[ Home ]

Wat is nieuw?

Maart 2024

Schuster, Filip:
De samenhang tussen de tien negatieve ervaringen uit de kindertijd, en mentale problemen na het controleren op de andere negatieve ervaringen – een meta-analys
. 2024, Ipce
De tien veelgenoemde negatieve ervaringen uit de kindertijd (inclusief emotionele en fysieke problemen en “seksueel misbruik”) zijn in veel onderzoekingen onderzocht op samenhang met [latere] mentale problemen. De gevonden samenhangen roepen heel wat kritische vragen op. De vraag of er een oorzakelijk verband kan zijn, blijft een open vraag.
[...]
De belangrijkste bevinding van deze meta-analysis is dat erg weinig samenhang gevonden is tussen de tien typen ‘negatieve ervaringen uit de kindertijd’ en ‘latere mentale problemen’, nadat elk van deze samenhangen los van de negen andere is berekend
[...]
We mogen dus redelijkerwijs stellen dat en nu geen wetenschappelijk bewijs is dat “seksueel misbruik” (of andere seksuele ervaringen die ook zo genoemd worden) op termijn ernstige mentale schade zal veroorzaken. Althans, het onderzoek laat alleen een zeer geringe samenhang zien tussen “seksueel misbruik” en latere mentale problematiek. De samenhangen ervan zijn onderzocht, maar juist niet de oorzaken ervan. [...]

Een opmerking
Het hierboven staande onderzoek lijkt strijdig met het hieronder staande onderzoek: ↑ "geen samenhang gebleken" ↔ ↓ "na acht jaar nog problemen".
Het verschil is het type onderzoek: ↑ grootschalig kwantitatief onderzoek dat naar samenhangende factoren zoekt ↔ ↓ kleinschalig kwalitatief klinisch onderzoek naar individuen.
Trauma na een vroege seksuele ervaring bestaat, zo blijkt uit klinisch onderzoek, maar dit is er niet per definitie en niet altijd: het kan er zijn, erkennen ook de APA en de DSM.
Neem het risico dus niet, zeggen wij dan - JON (FG).
In het artikel daaronder zegt Frank Furedi: 'Praat kinderen geen trauma aan - praat wel met hen'.

Citaten uit:
Bos, Kim & Thie, Merel: Onderzoek Amsterdamse zedenzaak: zorgelijk seksueel gedrag nog acht jaar na misbruik. NRC, 7 maart 2024
Kinderen die in een Amsterdamse crèche op zeer jonge leeftijd zijn misbruikt, vertoonden jaren later nog afwijkend gedrag.
Een kwart van de kinderen die slachtoffer werden van misbruik door kinderoppas Robert M. vertoonde acht jaar daarna nog altijd aan seksueel misbruik gerelateerd gedrag. Dat blijkt uit het proefschrift The deepest wounds are the immeasurable ones van Vionna Tsang [..]

Citaten uit:
Frank Furedi: Ik ben misbruikt, niet getraumatiseerd. Wilfred van de Poll: Interview met Frank Furedi. Trouw, 30 maart 2013.
Misbruik van kinderen is vreselijk, maar nog geen reden om hysterisch te worden. Praat kinderen die 'iets' naars hebben meegemaakt niet meteen een trauma aan.

December 2023

Jaarverslag 2023
Van 1 dec 2022 tot 1 dec 2023:
Over ... eenzaamheid ... eb 'dubbelleven' ...
Leden en bijeenkomsten ... Na Corona weer de voltallige groepen ...
JON 10 vaste leden, West 14. Individueel: In plaats van de groep: 3 personen in Oost, 3 personen in West. Naast de groep: 4 personen in Oost, 5 in West. In totaal 25 personen.
De jaarrekeningen van Oost en West ...
De inhoud van de gesprekken ... de nevenproblematiek ...
Aan deze vormen van hulpverlening zitten ook grenzen. ...
De regels over 'plaatjes' zijn strenger geworden. > Verbittering: "Er mag tegenwoordig ook niks meer ..." > De tijdgeest, het stigma ... "We mogen er niet meer zijn" ... We zien ook: asielkinderen letterlijk in de kou ... de mobieltjesverslaving bij de jeugd ... de schade door de toeslagenaffaire ... de wachttijden in de jeugdzorg ... eenzaamheid en somberheid bij de jongeren ...
We zien liever hechting en echt contact, geen eenzaamheid, 'iemand die er echt voor mij is'... die van mij houdt ...

