Start ] Omhoog ] Volgende ]

STATUTEN

van de

NVSH WERKGROEP

JORis Oost Nederland

(JON)

INHOUDSOPGAVE

 

INLEIDING *

GESCHIEDENIS *

DE RELATIE MET DE NVSH *

NAAM, ZETEL, DUUR *

DOEL *

MIDDELEN *

BEGINSELEN *

PEDOFIELE GEVOELENS *

GASTEN *

BEňINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP *

BESTUUR *

BENOEMING VAN BESTUURSLEDEN *

EINDE VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP *

BIJEENKOMSTEN *

BESTUURSVERGADERING *

LEDENVERGADERING *

GEDRAGSCODE *

ACCOORDVERKLARING LEDEN *

ONTBINDING *

SLOTBEPALINGEN *

INLEIDING

De werkgroep JON bestaat sinds 1979 en is bekend geweest onder verschillende namen. Om meer duidelijkheid te creŽren waar JON voor staat is in 2004 besloten om dit vast te leggen in een Werkgroepstatuut. Dit statuut is een blauwdruk van de werkgroep en geeft het de volgende zaken aan:

∑ De relatie met NVSH;

∑ De structuur bestuur en werkgroep;

∑ Wat de leden van JON mogen verwachten; en

∑ Wat er van de leden verwacht mag worden.

Door deze zaken vast te leggen in een statuut werken we er naar toe dat de werkgroep georganiseerd, kwalitatief goed, eenduidig en legaal te werk gaat. De statuten vormen een fundament vanwaar uit we handelen. Daar naast spreken we in de statuten uit welke waarden en principes bij deze groep horen.

Met het naleven van de statuten wil de groep voor de leden een plaats creŽren waarin men zich veilig en vertrouwd voelt. Van de leden wordt verwacht dat zij bepaalde afspraken en principes van de werkgroep onderschrijven en naleven.

Met de statuten willen wij ook aan buitenstaanders openheid en inzicht geven wie wij zijn.

De naam van de werkgroep spreekt van "werkgroep". De structuur ervan is die van een kleine vereniging met bestuursleden. Daarom is in deze statuten sprake van "vereniging" en "bestuur", ook al is er in de praktijk eerder sprake van "(werk)groep" en "coŲrdinatoren".

 

GESCHIEDENIS

De NVSH Werkgroep JORis Oost Nederland ofwel JON is een gezamenlijke voortzetting van de voormalige NVSH werkgroep JORis IJsselstreek. Deze was op haar beurt een voortzetting van de NVSH Werkgroepen JORis Zutphen en JORis Zwolle. Deze NVSH Werkgroep JORis Zutphen was op haar beurt weer de opvolgen van de Werkgroep pedofilie Deventer, opgericht op 18 december 1979.

De werkgroep JON ware niet te verwarren met de NVSH Landelijke Werkgroep JORis.

 

DE RELATIE MET DE NVSH

De in 1979 opgerichte werkgroep was een afdelingswerkgroep onder auspiciŽn van het afdelingsbestuur van de NVSH Afdeling Deventer. Na opheffing van deze afdeling valt JON rechtstreeks onder het Landelijke bestuur van de NVSH.

JON rapporteert jaarlijks aan het landelijke NVSH bestuur en, ter kennisname, aan de NVSH Ledenraad. Het NVSH bestuur noch de Ledenraad bemoeit zich met de gang van zaken. JON functioneert geheel zelfstandig.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

Deze statuten verstaan onder:

De vereniging : de NVSH Werkgroep JORis Oost-Nederland ofwel JON.

De leden : de leden van deze werkgroep als bedoeld in Artikel 6

De werkgroepsbijeenkomsten : de in Artikel 13 genoemde bijeenkomsten.

De bestuursvergaderingen : de in Artikel 14 genoemde bestuursvergadering van de vereniging.

De ledenvergadering : de in Artikel 15 genoemde ledenvergadering van de vereniging.

 

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 2.

 

∑ De werkgroep draagt de naam "NVSH Werkgroep JORis Oost-Nederland", afgekort als "JON". De afkorting "JORis" staat voor "Jeugd-Oudere Relaties, intimiteit, seksualiteit".

∑ De werkgroep JON valt onder het landelijke bestuur van de NVSH, doch functioneert zelfstandig.

