Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

JON

NVSH* Werkgroep JORis** Oost Nederland

* Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming

**Jeugd-Ouderen Relaties, intimiteit, seksualiteit
 

JON

http://www.jorisoost.nl/

joncoo@zonnet.nl

Postbus 259, 7400 AG Deventer

April 2010

 

Jaarverslag 2009 

Over de periode 1 januari  -  31 december 2009

JON anno 2009 

JON is deel van de NVSH, volgt daarvan ook de statuten, maar heeft ook haar eigen statuten, voert haar eigen beleid zelfstandig en betaalt haar eigen kosten. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan bestuur en ledenraad van de NVSH. JON is, de voorgangers meegerekend, opgericht in december 1976: 34 jaar geleden.

Leden en bijeenkomsten

Het ledental van JON was in deze periode stabiel: steeds zo rond de tien leden. Maandelijks werd een gespreksbijeenkomst gehouden waarop er doorgaans rond de vijf leden aanwezig waren. Dit kwam de kwaliteit van de gesprekken alleen maar ten goede. Ze duurden vaak van in de loop van de middag tot in de avond, een maaltijd traditioneel inbegrepen.  

De gesprekken zijn vooral persoonlijk van aard, slechts zelden zijn ze thematisch. Een eventueel thema komt als vanzelf uit de groep voort. Het met elkaar sprekende gezelschap is zeer divers qua leeftijd, achtergrond, opleiding of beroep, religie en levenservaring - dus boeiend.

Een kring om JON heen

Om JON heen is een kring van mensen die formeel geen lid zijn, maar wel betrokken. Het zijn bijvoorbeeld mensen die niet voelen voor een groep, voor bijeenkomsten of voor een formeel lidmaatschap, of die al in een ander soort groep zitten en het daarbij qua groep willen houden. Of die lid zijn geweest,  nu geen lid meer willen zijn, maar toch contact willen houden. Of die geen lid kunnen zijn. Zo waren er regelmatig contacten met mensen in een tbs kliniek. 

Soms is er angst om zich bekend te maken. Meerdere malen meldden mensen zich ook dit jaar weer aan, maar traden zij terug zodra duidelijk werd dat wij hen in persoon willen ontmoeten, dat wij de ware naam en het ware adres verifieerbaar willen weten, dus een paspoort willen zien en dat men een gedragscode dient te ondertekenen. 

Hulpverlening

JON is een zelfhulpgroep, hetgeen inhoudt dat de leden (en de mensen uit de kring er omheen) elkaar helpen. Er is geen therapeut en er zijn geen cliŽnten, laat staan patiŽnten, er is een groep die elkaar helpt. Er is alleen een gespreksleider die in de gaten houdt dat het gesprek loopt en dat ieder dit dit wenst aan bod komt - en vooral dat er geluisterd wordt naar elkaar. 

Het doel is om legaal en sociaal te kunnen leven, de eigen gevoelens te kunnen accepteren en er verantwoord mee om te kunnen gaan. 

JON is en blijft een 'nulde-lijns-voorziening', maar komt wel problematiek tegen. Depressie, obsessie en isolement zijn de voornaamste problemen die JON steeds weer tegenkomt. Soms ook verslaving. 

De reguliere hulpverlening 

In de loop van dit jaar hebben enkele leden zich gewend tot de reguliere hulpverlening, deels niet vanwege hun specifieke gevoelens voor kinderen maar om andere redenen. Zodra zij echter deze gevoelens vermeldden ging alle aandacht daarheen en startte er een soort daderbehandeling voor iemand die geen dader is. De oorspronkelijke hulpvraag kwam hierdoor echter niet meer aan de orde. Van hun aanbod is dan ook merendeels beleefd afgezien.

Over het missen van een delict en dus het daderschap struikelde ook een tbs-kliniek. Daarin is iemand geplaatst, niet met tbs maar met een rechterlijke machtiging, uit preventief oogpunt. Hier liep men lelijk vast met de behandeling: er was geen behandeling in eigenlijke zin. Men kwam niet verder dan 'zich aan de regels houden' - en dat zijn er erg veel in zo'n kliniek. 

Beiden, cliŽnt en staf, gaven aan dat men met de inhoudelijke problematiek van pedofiele gevoelens eigenlijk geen raad wist. De staf nog wel enigszins, de veelal nog jonge groepsleiding niet. 

Deze mensen zeggen zich door JON juist wel geholpen te voelen. Zij kunnen dan ook eerlijk zijn; zij hoeven niets te verbergen. 

JON werkt eenvoudiger: met ervaringskennis, met begrip en met zelfhulp ofwel onderlinge hulp. Wonderen verrichten wij daar niet mee, dit pretenderen wij ook niet, maar mensen voelen zich er wel door geholpen. 

De web site

Deze heeft in de afgelopen negen jaar 176.000 page views gehad. Dat is bijna 20.000 per jaar, rond de tien per dag met een piek in april, waarover hieronder wordt verteld.  

Een undercover

In het vorige jaar schreven wij: "Een strenge selectie is nodig omdat we in deze tijd elk moment een undercover [...] kunnen verwachten. " 

JON heeft al voor 2009 'bezoek' gehad van een undercover met een verborgen camera. Pas in 2009 kwamen wij hier achter. Deze is een maal bij een bijeenkomst geweest en vier maal bij twee coŲrdinatoren thuis. Kennelijk was er niets spectaculairs te melden, totdat een der coŲrdinatoren iets meer van zichzelf vertelde. 

De undercover had de rol aangenomen van 'de eenzame student die bang was dat zijn huisgenoten met wie hij een computer deelde zijn privť bestanden konden zien en zo achter zijn gevoelens of geaardheid zouden komen'. 