Oktober 2023

Van het artikel "Kind op schoot ... Mag dit nog wel?" is een tweede versie geschreven.

September 2023

Steutel, Jan Willem:
Seks tussen volwassenen en kinderen – wat is daar mis mee?
in Pedagogiek 29e jaargang 78 • 1 • 2009 •
Je hoeft geen empirisch onderzoek uit te voeren om te mogen constateren dat de meeste mensen een afkeer hebben van seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen. En die afkeer is niet, of althans niet alleen, een vorm van esthetische weerzin (bah! smakeloos!), maar vooral, of in elk geval ook, een vorm van morele afkeuring (foei! ontoelaatbaar!). De vraag is echter of deze even sterke als wijdverbreide morele afkeer van seks tussen volwassenen en kinderen gerechtvaardigd is. Het is één ding om bepaald gedrag intuïtief af te keuren, het is een heel ander ding om met argumenten te laten zien waarom dat gedrag afkeuring verdient. En mijn vraag is: kunnen we met argumenten aannemelijk maken dat seks tussen volwassenen en kinderen moreel verkeerd of moreel ontoelaatbaar is?
 

Gieles, Frans,  Ambivalantie - De 'blinde vlek' in kwantitatief onderzoek, o.a. van Rind c.s.. 
 

JON

In het overigens uitstekende en baanbrekende onderzoek van Rind c.s,
vooral de meta-analyse [*] vragen onderzoekers in de door Rind c.s. bestudeerde onderzoeken aan voormalige kinderen naar hun beleving achteraf van seksuele contacten die zij als kind hebben gehad met volwassenen.      [...]
Afgerond kwamen daar deze cijfers uit tevoorschrijn:

 • De jongens: ruwweg 1/3 positief, 1/3 neutraal en 1/3 negatief.
 • De meisjes: ruwweg 1/6 positief, 1/6 neutraal en 2/3 negatief.
De kwantitatief werkende statisticus werkt binnen zijn/haar logica met drie begrippen: "positief", "negatief" en "neutraal". Immers, tussen "=1" en "-1" ligt nu eenmaal "0".
De kwalitatief werkende onderzoeker weet echter dat er twee waarden in het midden kunnen liggen:
 • "neutraal" ("0"), maar ook:
 • ambivalent: "+1 en -1 beide"
 

 

Juli 2023
 

Gieles, Frans; Kind op schoot ... Mag dat niet meer?   JON
juli 2023
Dit artikel is een uitsnede uit het artikel "Een tweede gehechtheid" [*], in een apart bestand gezet én uitgebreid, omdat het een bredere strekking heeft.
[* < https://www.human-being.nl/Bibliotheek/een_tweede_gehechtheid.html >]
[In mijn proefschriftonderzoek, op zoek naar methodiek, vond een] team met een groep van jonge kinderen het leiden van de maaltijd een van de moeilijkste momenten van de dag. Dus ging ik de maaltijden leiden [om de methodiek te laten zien].
Nu waagde ik het tijdens het eten een kind op schoot toe te staan. ‘Foei, Frans, dat is tegen de regels!’ Wat een absurde regel! [...]
Nu sprak ik onlangs iemand die al vele jaren als vrijwilliger een jeugd-knutselgroep leidt in een club-/buurthuis. Een jong kind zat gezellig op zijn schoot te knutselen. De man vertelde dat er plotseling een bestuurslid naast hem stond dat hem verbood een kind op schoot te nemen. Ook mocht hij niet meer 'kopje-rol-over' spelen, want dan zou hij de kinderen veiligheidshalve moeten aaraken en dit was verboden. [...] Bij eens verder doorvragen vernam ik dit ook van andere jeugdwerkers, ook die in de naschoolse kinderopvang. [...]
Een pianoleraar raakte de vingers van een leerling aan voor de juiste vingerzetting .... Foei! ... Een schipper verhindert dat er een jongere omvalt op het deinende schip ... Foei! ... [...]
Angst voor intimiteit ... én verwarring tussen liefdevol of functioneel aanraken en seksualiteit. Overal seks in zien, ook waar het niet is. [...]
Functioneel aanraken is geen seks.[... ...]
Onze cultuur, onze eigen opvoeding, bepaalde theorieën over kind en opvoeding en onze taal zitten ons hierbij dwars; we hebben de stroom tegen. Misschien zijn we, ter wille van de kinderen die onze warmte zo behoeven, sterk en moedig genoeg om behoedzaam, doch ook krachtig tegen die stroom in te zwemmen.

