Vorige  ] Start ] Omhoog ]

JON & JORis West

 • NVSH = Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
 • JON = Zelfhulpgroep JORis Oost Nederland
 • JORis = Jeugd-Ouderen Relaties, intimiteit, seksualiteit

"JON en JORis West zijn er voor mensen die merken dat zij verliefd kunnen worden op kinderen of jongeren, maar die dit gevoel niet of niet meer willen omzetten in seksuele daden met kinderen." 

http://www.jorisoost.nl/   jon@human-being.nl

Jaarverslag 2022

Van 1 dec 2021 tot 1 dec 2022

Hierboven: een JOR, jeugd-oudere relatie, een beeld uit een film. Ze kijken elkaar aan met een open, communicatieve blik. De jongen vertelt kennelijk iets, de man luistert, kijkt hem aan, denkt zo te zien na en blijft daarbij man, geen 'kind met de kinderen'. Er is contact, er is intimiteit, zonder een spoor van seksualiteit.

Zulk contact is zo ongeveer het ideaal van de gesprekspartners van de JORis-groepen. Seksualiteit hoeft helemaal niet. Het wordt misschien gewenst of gefantaseerd, maar het doen wordt vermeden.

We horen wel anders in de gesprekken. Net in de laatste maanden kwam het thema eenzaamheid nogal eens in gesprek:

 • "Als kind was ik best eenzaam. Het lukte mij niet om vriendjes te hebben. Dat verlangen is er nu nog."
 • "Eenzaam? Ja, best wel. Overdag niet zozeer, maar het moeilijkste moment van de dag is als ik 's avonds thuiskom en besef dat ik alleen ben."
Er wordt in de gesprekken niet eens zozeer over 'pedofilie' als het wezenlijke probleem gesproken. Pedofilie komt wel ter sprake als aanvaardbare gevoelens en wat betreft sommigen ook als nog niet aanvaarde gevoelens, die alsnog aanvaard moeten gaan worden als onderdeel van het proces van zelfacceptatie.

Vaak komen er andere onderwerpen ter sprake, bijvoorbeeld de familieverhoudingen. Als iemand subtiel of expliciet wordt uitgesloten, komt dat extra hard aan bij iemand met pedofiele gevoelens. Andere bijkomende problemen zijn: het stigma, de angst voor ontdekking en uitsluiting, en de vaak gedeelde ervaring dat men een dubbelleven moet leiden. De leden die hier open over zijn in hun sociale omgeving vormen een minderheid in de groepen; ze zijn er wel.

Leden en bijeenkomsten

De leden

Op 1 december, het einde van dit verslag jaar, heeft de groep Oost 10 leden die merendeels trouw naar de groep kwamen. West heeft er nu 14, die wisselend aanwezig waren, op een kleine vaste kern na. Twee leden kwamen met regelmaat zowel naar Oost als naar West. Enkele voormalige leden, juist de jongere, vertrokken met 'Ik red mij nu wel'. Enkelen meldden zich opnieuw aan voor de groep en/of individuele contacten.

Daarnaast zijn er individuele contacten, deels naast de groep, deels in plaats van de groep. In 2022:

 • In plaats van de groep: 3 personen in Oost, 3 personen in West.
 • Naast de groep: 4 personen in Oost, 5 in West.

Tellen we deze laatsten niet dubbel, dan komen we nu op 25 personen; tellen we de 5 dit jaar vertrokken leden erbij, dan komen we op 30 personen die JORis dit jaar wist te bereiken. Voormalige leden bellen later nogal eens op. Juist als het goed gaat, is dit prettig om te vernemen, zoals onlangs nog: 'land, paspoort, huis, vrouw, twee kinderen.'

Er waren ook enkele personen die zich wel aanmeldden maar niet in de groep kwamen. Twee van hen verschenen zelfs niet voor een eerste kennismakingsgesprek; met een ander is wel individueel gesproken, maar deze meldde zich weer af met de markante reden: "Sinds ik van de drugs af ben, is het probleem [vallen op jonge meisjes] verdwenen."

