Start ] Omhoog ]

Ethiek

Inhoud: alfabetisch op schrijver 

Gieles, Frans, "Ik wist er geen raad mee" 

NVSH LwgJORis Nieuwsbrief nr 45, april 1997

Jongeren spreken achteraf over vrijwillig aangegane seksuele contacten met volwassenen. 
 

Gieles, Frans, Ethiek en mensenrechten in jeugd-ouderen relaties - 'Richt vooral geen schade aan'

Ipce Newsletter E 14, oktober 2002

In de jaren '90 hebben de Ipce leden gediscussieerd over ethiek. Ik heb aandachtig naar de leden geluisterd en vat nu de voornaamste punten die ik gehoord heb samen. 
 

Gieles, F E J, De staart van een lange takshond; Een lange discussie over ethiek februari 2012
De Vereniging Martijn besloot in mei 2011 tot het instellen van een Commissie Ethiek. Ethiek gaat over de vraag wat goed en slecht is, dus over waarden, normen en richtlijnen. [...]
In dit artikel wil ik het gegeven advies in een breder kader plaatsen, namelijk in de discussie die sinds de jaren ’90 heeft plaatsgevonden in Nederland en ver daarbuiten. De commissie geeft geen revolutionair nieuw advies, maar sluit zich aan bij een langlopende discussie, als de staart van een lange takshond. 
Daaruit blijkt dat, als men mensen met pedofiele gevoelens maar de gelegenheid geeft om serieus met elkaar te spreken, er helemaal geen ‘vunzige voorstellen’ te voorschijn komen, maar een heuse ethiek, zelfs een beetje ‘strenge’ ethiek.
 

Gieles, F.E. J.; Voorzichtige verkenningen ... ... van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit; 
Samenvatting van een voordracht voor de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen;
Gent, 24 november 1995  

in: tOKK,
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie,
Leuven, 22-3, september 1997, pp 129 - 132   

Om zijn werk te kunnen doen moet de hulpverlener, zeker in de residentiële zorg voor jeugdigen, minstens de grens van het persoonlijke levensgebied van het kind zien te bereiken en minstens iets van zijn eigen persoon beschikbaar stellen. Met andere woorden: intimiteit is - binnen zekere grenzen - een wezenlijk deel van ons werk. Over die grenzen gaat het hier.  
 

Liebrechts, Malou, 
Echt, de meeste pedofielen zijn geen pedoseksuelen 
NRC Opinie, 12 september 2013
Mensen kunnen goed leven met onvervulde verlangens. Dat geldt ook voor pedofielen
Naerssen, Lex van; 
De liefde beheersen 
HN, rubriek Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999
Wie de seksualiteit wil beheersen, moet de liefde beheersen, stelt Lex van Naerssen. Want de meeste mensen weten heel goed waar liefde en seks elkaar raken en waar ze niets met elkaar te maken hebben. Het is logisch dat vooral mannen moeite met de grenzen hebben. Zij werden tot voor kort immers nauwelijks geknuffeld, zeker niet door hun vaders of broers.   
 
Martijn, Vereniging - Kinderen, die wil je toch geen kwaad doen - Intimiteit en ethiek februari 2012

Vooraf: De Vereniging Martijn is in juni 2012 door de rechtbank te Assen per direct opgeheven. [...]  Voordien, in februari 2012 is onderstaand advies gepubliceerd. 
Dit hoeft niet verloren te gaan. Hierin is geen 'verheerlijking', geen 'bagatellisering', geen 'kind als object' te bespeuren, terwijl het "handelen naar eer & geweten" - hieronder vermeld - toch moeilijk als 'onethisch' kan worden gekwalificeerd. - JON
- - -
Er bestaat gewenste en ongewenste intimiteit. Dit weet iedereen. Hoe ernstig en langdurig de gevolgen van ongewenste intimiteit kunnen zijn, is steeds duidelijker geworden. Je kunt nog zo dol zijn op een kind, dat maakt het niet tot jouw eigendom. Het kind is van zichzelf. Maar... misschien mag je het nabij zijn. [...]
Handel in elke situatie waarin je met kinderen omgaat naar eer en geweten - en neem daarbij de volgende richtlijnen in overweging. [...] 
 

Moen, Ole Martin: Pedofilie en ethiek Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2015), 9 (1), 111–124 - The ethics of pedophilia - University of Oslo - Vertaling uit het Engels: JON

In dit artikel betoog ik dat pedofilie alleen slecht is omdat, en alleen in hoeverre het kinderen beschadigt, en dat pedofilie op zich, alsook haar uitingen en handelingen die kinderen niet beschadigen moreel correct is. Voorts betoog ik dat het enige doel van sociale en wettelijke omgang met pedofilie zou moeten zijn: schade te beperken – en dat de gangbare praktijk in deze in dit opzicht contraproductief werkt.
Het artikel bevat ook ene pleidooi voor het toestaan van teksten, verhalen en per computer gemaakte beelden met pedofiele inhoud.