juni 2023


Frost, Liam:
Peinzen over pedofilie  

JON, 2020

Het speelde al heel lang in mijn achterhoofd, maar na het boek Niemandskinderen van Carolien Roodvoets [...] gelezen te hebben, ben ik anders gaan denken over pedofilie. [...]
Met jongere kinderen in bad zitten, samen bloot zijn, prima. Als er vanuit het kind iets ‘seksueels’ gebeurt, laat dat dan leeftijdsspecifiek zijn, maar moedig dat niet aan en ga het vooral niet zelf opzoeken. . 
 

Gieles & Goslinga aan het woord in:
Arnoud van Soest & Marc van Bijsterveld:
Pedofilie? ‘Gooi dat begrip maar in de vuilnisbak …’
 

De Nieuwe Sekstant (NVSH*), zomer 1997

Wat moet je als je anno 1997 nog seksuele gevoelens voor kinderen hebt? Moet je dan maar dood? [...]
We vroegen het twee leden van de landelijke NVSH-werkgroep JORis [...*], een praatclub voor mensen die ideeën hebben over relaties tussen mensen die jonger zijn en ouder zijn dan zestien jaar.
[...] Gieles [...]:“Seks met kinderen, daar kun je maar beter niet aan beginnen”. Zover wil Gorrit Goslinga [...] niet gaan. Maar over één ding zijn ze het eens: het begrip ‘pedofilie’ kan de vuilnisbak in, want iedereen verstaat er weer wat anders onder. [...] een containerbegrip [...]
"Juist binnen JORis is hierover gesprek mogelijk. Wetsovertredingen worden binnen JORis afgeraden. Wel mag er over gevoelens gepraat worden.”  

mei 2023

 

Citaten uit:
Roedelof, Mascha;
Pedofilie - Een signaal van een verworden gesexualiseerde samenleving

Spiegelbeeld,
november 2020

Het woord ‘sex’ is voor velen een beladen woord, waardoor sexualiteit vanuit een beladen, verwarde verwrongen verworden psyche benaderd wordt: alles wordt gesexualiseerd benaderd en waargenomen. Zelfs de aanraking van het geslacht van je kind. Dan rijzen vragen als: ‘wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en vice versa?’ De vraag alleen al laat zien dat deze aan een verwarde psyche ontsproten is in plaats vanuit een natuurlijke geïntegreerde sexualiteitsbeleving, want de vraag wordt gesteld vanuit een gesexualiseerde omgang met (heel jonge) kinderen. [...]
Voor (heel jonge) kinderen is het uitermate belangrijk dat ze liefdevol geknuffeld worden, zodat ze een basisveiligheid in zichzelf ontwikkelen. [...]
Laatste liet een jonge moeder mij weten: mijn oudste van drie slaapt graag bij mij in bed en ik laat dat ook toe … Ik vind het prima … maar anderen vinden dat het niet kan. Ik heb die moeder het advies gegeven volledig op zichZelf en haar intuïtie en verbinding met haar kind te blijven vertrouwen. [...]  
 

Citaten uit:
Akkerman, Stevo, in gesprek met Ruard Ganzevoort:
Waar genade begint en waar zij eindigt
Trouw, De Tijdgeest,
5 december 2020
[...] [I:] Waaruit bestaat de heling?
[R:] Het begint bij zelfaanvaarding; dit geldt voor veel mensen die met misbruik te maken hebben gehad en kampen met schaamte en alles wat daarbij hoort.
Bij mij speelde dat ik enerzijds misbruikt was en anderzijds ook homoseksuele gevoelens had. In hoeverre had dat met elkaar te maken? [...]
Maar goed, ik moest daar uit zien te komen. Wat accepteer je van jezelf? Zelfaanvaarding – inclusief de donkere bladzijden, de onhebbelijkheden, de tekorten, is een belangrijke stap voor genezing.
 

