal en 2/3 negatief.
De kwantitatief werkende statisticus werkt binnen zijn/haar logica met drie begrippen: "positief", "negatief" en "neutraal". Immers, tussen "=1" en "-1" ligt nu eenmaal "0".
De kwalitatief werkende onderzoeker weet echter dat er twee waarden in het midden kunnen liggen:
  • "neutraal" ("0"), maar ook:
  • ambivalent: "+1 en -1 beide"
 

Gieles, Frans,  Meneer de President..., 
Deel 1 en deel 2

OK Magazine nr 69 (juli 1999) en nr 70 (okt. 1999)

Amerika schrikt van wetenschappelijk onderzoek van Rind c.s. 
 

Gieles, Frans, Wetenschap en moraal, of: de controverse rond Rind c.s.; De tegenargumenten beantwoord. 

Vertaling vanuit Ipce Newsletter, December 1999. 

In dit artikel kijken we naar de argumenten die zijn ingebracht tegen de meta-analysis van Rind c.s. (1998). Voor een eerlijk wetenschappelijk debat dient men de argumenten te stellen in de vorm van een vraag, niet in de vorm van een stelling. De meeste opponenten spraken in stellingen, veelal met een sterke emotionele lading en heel wat retoriek. In dit artikel vertaal ik deze tegenwerpingen in vragen en voorzie ik deze van een antwoord. 
 

Gieles, F.E.J., De strijd om de vrije wil, de feiten en de moraal  -  Het debat rond de publicaties van Rind, Bauserman & Tromovitch gaat door; een overzicht, 1997 - 2002  

 OK Magazine, januari 2003

Het gaat hier om onderzoek naar mogelijke schade door wat de schrijvers consequent en politiek correct seksueel misbruik van kinderen blijven noemen. OK schreef er al eerder over (in de nummers 63, 67, 69 en 70) en het debat is doorgegaan. We pakken de draad weer even op en bezien de laatste ontwikkelingen. Het debat is fel en gaat over twee zaken die in het debat vaak door elkaar heenlopen, maar die ik hier scherp uit elkaar wil houden: feiten en moraal.   
 

G. G., Ingrijpende herziening van het begrip ‘seksuele kindermishandeling’; Nieuwe ontdekkingen van Bauserman, Rind en Tromovitch

KOINOS MAGAZINE #20 (1998/4)

Over de onderzoekingen van de Amerikaanse geleerden Prof. Bruce Rind en Dr. Robert Bauserman heeft Koinos eerder [...] bericht. Recentelijk hebben zij, inmiddels samen met Dr. Philip Tromovitch, twee nieuwe wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin zij statistische meta-analyses (onderzoeken van onderzoeken) leveren over seksuele ervaringen van minderjarigen met oudere personen. Zij toetsen daarbij de wetenschappelijke juistheid van het begrip ‘seksuele kindermishandeling’ (Child Sexual Abuse, verder afgekort als CSA) en een viertal gebruikelijke opvattingen daaromtrent. Met name zoeken ze naar verbanden tussen CSA-ervaringen en psychologische problemen op latere leeftijd. Hun conclusies zijn opzienbarend. 
 

KSA, Seksuele jeugdervaringen en welbevinden, Belangwekkende studiedag te Rotterdam, Verslag KSA studieconferentie 18-12-1998 te Rotterdam;  Koinos Magazine nr. 21 (1999/1)
Het over één kam strijken van ervaringen waarbij sprake is van dwang met vrijwillige contacten levert een vertekend beeld op. De algemene veronderstelling dat seksuele jeugdervaringen schadelijk zijn, dat deze schade op grote schaal voorkomt en over het algemeen intens is, wordt niet uit onderzoek bevestigd. De aannames dat het schade-effect voor jongens dan wel meisjes en voor klinische dan wel niet-klinische populaties vergelijkbaar is, blijken niet houdbaar. Kortom, een nuancering van wat op dit terrein als algemene waarheid wordt aangenomen is op zijn plaats. 
 

:Oellerich, Thomas D.,  "Rind, Tromovitch en Bauserman: politiek incorrect – wetenschappelijk correct" 

Vertaald uit: Sexuality & Culture, 4(2), 2000.