De bijeenkomsten

De groep West komt bijeen in een gebouw waartoe wij een zondag per maand toegang hebben. De Corona crisis maakte zo'n bijeenkomst in december en januari niet mogelijk. In februari was het mogelijk in kleinere subgroepen twee maal bijeen te komen bij een van de leden. Vanaf maart kon de groep weer als geheel samenkomen. Hiertoe besloot de groep ook: als geheel bij elkaar blijven komen.

De groep Oost komt bijeen in een particuliere huiskamer. Vanaf december gebeurde dit twee maal per maand in kleinere steeds wisselende subgroepen. Dit beviel de leden zo goed, dat de groep Oost besloot dit te blijven doen. Een kleinere groep biedt meer rust, minder prikkels, en meer tijd per persoon, wat de diepgang van de gesprekken bevorderde. Er zijn vlotte sprekers, maar ook mensen die naar woorden moeten zoeken.

In beide groepen zijn nu ook vaak engelstaligen aanwezig; deze krijgen voor zover nog nodig een tolk naast zich. Een doof persoon krijgt op een laptop naast zich een samenvatting te zien van wat er besproken wordt. Twee personen komen met de invalidetaxi. Het voorkomt eenzaamheid en isolement. Ook horen we vaak zeggen: "Daarover kan ik alleen hier spreken."
De bijeenkomsten zijn op zondagen van 15 tot 21 uur, inclusief een pauze en een maaltijd.

Het zijn en blijven zelfhulpgroepen. Het feit dat men vrijuit kan spreken voor geduldig en empathisch luisterende oren is al een waardevolle vorm van hulp. De gespreksleider is geen therapeut, maar een bewaker van een goed gesprek. Hiertoe bestrijdt hij reacties als "Ja, maar ik ..." of "Ja maar, dan moet je ook ...". Eerst maar eens goed luisteren, vragen stellen, begrip en empathie tonen. Later komt men dan zelf wel uitvoerig aan het woord. Andere basisregels zijn 'Niet oordelen' en 'Geen ongevraagde adviezen geven'.

Dit wordt gewaardeerd door mensen die zeggen al te veel hulpverlenerstaal gehoord te hebben in de GGZ. Daarover horen we ook klachten als: te weinig tijd, te weinig begrip, te weinig kennis; ook wel dat men zich gedwongen voelt om de visie van de therapeut over te nemen en dat de insteek te eenzijdig is gericht op Het Delict dat er was of vast wel zal komen, wat natuurlijk voorkómen moet worden. Zo'n klacht is ook "Met mijn depressie is niets gedaan".

Het is 'nulde-lijns-hulp', ook nog eens gratis en desgevraagd met reiskostenvergoeding of subsidie, die dan van de vrijwillige donaties wordt betaald. Zie maar hier onder.

De jaarrekeningen

Toelichting:

De maaltijden in West zijn in de jaarrekening opgenomen, als donatie en als uitgavenpost. In Oost worden de maaltijden Oost buiten de jaarrekening gehouden, omdat de inkopen, de ingrediënten en de restjes deel uitmaken van het huishouden van de gastheer. Voor deze gaat 'de pet' rond, voor de groep gaat 'de hoed' rond.

De hulp van de groep en van professionals

Er zijn ook professionals die zich verbonden hebben voor snelle professionele hulp, desgevraagd dan. De vraag is: wees snel beschikbaar, werk zo mogelijk gratis of althans betaalbaar - en laat nu en dan je gezicht eens in de groep zien. Dit jaar echter zijn dit er twee minder, een door overlijden en een door pensioen. Er blijft dus behoefte aan deze professionals.

Opmerkelijk is dat er in deze contacten nauwelijks gesproken hoeft te worden over de pedofiele gevoelens zelf, zeker niet als dit in de groep al kan. De groep kan meer: boosheid, frustratie, isolement en andere problemen kan de groep goed aan.