Linssen, Leonie
Positieve en gezonde seksualiteit na seksueel misbruik
Op congres,
20 novembe 2018
[...] Wat gebeurt er in je hoofd als je seksueel opgewonden raakt en je worstelt met de gevolgen van seksueel misbruik? Beelden van het seksueel trauma komen op en veroorzaken gevoelens van schaamte. Als het trauma voor je negende heeft plaatsgevonden, zit de seksuele imprint en stimuli er voor de rest van je leven in. Deze liggen vast en kun je niet veranderen. Je kunt er wel iets nieuws aan toevoegen. [...]
Seksualiteit is in aanleg een emotionele respons. We hebben dus een goed contact met onze emoties nodig om tot een volwassen en gezonde seksualiteit te kunnen komen. [...]
Het begint met het contact met het eigen lijf.[...]
 

Over 
Roodvoets, Carolien, Niemandskinderen:  
De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd
Citaten uit een recensie door Cees van der Boom

 
1e druk 2006; Altamira

‘Niemandskinderen:’ ze zijn niet van hun ouders, omdat hun ouders niet van hen konden houden; ze zijn niet van zichzelf. Omdat ze ook niet van zichzelf kunnen houden; en ze zijn niet van anderen, omdat ze zich vaak niet aan anderen kunnen binden. Velen vinden met of zonder hulp de weg (weer terug) naar Iemandsland, maar sommigen verdwalen en verzuipen voorgoed in Niemandsland ...
Het boek beschrijft wat er onder een traumatische of onveilige jeugd moet worden verstaan, welke schade er kan ontstaan, hoe deze kinderen in de zoektocht naar hun eigen identiteit kunnen verdwalen in het leven, het moment van de ommekeer, hoe de traumatische gebeurtenis ‘ontwaakt’ en het verwerkingsproces daarna kan verlopen … [...]
‘Veilige hechting’ : wanneer een kind, in angstige situaties en bij vermoeidheid of ziekte geneigd is op adequate wijze de nabijheid van en het contact met zijn opvoeders te zoeken. {p 57} Als dat niet mogelijk is ontstaat er een zogenaamde onveilige hechtingsstijl, zoals dat bij veel Niemandskinderen is ...
 

Auteurs: studenten. Als het kalf verdronken is, dempt men de put

wsl 2013
Bron onbekend

In dit paper wordt antwoord gegeven op de vraag wat er verbeterd kan worden aan het huidige beleid omtrent pedoseksualiteit. Het doel is om pedoseksualiteit zo effectief mogelijk te voorkomen. Om dit te realiseren gaan wij eerst in op de verklaringen voor pedoseksueel gedrag aan de hand van wetenschappelijke theorieën. Wanneer de oorzaak van pedoseksualiteit bekend is, kunnen we verder ingaan op de oplossingen. Na de verklaringen gaan wij in op het huidige beleid en geven we antwoord op de vraag wat er aan dit beleid veranderd moet worden om pedoseksualiteit tegen te gaan. Tenslotte trekken we een conclusie.  

Hartog, Tobias den & Schalkwijk, Laura;
'Ik voel me een slecht mens' ", 
AD, 16 februari 2013
Tom houdt zijn seksuele geaardheid angstvallig geheim: ‘Ik ben pedofiel, maar zal een jongetje nooit iets doen.’
Hij behoort tot de meest gehate groep mensen in de maatschappij: de pedofielen. Maar het beeld van de viezige, stiekeme man die op jacht is naar kansen om zich aan kinderen te vergrijpen, is te eenzijdig, wil Tom vertellen. Zelf heeft hij een gezin, hoewel de worsteling met zijn geaardheid ‘altijd zal voortduren’. [... ... ....]
"Het zwaarste was dat ik er met niemand over kon praten." " [...]
 