Het onderzoek van Rind, Tromovitch en Bauserman naar de gevolgen van SMK onder studenten is politiek incorrect maar wetenschappelijk correct. Het heeft een aantal belangrijke implicaties voor de wetenschap en de praktijk. Een van de belangrijkste is de noodzaak om te stoppen met het overdrijven van de schadelijke gevolgen van seksueel gedrag tussen volwassenen en minderjarigen, zoals eerder werd gesteld door Browne en Finkerhor en door Seligman. Een andere belangrijke implicatie is het uitvoeren van onderzoek dat de kwestie van seksueel gedrag tussen volwassenen en minderjarigen niet vanuit een politieke ideologie benadert, zoals tot dusver vaak het geval is geweest. En tenslotte is het tijd om een eind te maken aan 1) de gebruikelijke veronderstelling dat SMK psychologische schade aanricht en 2) de gebruikelijke aanbeveling van psychotherapeutische interventie. 
 

Rind, Bruce, De seksuele ervaringen van homo- en biseksuele tienerjongens met mannen, Een empirisch onderzoek naar psychologische samenhang in een niet-klinische steekproef

In: Archives of Sexual Behavior, jaargang 30, nummer 4, augustus 2001

In de loop van de laatste vijfentwintig jaar is het incestmodel, met zijn voorstelling van hulpeloze slachtoffers die worden uitgebuit en getraumatiseerd door machtige daders, de opvattingen over zo goed als alle vormen van seks tussen volwassenen en minderjarigen gaan overheersen. Daarom worden zelfs gewenste seksuele relaties tussen homo- of biseksuele jongens en volwassen mannen, die in verscheidene belangrijke opzichten verschillen van incest tussen vaders en dochters, algemeen door het grote publiek en door beroepsmatig betrokkenen beschouwd als traumatiserend en psychisch schadelijk. 
Dit onderzoek bekeek deze algemene opvatting door een niet-klinische, merendeels uit studenten bestaande, steekproef van homo- en biseksuele mannen te onderzoeken.
[..] We moesten maar een ander model zoeken, dat ook ruimte biedt aan het vastgestelde feit dat tienerjongens doorgaans neutraal of positief reageren op leeftijdsongelijke seksuele relaties die zij vrijwillig zijn aangegaan met volwassenen van het geslacht van hun voorkeur. 
 

Rind, Bruce; Bauserman, Robert & Tromovitch, Philip, Een Onderzoek Naar de Veronderstelde Eigenschappen Van Seksueel Misbruik van Kinderen Gebaseerd op Niet-klinische Steekproeven

Lezing, gehouden in Rotterdam op 18 december 1998

De resultaten van onze onderzoeken tonen aan dat de opvattingen van de deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg, vertegenwoordigers van politie en justitie, de media en het publiek - dat seksuele relaties die als SMK bestempeld worden intense schade tot gevolg hebben, op grote schaal voorkomen en voor jongens even ernstige gevolgen hebben als voor meisjes - schromelijk overdreven zijn. Deze overdrijvingen maken onderdeel uit van een nieuwe manier van zwart-wit denken, die alle grijstinten ontkent. Deze manier van denken bevordert op haar beurt hysterische reacties, die in Amerika vanaf het begin van de jaren tachtig maar al te vaak zijn voorgekomen.  
 

 Rind, Bruce; Bauserman, Robert & Tromovitch, Philip, "De veroordeelde meta-analyse over seksueel misbruik van kinderen; Deugdelijke wetenschap en lang uitgebleven scepticisme" 

Vertaald vanuit de Skeptical Inquirer van juli 2001

Ons onderzoek heeft een nauwlettende en sceptische aandacht gevestigd op een uit de hand gelopen kwestie, die door Jenkins (1998) een ‘morele paniek’ is genoemd. Victimologen zijn activisten, geen wetenschappers. Er is zeker een plaats voor activisme, zolang dit niet wordt verward met wetenschap – en zolang beleidsmakers beschikken over de beste wetenschappelijke feiten, in plaats van over ongestaafde overtuigingen, hoe hevig die ook gekoesterd worden.
 

Start ] Omhoog ]