Ook in de individuele contacten is het vaak genoeg al voldoende als er iemand komt, goed empathisch luistert, niet oordeelt en geen ongevraagde adviezen geeft. Mensen die al veel hulpverleners achter de rug hebben zeggen wel eens iets als 'Hallo, dat is hulpverlenerstaal. Daar heb ik al genoeg van gehad, daar ga ik van over mijn nek. Doe maar gewoon.'. Dit laatste blijkt dan verassend vaak genoeg al te helpen. Veel problemen zijn ook op die manier best op te lossen door iemand met voldoende tijd, levenservaring en empathisch vermogen.

Wat dan ter sprake komt is vaak leeftijds-specifiek of situatie-specifiek. Zo hadden wij in de loop van dit jaar in de groep Oost een tbs-er wiens behandeling voltooid was en die dus voor de taak stond om opnieuw te integreren in de samenleving. Dit is niet eenvoudig met het dubbele label van 'tbs' en 'zeden'. De man had vanaf zijn tienertijd moeten leven met het label 'pedofiel'. Wij ontdekten al snel dat dit laatste niet eens het geval was. De man moest er ook even aan wennen dat dit label niet bij hem klopte. De man mocht de groep onbegeleid bezoeken en de groep had hiertoe het vertrouwen van de kliniek.

Ook de twintiger of jonge dertiger die voor de taak staat zijn ouders gaandeweg losser te laten - en de ouders hun kind - kan best geholpen worden door een medemens met begrip voor die situatie en die taak. De ouderen onder ons kunnen een 'opa'-rol toegeschoven krijgen en tijdelijk op zich nemen. Op middelbare en oudere leeftijd komen er weer andere opgaven op het levenspad, zoals bijvoorbeeld de vaak zwaar belastende mantelzorg voor hun ouders.

Intussen kan er best neven-problematiek zijn, al dan niet samenhangend met de genoemde gevoelens. Wij noemden al eerder:

 • Mogelijk wel samenhangend: isolement, somberheid, depressie, moeite met ‘het stigma’, dus ‘het masker’, ‘het geheim’, ‘het dubbel-leven’; soms ook juridische problemen en buurtproblemen.
 • Al dan niet samenhangend: suïcidaliteit, autisme, bipolariteit, psychosen, borderline, verslavingen, vroege hechtingsproblematiek en/of latere onthechtingsproblematiek, relatieproblematiek in gezin of partnerschap en heel veel angsten.

Aan deze vormen van hulpverlening zitten ook grenzen. Probeer maar niet die 'pedofilie' er uit te krijgen, dat gaat niet lukken. Zo zijn er meer problemen die te diep in de persoon zitten en die zich niet laten veranderen. Denk aan autisme, maar ook aan - ik citeer - "een diepgeworteld wantrouwen tegen alles en iedereen", vermoedelijk diep geworteld door een vroege onveilige hechting. Het gaat dan om 'leren leven met'.

Kan de groep helpend zijn? In elk geval wel voor een al wat oudere man die duidelijk met zijn gevoelens omhoog zat. Voor de geduldig en aandachtig luisterende groep kon hij zich uiten. Eerst zijn verdriet in de vorm van een huilbui. We vroegen wat hem dan zo dwars zat. Na een stilte barstte hij los, schreeuwend en met zijn vuisten op de leuning van de stoel slaande, met twee woorden: "Die rotzooi!" ... Wat was die rotzooi dan wel? "Dat ik op mijn leeftijd nog naar kinderfilms zit te kijken!" Het hoge woord was er uit.
Twee groepszittingen later vertelde hij met hoeveel plezier hij had gekeken naar iets als een junior songfestival op de tv. Ja, ook nog naar enkele oude films waarin kind-acteurs optraden. De spanning was eraf, wij hoorden iets van zelfacceptatie.
Dit 'kijken naar' brengt ons naar een volgend onderwerp:

Kijken naar ...