Thie, Merel de,  Een pedofiel heeft ook een gezin  NRC, 9 maart 2013
Pedofielen krijgen steeds langduriger toezicht opgelegd. In Nederland staan 660 zedendelinquenten onder toezicht van wie de veroordeling met kinderen te maken had. Ze zien zichzelf meestal niet als een ‘echte’ pedofiel. „Ik ben geen Robert M.”  
 

Borrel, Daan:
Verwarrende sensualiteit  

NRC, 10 december 2022

Hoe sensueel is de relatie met je kind eigenlijk, vraagt Daan Borrel zich af na het schrijven van een fictief seksverhaal waarin ze een klein kind liet voorkomen. [... ... ...]
Als mensen in de toekomst meer ruimte krijgen om sensualiteit, erotiek en seksualiteit te ervaren, dan is het belangrijk dat we de verschillen tussen deze termen openlijk bespreken.
 

van den Noordt, Paola, 
Maak meer gebruik van de ervaring die kwetsbare mensen hebben
Trouw, Opinie, 30 december 2017
Ervaringsdeskundigen hebben geleerd hun ervaringen en opgebouwde kennis in te kunnen zetten als middel voor het doel van herstel. Deze ervaringskennis is heel belangrijk voor de uitdaging waar we met elkaar voor staan.
Hoe kun je beter leren dan van mensen die de weg zelf al hebben bewandeld?
Mijn voorstel is: ga dit aan, zet het in en kom samen verder.
 
Gieles, Frans E J; Narratieve zelfhulp en therapie voor mensen met pedofiele gevoelens JON 
2016
Sinds 1981 begeleid ik NVSH zelfhulpgroepen voor mensen met pedofiele gevoelens. In dit artikel bespreek ik eerst hoe deze groepen nu werken, daarna de narratieve zelfhulpmethodiek als werkwijze, zoals deze al werkend vorm heeft gekregen.
 

December 2022

Jaarverslag 2022
Van 1 dec 2021 tot 1 dec 2022:
- Inleiding ...
- Leden en bijeenkomsten ... deels in kleinere subgroepen ...
- De jaarrekeningen ...
- De hulp van de groep en de professionals ...
- en meer: beschouwingen en actualiteit ...

Oktober 2022


 

Ideman, Marith: Wel pedofiel, geen kinderverkrachter. Mag dat?

Revu, 5 oktober 2016

Kirssen: ‘Pedofielen en misbruikers zijn niet synoniem. Een kinderverkrachter is een kinderverkrachter.
Onderzoek staaft dat. Uit het onderzoeksrapport Op goede grond blijkt dat twintig procent van de verdachten van de hands-on delicten (aan kinderen zitten) een pedofiel is. Tachtig procent van de zedendelinquenten die kinderen misbruiken valt dus niet per se op minderjarigen. Het zijn psychopaten, zoals Marc Dutroux, of vaders die zich vergrijpen aan hun kroost omdat er niks anders voorhanden is.
Volgens seksuoloog Van Beek komen uit buitenlandse onderzoeken vergelijkbare resultaten.  
 

Erik van, en Janssen, Ellen: 'Meeste pedofielen zijn geen kindermisbruikers'

Hart van Nederland,
19 juni 2019

Seksueel contact met kinderen is strafbaar, maar pedofiel zijn niet. Pedofilie is een geaardheid waarbij men zich aangetrokken voelt tot kinderen. [...]
Het is een beladen onderwerp, waarover veel misverstanden bestaan.

"Dat alle pedofielen zich vergrijpen aan kinderen is een fabel", zegt Van Beek, verbonden aan het Seksuologisch Expertise Centrum Haarlem. Hij onderstreept dat pedofilie een geaardheid is, en geen ziekte of misdaad. "Net als hetero’s en homo’s zijn ook pedofielen in staat hun seksuele lusten te controleren, uitzonderingen daargelaten."

Juni 2022
 

Over
S. Bogaerts, A.L. Daalder en A.A.M. Essen:
Interpersoonlijke vaardigheden bij pedoseksuelen -
De kortzichtigheid van attitudeonderzoek
Door:
Frans E.J. Gieles:
Citaten, samenvattingen en uitleg.