∑ De werkgroep is gevestigd op het adres Postbus 259, 7400 AG DEVENTER.

∑ De NVSH is gevestigd te Den Haag, Postbus 64, 2501 CB.

∑ De werkgroep is,haar voorgangsters meegerekend, op gericht op 18 december 1979 en duurt voort tot onbepaalde tijd of totdat Artikel 19 in werking treedt.

DOEL

Artikel 3.

De doelstelling van de vereniging is gebaseerd op de beginselen zoals beschreven in Artikel 5. Vandaar uit streeft de vereniging de volgende doelen na:

∑ Het bespreekbaar maken en bespreekbaar houden van eventueel aanwezige pedofiele gevoelens van de leden;

∑ Het zo nodig helpen bij het accepteren en onder ogen zien van deze gevoelens;

∑ Het zo nodig helpen van de leden om een stijl van leven te ontwikkelen die sociaal en legaal is;

∑ Het bevorderen dat de leden elkaar waar nodig en voor zover mogelijk helpen; en

∑ Het publiceren van juiste en gedegen informatie over pedofiele gevoelens en het omgaan daarmee.

MIDDELEN

Artikel 4.

∑ Het houden van bijeenkomsten;

∑ Het waar nodig geven van aanvullende persoonlijke begeleiding of hulp; en

∑ Het aanbieden van informatie op een website.

 

BEGINSELEN

Deze zijn aldus geformuleerd in de statuten van de NVSH, hoofdstuk 2, artikel 2.2.:

Artikel 5.

Alle mensen zijn gelijk in waardigheid;

∑ Ieder mens heeft met inachtneming van zijn verantwoordelijkheid tegenover medemens, samenleving en milieu het recht een keuze te kunnen doen uit zijn mogelijkheden;

∑ De samenleving dient te bevorderen dat ieder mens deze keuze kan verwerkelijken.

Deze beginselen gelden voor seksueel gedrag evenzeer als voor elk ander sociaal gedrag.

LEDEN

Artikel 6.

 

∑ Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor mensen met pedofiele gevoelens, zoals bedoeld in artikel 7 en voor mensen die daar anderszins over willen spreken.

∑ Nieuwe leden maken zich in een of meer kennismakingsgesprekken in persoon en als persoon aan minstens twee bestuursleden of coŲrdinatoren bekend.

∑ Over de toelating beslist het bestuur.

∑ Het lidmaatschap van en toegang tot de bijeenkomsten wordt verleend na het ondertekenen van een akkoordverklaring.

∑ Het bestuur houdt een ledenlijst bij waarin alle namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

∑ De volledige ledenlijst is bekend bij alle bestuursleden en wordt niet verstrekt aan de leden.

∑ Leden wordt gevraagd lid te zijn of te worden van de NVSH.

 

PEDOFIELE GEVOELENS

Artikel 7.

 

Hieronder worden verstaan gevoelens van aantrekkelijkheid van kinderen, zoals deze gevoelens door de leden zelf worden benoemd. Er wordt niet specifiek gedoeld op gevoelens van seksuele aantrekkingskracht, al zijn deze niet uitgesloten.

 

GASTEN

Artikel 8.

∑ De vereniging kan gasten uitnodigen of toelaten.

∑ Het bestuur neemt hierin een besluit.

 

BEňINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 9.

 

1. Het beŽindigen van het lidmaatschap kan geschieden:

A. Door overlijden van het lid;

B. Door opzegging van het lid;

C. Door opzegging door het bestuur, wanneer een lid:

1. Ophoudt aan de gestelde vereisten van het lidmaatschap, bepaald door de statuten, te voldoen;

2. De vereniging op onredelijke wijze benadeelt of in gevaar brengt; of

3. Wanneer acceptatie van het lidmaatschap redelijkerwijs niet meer van de vereniging gevergd kan worden.

2. Opzegging door het lid kan op elk willekeurig tijdstip ingaan.

3. Om humanitaire reden kan het bestuur er toe besluiten het lidmaatschap te slechts tijdelijk te beŽindigen en de persoonlijke hulpverlening door te laten gaan. Hierover worden per persoon aparte afspraken gemaakt

 

BESTUUR

Artikel 10.

