Start ] Omhoog ]

Enkele passages uit:

Commissie Deetman: Rapport 2011:

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke kerk

Wim Deetman, Nel Drayer, Pieter Kalbfleish, Harald Merckelbacu, Marit Monteiro & Gerard de Vries - Balans, 2011

Opmerkingen vooraf - JON 
[....] Het is een gedegen onderzoek, waarvan de bezoeker van deze site zeker kennis moet nemen. Het is niet alles goud wat er blinkt; er zijn overduidelijk ook misstanden te melden: contacten en relaties die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan, die niet hadden mogen voorkomen. Vooral van de vaak zeer negatieve gevolgen ervan, daar moet de lezer zeker kennis van nemen. [...]

Deel 1

Uit de inleiding: 
De definitie 
Onder seksueel misbruik wordt verstaan:
Seksuele contacten van [...] met een kind of jongere [...] zonder dat deze, als gevolg van lichamelijk of relationeel overwicht, emotionele druk, drang of geweld, het gevoel heeft (gehad) de seksuele contacten te kunnen weigeren.

Passages uit hoofdstuk 8:
Bevindingen en aanbevelingen 
Uit het onderzoek is gebleken dat de omvang in percentages betrekkelijk gering is. In absolute aantallen gaat het om een serieus probleem: enige tienduizenden minderjarigen hebben te maken gehad met lichte, ernstige of zeer ernstige vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. 
Vaak gaan slachtoffers al decennialang gebukt onder misbruikervaringen en hebben ze daarvoor bitter weinig gehoor gevonden. Dat gaat gepaard met problemen voor hen, hun naaste familie en omgeving [...].

Deel 2

Hoofdstuk 3:
Schuivende panelen - Een achtergrondstudie naar wereldlijke en kerkelijke ontwikkelingen rond om seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie (1945-2010) - Dr. R.S.B. Kool 
Deze achtergrondstudie maakt deel uit van het tweede spoor: het sociologisch/historisch onderzoek.
Ontwikkelingen die zich in de periode 1945-2010 hebben voorgedaan binnen wetgeving, jurisprudentie en beleid worden beschreven in het licht van de maatschappelijke opvattingen over de strafwaardigheid van seksueel misbruik. 
Aanvullend hierop volgt eerst een korte beschrijving van het politiek-maatschappelijke denken en de daaruit voortvloeiende strafwetgeving in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, noodzakelijk om een goed begrip te krijgen van het politiek-maatschappelijke vertoog betreffende de (strafbare) seksualiteit zoals dat zich heeft ontwikkeld in de periode 1945-2010.

Hoofdstuk 4:
De ‘Woodstock-defense’ en seksueel misbruik van minderjarigen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie - dr. H.P.M. Kreemers 
[...] Dat de pleidooien van Brongersma en anderen in die tijd veel aanhang hadden zou een misplaatste conclusie zijn. Zelfs binnen de NVSH, [...] was sprake van een weliswaar gedulde opvatting over voorlichting over pedofilie en opvang van in moeilijkheden terechtgekomen pedofielen, maar een pleidooi voor afschaffing van de wettelijke bescherming van kinderen voor seksuele contacten met kinderen bleef een opvatting van een kleine minderheid. 
En hoeveel aandacht dit standpunt van deze kleine minderheid in de jaren zeventig ook kreeg, van een ‘Woodstock-mythe’ was in dit verband in Nederland geen sprake. 

Passages uit Hoofdstuk 10: 
De consequenties van seksueel misbruik van minderjarigen - Drs. N.J. Nicolaï 
Seksueel misbruik wordt in dit essay conform het wetenschappelijke en juridische gebruik gedefinieerd als seksueel contact van een volwassene met een kind onder de zestien, waarbij het kind het contact niet kan weigeren en waarbij de volwassene overwicht, macht of controle heeft. Het doel van het seksuele contact is de bevrediging van de volwassene.’ Er is dus geen expliciete in- of toestemming van het kind. [... ... ...]
Het onderzoek naar de late gevolgen van seksueel misbruik kent drie fasen. [... ... ...] 
De laatste tien jaar wordt ook veel onderzoek gedaan naar wat de centrale factor wordt genoemd in de uitkomst: de verstoringen van de stressregulatie door ernstig (...) misbruik. [...]
Er is de laatste jaren wetenschappelijke consensus dat seksueel misbruik in de kinderjaren schadelijk is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, in het bijzonder voor de emotionele gehechtheid en de seksualiteit, ook al zijn de gevolgen op het eerste gezicht niet herkenbaar. Ze zijn te vergelijken met een tijdbom die afgaat zodra in de volwassenheid de impact van het gebeurde betekenis krijgt. [...] 
Seksueel misbruik blijkt na factoranalyse een substantieel vergroot risico op latere psychologische en psychiatrische problemen te geven, vooral depressie en posttraumatische klachten. [...]

Start ] Omhoog ]