 
< Justitiële Verkenningen, 31-1, 2005  

 

< JON (2022)

In dit artikel wordt de onderlinge samenhang van interpersoonlijke variabelen en persoonlijkheidsfactoren in relatie tot pedoseksualiteit onderzocht [..] omdat we inzicht willen krijgen in de onderlinge relaties tussen de variabelen [... namelijk:] [1] ouderlijke sensitiviteit; [2] vertrouwen; [3] volwassen romantische hechting; [en] [4] persoonlijkheidsstoornissen. [...]
We vinden een sterk positief verband tussen de latente variabelen [1] ouderlijke sensitiviteit en [2 & 3] interpersoonlijke factoren [...] en een sterk negatief verband tussen [1] ouderlijke sensitiviteit en [4] persoonlijkheidsstoornissen [...]. Tussen [2 & 3] interpersoonlijke factoren en [4] persoonlijkheidsstoornissen is er een zeer sterk negatief verband. [...] op grond waarvan kan worden afgeleid dat het beschikken over voldoende interpersoonlijke vaardigheden een buffer vormt tegen het ontstaan van pedoseksualiteit.[...] Er is al jaren de bevestiging dat [er] geen typische persoonlijkheidspatronen worden aangetroffen bij zedendelinquenten.

 

Mei 2022
 

Jansen, Joris:
EU-parlement geeft platforms optie privéberichten te checken op kindermisbruik

Tweakers.net/nieuws,
7 juli 2021

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels aangenomen waardoor bijvoorbeeld e-mailproviders en berichtendiensten in staat worden gesteld om automatisch persoonlijke berichten te controleren. Het doel hiervan is het tegengaan van kindermisbruik.
 

Ryan Claus: Ben Kirssen: ‘Kindermisbruik wordt ons al decennia onterecht in de schoenen geschoven.’

De Nieuwe Revu,
18 september 2021

Tussen de één en drie procent van de mannen in Nederland heeft pedofiele gevoelens. Dat zijn er dus zo’n 170.000, drie uitverkochte voetbalstadions. De meesten van hen leven in anonimiteit. Nieuwe Revu ging in gesprek met een pedofiel die daar verandering in wil brengen. ‘Kindermisbruik wordt ons al decennia onterecht in de schoenen geschoven.’
[...]
De ernstigste misvatting volgens de strijdlustige vijftiger: verward worden met kindermisbruikers. Die boodschap probeert Ben al jaren via de media over te brengen.
[... ... ...]
Op een bijeenkomst ontmoette ik, voor het eerst in mijn leven, andere pedofielen. Dat was een warm bad. Voor het eerst voelde ik mij echt begrepen. Contact met gevoelsgenoten geeft mij nog steeds veel rust.’ [... ... ...]
 

Oosterom, Rianne
Hoe en wanneer stop ik met antidepressiva?

Trouw, 10 september 2021

Het gebruik van antidepressiva in onder jongeren toegenomen tijdens de coronacrisis. Wanneer kan je stoppen en hoe kom je er op een goede manier weer vanaf?
 

Colet van der Ven:
Deze mensen ontsnapten aan suïcide

Trouw, 9 september 2021

Aan de vooravond van de Wereld Suïcide Preventie dag, vrijdag 10 september, vertellen Marcel ... en Bodine ... over hun suïcidepoging. Ze overleefden het en maakten van die ervaring hun werk. . 

De do’s en don’ts bij een gesprek over zelfdoding
... ... Ga niet adviseren .... Oordeel niet ...
 

 

Alexandra van Ditmar: Echte aandacht geven, dat is nog zo gemakkelijk niet

Trouw, 23 december 2021
Rubriek: Filosofisch elftal

Kijk geen tv maar heb aandacht voor elkaar, zegt SBS6, dat om die reden op de avond van Eerste Kerstdag alleen een knisperend haardvuur uitzendt. Maar hoe je dat: aandacht voor de ander hebben?
 

Jeroen Verkroost; Maak écht contact met patiënt

Het Parool,20 oktober 2021

Toen Jeroen Verkroost werd opgenomen met een psychose, lukte het hem niet een band op te bouwen met zijn behandelaar. Hij pleit voor een persoonlijkere aanpak in de psychiatrie.