Niet de wet, maar de uitvoeringsregels inzake 'kinderporno' zijn sinds 2016 veranderd. Ze zijn niet soepeler geworden, maar beduidend strenger. Zo zijn o.a. de regels om huiszoeking te mogen doen versoepeld en de opsomming van wat er meegenomen mag worden verruimd. We citeren:

"Het kan ook noodzakelijk zijn om andersoortig materiaal in beslag te nemen, te weten gegevensdragers met foto- en filmmateriaal dat niet direct als strafbaar materiaal in de zin van art. 240b Sr valt aan te merken. Het gaat dan bijvoorbeeld om al dan niet heimelijk gemaakte foto’s en films van minderjarigen, waarop geen betrokkenheid bij seksuele gedragingen is te zien [...]
Dit materiaal bestaat vaak uit opnames die op vakantie, op straat en bij gelegenheden waar veel minderjarigen komen zijn gemaakt, al dan niet door de verdachte zelf. Ook betreft het vaak materiaal dat voortgekomen is uit (hobbymatige) modelfotografie van minderjarigen of als “kunstuitingen” of “naturistisch” wordt bestempeld. Gelet op de kennelijke houding van verdachte tegenover seksualiteit en/met minderjarigen of zijn wijze van omgaan met dit materiaal en/of minderjarigen en eveneens op de huidige mogelijkheden tot digitale manipulatie van dit materiaal tot strafbaar materiaal, kan het wenselijk zijn dat dit materiaal niet aan verdachte wordt teruggeven."
Er volgt dan een uitvoerige opsomming van de criteria van strafbaarheid. Genoemd worden "een onnatuurlijke pose" in een "onnatuurlijke omgeving", te strakke kleding, niet bij de leeftijd passende kleding en
"seksueel geduide gebaren, zoals halfgeopende mond, “zwoel” kijken, handen onder kleding (aanraking van borsten/billen/geslachtsdelen suggererend), het zuigen op of likken aan een vinger, het houden van handen onder borsten, op billen of heupen, enzovoorts;"
Aldus de "Aanwijzing kinderpornografie (2016A005)" op
< https://wetten.overheid.nl/BWBR0037824/2016-05-01 >

De bewoordingen van dit document komen in hoge mate, deels vrijwel letterlijk, terug in enkele recente aanklachten inzake kinderpornografie. Op hun beurt komen de woorden in het hierboven genoemde document overeen met de bepalingen in het Verdrag van Lanzarote, dat door Nederland in 2010 getekend is.

Zie < https://www.jorisoost.nl/lees/politiek/kantelpunten.html >
en hierin < https://www.jorisoost.nl/lees/politiek/Kantelpunten.pdf >, scroll hierin naar bladzijde 5 onder: "2007 - 2010" en naar bladzijde zes onder "In 2016", desgewenst ook naar de Bronnen op blz 9.

Deze regels zijn aan de beide groepen ter hand gesteld.
Waar en zover dit nuttig of nodig werd bevonden, werden er computers geschoond. Ter sprake kwam niet alleen wat de officiële criteria bepalen, maar ook wat je zelf wel en niet wil zien, wat je ethisch verantwoord vindt en wat niet.

Verbittering

De reacties waren vaak verbitterd.

 • "Ik dacht dat tekeningen nog wel mochten, maar nu hoor ik dat in de wet staat "een afbeelding", dus ook een tekening."
 • "Er mag tegenwoordig ook niks meer ... Wat plaatjes is het enige dat ik nog had ..."
 • "Ik hoor nu dat je kinderen van de privacy wet ook niet meer herkenbaar mag fotograferen, bijvoorbeeld in een kerkdienst, tenzij de ouders schriftelijk toestemming geven en het secretariaat dit bewaart."
Deze verbittering is breder en betreft dan wat vaak genoemd wordt "de tijdgeest". "We mogen er niet meer zijn" ... Men voelt eens te meer een stigma, het risico op 'ontdekking' en uitsluiting: "Als ze dit van mij weten, ben ik mijn baan kwijt ..." - en men voelt eens te meer weerstand tegen (deelnemen aan) de samenleving.

