Vorige ] Start ] Omhoog ]

Bijlage

 Relevante wetgeving in het Wetboek van Strafrecht is:

-         Art. 240b lid 1: Degene die een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar wordt gestraft.

-         Art. 244: Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam wordt gestraft.

-         Art. 245 lid 1: Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam wordt gestraft.

-         Art. 247: Hij die iemand met de leeftijd beneden die zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt wordt gestraft.

-         Art. 248a: Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend uit overwicht of misleiding een minderjarige, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen met hem te plegen of zodanig handelingen van hem te dulden wordt gestraft.

-         Art. 248b: Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, wordt gestraft.

-         Art. 249 lid 1: Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, en aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte wordt gestraft.

-         Art. 250 lid 1: Hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarige kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, en aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevorderd wordt gestraft.

-         Art 250 lid 2: Hij die buiten de gevallen genoemd onder lid 1 het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert wordt gestraft.

Vorige ] Start ] Omhoog ]