Als een soort EHBO werd hem verteld hoe hij zijn persoonlijke bestanden althans kon beveiligen, om later inhoudelijk op het probleem in te kunnen gaan. Zo ver is het niet gekomen: genoemde uitleg werd uitgezonden op 29 maart in het programma 'Undercover in Nederland'. 

Dit type technische uitleg is te vinden in elk computertijdschrift en wordt in elke ICT opleiding behandeld. Publieke diensten als de belastingdienst werken er mee. Er is niets illegaals aan. Het is wel illegaal om met een verborgen camera opnamen te maken in een woning. 

Het programma en een deel van de publiciteit daarna draaide het laatste echter om: ineens waren de illegale opnamen een weldaad voor de mensheid en, omdat het in de aangenomen rol, dus virtueel, misschien wel eens om kinderporno zou kunnen gaan, was de technische uitleg ineens 'een ernstig misdrijf' geworden. Opvallend waren de vele suggestieve uitingen en herhalingen hiervan in het programma. Direct na de uitzending en de publiciteit hierover is de website een duizend maal bezocht - en direct hierna werd het weer stil. 

Wie de website, althans de jaarverslagen die er op staan, kennelijk niet gezien heeft was de heer Fred Teeven, VVD-Tweede-Kamerlid. Hij stelde er kamervragen over: Of dit strafbaar was? Of het vaker gebeurde? Of het subsidiegeld zo wel goed besteed was? 

Er is geen subsidie; JON bekostigt zichzelf. Nee, technische informatie geven is niet strafbaar, stiekem opnamen maken wel. Dit werd, met verwijzing naar wetsartikelen en documenten, door JON aan de Minister van Justitie Ernst Hirsch Balin geschreven. 

De minister antwoordde op 17 juni schriftelijk. Of het strafbaar is wordt niet duidelijk. Of zoiets vaker gebeurt, dit is onbekend. Wel is er ooit in het verleden door JON leden individueel illegaal materiaal uitgewisseld. Nee, er is geen subsidie verleend. 

Op deze antwoorden is direct uitvoerig commentaar verzonden door JON. Op 14 september antwoordt een ambtenaar namens de minister dat JON niet als een criminele organisatie is of wordt aangemerkt. Fouten zijn destijds begaan door individuele leden, niet door de groep. Hiermee werd de correspondentie gesloten. 

De commentaren van JON zijn ook toegezonden aan de Tweede-Kamercommissie en aan het OM. De Kamer ging er inhoudelijk niet verder op in en van het OM is zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen, laat staan een inhoudelijk antwoord. 

Het dossier is kennelijk gesloten. Minister en Kamer gaan verder met regeren, het OM met het vervolgen van anderen - en  JON gaat weer verder met de zelfhulpverlening. Gezien de commotie zullen wij technische uitleg als hierboven bedoeld maar niet meer geven. 

Beleidsplan

Dit is eenvoudig: doorgaan, 

 • gespreksbijeenkomsten voortzetten, 

 • hulp verlenen waar dit nodig en mogelijk is, 

 • een strengere selectie handhaven, inclusief controle van paspoort en verificatie van het adres,

 • de web site bijhouden, maar 

 • verder geen openbaar forum openen en geen publiciteit zoeken, 

 • de taken nu en in het komende jaar intern herverdelen, namelijk spreiden over meer mensen - en 

 • hierbij de hulp van de NVSH inroepen zodat deze

  • de eigenaar van de domeinnaam wordt, 

  • de account houder van de e-mail verbinding wordt en 

  • een bankrekening voor JON opent.

De jaarrekening over 2009

De jaarrekening over 2009 loopt van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010. 

Jaarrekening JON 2009 JR 2008 Begr 2009 JR 2009 Begr 2010
       
Beginsaldo 96,13 104,42 104,42 103,71
       
Ontvangsten        
Contributies 145,06 150,00 145,00 150,00
Giften 210,00 200,00 241,50 200,00
Totaal ontvangsten 355,06 350,00 386,50 350,00
Beginsaldo + ontv 451,19 454,42 490,92 453,71
       
Uitgaven        
Porti & secretariaat -23,30 -25,00 -20,15 -25,00
Web site - provider -96,45 -120,00 -104,24 -120,00
Website - hulp     -80,00 0,00
Postbus -30,00 -30,00 -30,00 -30,00
Reiskosten -57,40 -50,00 -112,87 -100,00
Subsidie Ipce Meeting -50,00 -50,00 0,00 -50,00
Subsidie congres   -50,00 0,00 0,00
Hulpverlening -23,82 -25,00 0,00 -25,00
Info en docu inkopen -65,80 -25,00 -39,95 -25,00
Info geven 0,00 -10,00 0,00 -10,00
Totaal uitgaven -346,77 -385,00 -387,21 -385,00
       
Eindsaldo 104,42 69,42 101,71 68,72

Slotwoord

Het is goed, denken wij, dat er in een tijd vol haat en fobie, vooroordeel, criminalisering, uitstoting en gebrek aan werkelijke hulpverlening ondanks vermeende expertise, mensen zijn die elkaar weten te vinden, elkaar opvangen en zo nodig helpen en open met elkaar kunnen spreken over hoe sociaal en legaal te kunnen leven met hun gevoel.

Goedgekeurd door de ledenvergadering op 11 april 2010, daarmee ook beleid, beleidsplan en jaarrekening en begroting. Ook zijn een coŲrdinator  en een hulpverlener benoemd voor een jaar. Voorts is een reserve-webmaster aangesteld en kan een nieuwe penningmeester aantreden zodra er een eigen bankrekening via de NVSH is geopend. 

JON

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]