Opvallend vaak zijn het dan De Media die hier de schuld van krijgen. Deze berichten echter wat er in de samenleving zoal gebeurt en leeft. Dit was in dit jaar toch echt nauwelijks 'pedofilie'. Er werd verslag gedaan van enkele rechtszaken en misdrijven. Deze gingen dan over pedoseksualiteit, niet over pedofilie. Het cruciale onderscheid hiertussen wordt in toenemende mate ook in de media gemaakt. Wie mensen spreekt of iets wil schrijven, zou vooral dit cruciale onderscheid kunnen benadrukken.

"Het enkele verhaal creëert stereotypen, en het probleem met stereotypen is niet dat ze onwaar zijn, maar dat ze onvolledig zijn. Ze maken van één verhaal het enige verhaal."
Chimamanda Ngozi Adichie, Nigeria, in The danger of a single story, geciteerd in NRC 18 maart 2022 door Kiza Magendame.
Wordt gedrag bepaald door 'De Tijdgeest'?
"Mensen zijn niet het willoze slachtoffer van de tijd waarin ze leven, en ieder mens interpreteert de tekenen van zijn tijd op zijn eigen wijze. Je kunt er je eigen draai aan geven, je kunt proberen er verandering in te brengen. Maar daarvoor moet je wel eerst zien, kennen en begrijpen."
Warna Oosterbaan, Wij gaan niet door de tijd, de tijd gaat door ons; in NRC 15 oktober 2022.
De verbittering is ook gevoed door het volgende, waaruit ook blijkt dat je die tijdgeest niet zomaar kunt veranderen. Op zijn minst vraagt dit ook een werkende strategie, erkenning van reële en wettelijke grenzen - en heel veel geduld.

De actualiteit

De vorig jaren meldden wij het heroprichten van de PNVD, voorafgegaan door een mailinglist voor wie pro-(seksueel)-contact was. De samenleving reageerde hier sterk afwijzend op.

Het OM heeft intussen enkele van de oprichters hiervan vervolgd voor "het voortzetten van de werkzaamheid van de verboden Vereniging Martijn", en wel publiekelijk en in groepsverband. De aanklacht vermeldt o.a. het bagatelliseren van de schade van seksueel contact met kinderen, het verheerlijken en promoten van zulke contacten, het scheppen van een subcultuur waarin dit normaal is, het seksualiseren van kinderen, en meer. De eerste strafzaken hebben in de loop van dit jaar plaatsgevonden en hebben tot veroordelingen geleid.

Intussen is bekend geworden dat er enkele mensen, onder wie een met partner, het land verlaten hebben. In hun nieuwe land zijn zij echter herkend, geschaduwd door een particuliere actiegroep en aangeklaagd voor 'kindermisbruik', wat zij zelf ontkennen en wat door wie deze mensen kennen ook ongeloofwaardig wordt geacht.

De verbittering is nu weer gevoed door de overtuiging dat zij alleen vanwege het hebben van een mening zo zijn belaagd. In JORis-kringen zijn wij het met hun mening vaak niet eens, maar wij delen de zorgen over de vrijheid van meningsuiting en de manier waarop zij belaagd zijn, vervolgd zijn en gevangen gezet zijn.

Voor de zekerheid melden wij nog maar weer eens dat de JORis-groepen qua gedachtengoed, structuur, doelstellingen en werkwijze fors verschillen van die van de voormalige Vereniging Martijn en van de inmiddels weer opgeheven PNVD.

Slotwoord 

Kijken we breder om ons heen, dan zien we een oorlog, een coronacrisis, een zorgcrisis, een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een migratiecrisis, een woningcrisis een politieke crisis, een (des)informatiecrisis en nog zowat meer, plus een groeiende polarisatie onder de bevolking.