Pardoen, Justine, ‘Intiem zijn met je kind voor eigen lustbeleving is fout’ Trouw, Ouders On Line

Kleine kinderen zijn enorm gefascineerd zijn door hun geslachtsdelen. Ze friemelen eraan. Bij zichzelf of bij elkaar. Kan geen kwaad, zeggen de deskundigen. En dat vinden ook de meeste ouders. Maar friemel je als ouder zelf ook mee?
Lees het artikel in het archief van  

Ree, Frank van,  Intieme relaties tussen jongeren en volwassenen

Koinos Magazine # 24 (1999/4)

Zijn er criteria voor een goed contact? 
 

Rivas, T., Rationele en integere emancipatie van niet-schadelijke pedofilie 

2006

Pedofilie wordt tegenwoordig vaak gebruikt als synoniem voor kindermisbruik. Emancipatie van ‘pedofiele’ gevoelens kan in die betekenis alleen maar gaan over de uitbanning en beheersing ervan. Pedofilie kan echter ook gebruikt worden in de oudere betekenis van affectieve aantrekking tot kinderen, die een erotisch, seksueel of amoureus aspect kan hebben. Er is geen aanwijzing dat pedofilie in deze betekenis standaard leidt tot misbruik. 
Er bestaan betrouwbare gegevens over vrijwillige platonische en erotische pedofiele vriendschappen die ook later geen psycho-seksuele of andere psychologische 
schade veroorzaken. De rationele en moreel verantwoorde emancipatie van onschadelijke pedofiele relaties richt zich uiteraard uitsluitend op dit soort vrijwillige relaties. 
De auteur staat stil bij de vraag wat vrijwilligheid in dezen inhoudt en welke 
morele en pedagogische randvoorwaarden er zijn voor integere relaties. 
 

Rivas, T., Wat integere emancipatie van pedofilie volgens mij niet betekent  JON
In dit stuk wordt impliciet een deel van de huidige wetgeving kritisch onder de loep genomen. Dit betekent zeker niet dat ik lezers zou willen oproepen de wet te overtreden! 

Ik vind emancipatie van bonafide pedofiele relaties belangrijk omdat het daarbij gaat om een onschadelijke uiting van oprechte, wederzijdse gevoelens van zowel het betrokken kind als de betrokken volwassene. Ik vind het niet fair als zulke bonafide relaties in alle gevallen verboden en gestigmatiseerd blijven.

Met een P.S.: "Onvoorspelbare" schade? 
Sommige tegenstanders van de emancipatie van bonafide pedofiele relaties stellen dat er ook bij positieve, vrijwillige relaties (...) later sprake kan zijn van psychologische schade en dat die schade onvoorspelbaar zou zijn. Dit laatste zou het moreel gezien altijd onverantwoord maken om vrijwillige pedofiele relaties toe te staan, omdat men het kind niet zou kunnen behoeden voor psychologische schade. 
Hierbij worden echter vaak voorbeelden gegeven van voormalige kinderen die misleid werden over de intenties van een concrete volwassene of die op een bepaalde leeftijd werden afgedankt.

Rivas, T., Veiligheid in de beoordeling van jeugd-ouderen relaties: een alternatief.  

JON

Wil men daarom de vraag beantwoorden of alle JORs [jeugd-ouderen relaties] gelijk staan aan misbruik, dan zal men zich niet moeten laten misleiden door allerlei vooroordelen op dit gebied.  In dit artikel wil ik bekijken hoe men in de praktijk op een veilige manier onderscheid zou kunnen maken tussen schadelijke en onschadelijke contacten.  
 

T. R.: Erotica en prostitutie: een beknopte ethische verkenning  

JON

Natuurlijk voelen sommige mensen een 'vanzelfsprekende' afkeer van porno, maar een filosofische beschouwing stelt schijnbare vanzelfsprekendheden nu eenmaal ter discussie. 
Tolerantie voor vrijwillige en niet (echt) vernederende erotica en vrijwillige prostitutie is een uitvloeisel van het concept seksuele vrijheid. Ik hoop met dit stukje een bijdrage te hebben geleverd tot enige verheldering op deze controversiële terreinen. 
 

Twee tegengestelde werelden DPA
Niets is geheel zwart of wit in deze wereld.
Er is een breed 'grijs gebied' tussen de twee tegenovergestelde situaties.
 

Start ] Omhoog ]