∑ Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen die volgens de wijze van artikel 11 benoemd zijn.

∑ Het bestuur vervult de formeel noodzakelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

∑ Het bestuur zorgt ervoor dat ook de functies van coŲrdinator, gesprekleider, webmaster en chatmoderator vervuld worden.

∑ De bestuursleden en overige uitvoerenden werken vanuit de daarvoor opgestelde richtlijnen.

BENOEMING VAN BESTUURSLEDEN

Artikel 11.

 

∑ Bestuursleden worden jaarlijks uit de leden gekozen in een ledenvergadering

∑ De bestuursleden worden telkens voor een jaar gekozen. Ze kunnen op een ledenvergadering opnieuw voor een jaar benoemd worden.

∑ De bestuursleden worden bekend gemaakt aan het landelijk bestuur der NVSH

∑ Het bestuurslidmaatschap van en toegang tot de bestuursbijeenkomsten wordt verleend na het ondertekenen van de akkoordverklaring interne richtlijnen.

∑ De bestuursleden dienen lid te zijn van NVSH

∑ De gekozen bestuursleden worden formeel bekend gemaakt aan alle leden

EINDE VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 12.

∑ Elk bestuurslid, kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst

∑ Het bestuurslidmaatschap eindigt ook:

1. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of

2. Door opzegging.

 

BIJEENKOMSTEN

Artikel 13.

 

∑ Het bestuur belegt minimaal tien werkgroepsbijeenkomsten per jaar.

∑ Van de bijeenkomsten en de gesprekken daarop worden geen notulen gemaakt.

∑ In de bijeenkomsten worden geen formele besluiten genomen: daartoe dient een, desgewenst in te lassen, ledenvergadering.

 

BESTUURSVERGADERING

Artikel 14.

 

∑ Het bestuur belegt minimaal twee bestuursvergaderingen per jaar.

∑ Besluiten tijdens de bestuursvergadering worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen; bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

∑ Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt

 

LEDENVERGADERING

Artikel 15.

 

1. Het bestuur belegt minstens een maal per jaar een ledenvergadering. Deze zal bij voorkeur gehouden worden binnen of kort na het verstrijken van de eerste kalendermaand.

2. Op de jaarlijkse ledenvergaderingen komen aan de orde:

∑ Het jaarverslag en het beleidsplan;

∑ De jaarrekening en begroting;

∑ De contributie van de leden voor het nieuwe boekjaar;

∑ Het benoemen of herbenoemen van de bestuursleden;

3. Indien er gestemd moet worden is een eenvoudige meerderheid van stemmen geldig;

4. Van de formele besluiten op de ledenvergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden aan alle leden toegezonden.

 

GEDRAGSCODE

Artikel 16.

 

∑ Alles wat verteld wordt op de werkgroepsbijeenkomsten heeft een vertrouwelijk karakter. Van de leden wordt verwacht dat zij hiermee zorgvuldig omgaan en persoonlijke informatie binnen de groep houden.

∑ Het tonen van pornografisch materiaal is op de door JON belegde bijeenkomsten verboden.

∑ Leden beloven om onder elkaar geen pornografisch materiaal uit te wisselen.

∑ Voor wat mensen als individu in hun eigen huis en tijd doen kan de vereniging niet verantwoordelijk geacht worden. Wel beloven de leden indien ze met elkaar buiten de vereniging contact hebben om geen misbruik te maken van elkaars zwakheden.

 

ACCOORDVERKLARING LEDEN

Artikel 17.

 

∑ Leden van de werkgroep dienen akkoord te gaan met de statuten en zij tekenen hier voor een akkoordverklaring. In de verklaring staat dat zij met de inhoud van de statuten op de hoogte zijn en zich zullen houden aan de gedragscode.

STATUTENWIJZIGINGEN

Artikel 18.

∑ De statuten kunnen worden gewijzigd door de bijeengeroepen ledenvergadering. Voorstellen voor wijzigingen, met motivatie en reden, dienen minimaal ťťn maand voor de ledenvergadering bekend gemaakt te worden bij het bestuur

 

ONTBINDING

Artikel 19.

 

∑ De vereniging kan ontboden worden door het besluit van de ledenvergadering

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20.

∑ De statuten zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 3 september 2004.

Start ] Omhoog ] Volgende ]