Kijken we naar de jeugd, dan zien we asielkinderen letterlijk in de kou en alleenstaanden onder hen letterlijk samengepropt zonder begeleiding. Voorts vernemen we dat alle kinderen en jongeren, van kleuters t/m universiteitsstudenten, kampen met eenzaamheid, somberheid en meer mentale en sociale problemen. Docenten vertellen ons dat die kinderen en jongeren ontregeld en vaak ook ongedisciplineerd in de schoolbanken terugkeren.

Gesteld wordt dat kinderen en jongeren juist het meeste leren van het met elkaar omgaan en zich zo het beste ontwikkelen. Sommigen schatten deze schade zelfs als langdurig, terwijl de jeugdzorg kampt met te lange wachtlijsten door enorm gebrek aan personeel. De scholen hebben gebrek aan chauffeurs voor het leerlingenvervoer (vrijwilligers gevraagd?), meer nog aan jufs en vooral aan meesters. Wie, welke man, wil er nog met kinderen werken - en nog van ze houden ook ...?

Dan is er nog die akelige toeslagenaffaire. Het bureau Diversion onderzocht de schade aan de kinderen aangebracht.

"De stress, die boetes, aanmaningen, deurwaardersbezoeken en beslaglegging op de rekeningen ..."
Er werden 1.675 'toeslagenkinderen' uit huis geplaatst.
"De eenzaamheid die veel kinderen ervoeren doordat hun ouders zoveel problemen hadden ... 'Ik was erg op mijzelf ... Ik sprak nergens over, ook niet met de docenten ...Er waren dreigementen om ons uit huis te zetten ... angst ...'" ...
Bureau Diversion stelt dat de kinderen in elk geval geen 'strenge hulp wilden van Jeugdzorg of bewindvoerders' ... [wel] van een mentor bijvoorbeeld, 'iemand die er echt voor mij is' ..."
- Frederiek Weeda; 'We moesten poepen in boterhamzakjes''; NRC 20 oktober 2020.
Dan waren en zijn er nog inrichtingen die nu onder felle kritiek staan omdat zij, in mijn woorden kortweg gezegd, de regels belangrijker vonden dan echt contact met de kinderen.

Er speelt meer in onze huidige samenleving. Psychiater Marjan van 't Spijker, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie schrijft in: Edwin van der Aa, 'Altijd op je mobieltje kijken kan je kind schaden' - Psychiater: problemen met hechting door gebrek aan aandacht; De Stentor, 14 oktober 2022:

"Ouders moeten hun telefoon wat vaker wegleggen en echt contact maken met hun kroost. Overmatig bellen of appen in de buurt van jonge kinderen kan leiden tot psychische problemen op latere leeftijd." ...
"Dit kan later problematisch zijn bij het onderhouden van gezonde relaties en het omgaan met tegenslagen en trauma's." ...
"De belangrijkste voorwaarde [voor goede hechting] is de fysieke en mentale aanwezigheid van de ouder. Ook moet die sensitief zijn: op een goede manier de onmiddellijke behoefte van het kind kunnen opmerken, terwijl vooral baby's, peuters en kleuters heel subtiel communiceren. Dan hoef ik u niet te vertellen dat de smartphone een geduchte concurrent is van aandacht. Dus zou ik de ouders heel graag willen meegeven: je hebt goud in handen door je telefoon op belangrijke momenten weg te leggen en er helemaal te zijn voor je kind." ...
"Laat je telefoon in de tas en bekijk gewoon met je kind wat er (...) allemaal te zien valt." ... Het helpt bij de hechting, die weer een blauwdruk vormt voor het latere leven."
S.v.p. hechting dus en echt contact, geen eenzaamheid, 'iemand die er echt voor mij is'... die van mij houdt ...

Dr Frans E J Gieles, namens
JON & JORis West
Door de leden goedgekeurd in december 2022.

Vorige  ] Start ] Omhoog ]