Januari 2022

 

Jaarverslag 2021
Van 1 dec 2020 tot 1 dec 2021: JORis in het tweede Corona-jaar.

JON
Januari 2022

- Leden en bijeenkomsten ... deels in kleinere subgroepen ...
- Ook individuele contacten ... - De jaarrekeningen ...
- De hulp van de groep en de professionals ...

 • Opmerkelijk is dat er in deze contacten nauwelijks gesproken hoeft te worden over de pedofiele gevoelens zelf, zeker niet als dit in de groep al kan. De groep kan meer: boosheid, frustratie, isolement en andere problemen kan de groep goed aan. Ook in de individuele contacten is het vaak genoeg al voldoende als er iemand komt, goed empathisch luistert, niet oordeelt en geen ongevraagde adviezen geeft....
 • De hulpvraag aan het begin is lang niet altijd 'Help help, ik ben pedofiel!' Nee: 'Help help, ben ik een pedofiel?' ... Voor zo iemand daar zelf echt achter gekomen is, kan dit nog wel een flinke poos duren.
- De actualiteit ... Het OM gaat meningen vervolgen ... Er vindt verpreutsing plaats ...
- Slotwoord ...

 • Kijken we naar de jeugd, dan vernemen we dat alle kinderen en jongeren, van kleuters t/m universiteitsstudenten, kampen met eenzaamheid, somberheid en meer mentale en sociale problemen. ... Hoe kunnen kinderen de voor hen zo noodzakelijke nabijheid ook fysiek ervaren en zelf niet in isolement verkommeren?

Augustus 2021
 

Sanury Khelifi-Sar: Je kind zal ze maar hebben: pedofiele gevoelens in de puberteit of vroege volwassenheid

juli 2021

Het maakt niet zoveel uit of uw kind er zelf over heeft verteld of dat u vermoedens heeft, het is een choquerende ontdekking als uw kind pedofiele gevoelens heeft. Als ouder zit u vol met vragen en zorgen. [...]
In dit artikel geef ik antwoord op de meest gestelde vragen van ouders die een kind hebben met pedofiele gevoelens.

Sanury Khelifi-Sar: Pedofiele jongeren. Een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden voor laagdrempelige hulp voor pedofiele jongeren en hun ouders.

Scriptie Hogeschool van Amsterdam
21 juni 2021

Deze scriptie werd begoordeeld met het cijfer 10!
De hoofdvraag luidde:
‘Wat is een adequaat preventief antwoord van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals op de wensen van jongeren met pedofiele gevoelens en hun ouders?’
Wensen voor laagdrempelige hulp voor pedofiele jongeren bestaan naast voorlichting uit deskundig pedagogisch advies voor zowel de jongere als de ouders, therapeutische interventies gericht op zelfacceptatie en de vermindering van secundaire klachten, en contact met gevoelsgenoten.
Respondenten met een zorgprofessionele achtergrond pleiten voor meer opties dan alleen forensische hulp, betere faciliteiten voor peer contact en financiering voor onderzoek naar alternatieven voor opwindingsregulatie. Aan deze wensen kan voldaan worden, mits jeugdhulporganisaties, maatschappelijk werkers en psychologen kennis nemen van de Zorgstandaard en de regering bereid is om subsidies te verlenen voor verder onderzoek of uitbreiding van organisaties zoals Stop it Now!.

GGZ: Passages uit De GGZ Zorgstandaard: Parafiele en hyperseksuele stoornissen

GGZ
On line: zie de link in het artikel.

Mensen met een parafiele of hyperseksuele stoornis vinden het over het algemeen moeilijk om hulp te zoeken. Het stigma op met name pedofilie is groot. Mensen met een dergelijke stoornis hebben twijfels over waarborging van de privacy. Men vindt het belangrijk dat men serieus wordt genomen en niet wordt bejegend als iemand die per definitie een zedendader is. Praten met lotgenoten wordt belangrijk gevonden.

Duits, Linda: Ik wil niet langer zwijgen over pedofilie

2019 en 2021
op brainswash.nl

[...] Pedofielen zijn de verliezers van de seksuele vrijmakingsbeweging die na de Tweede Wereldoorlog voet aan grond kreeg. [...]
In de jaren 70 waren er mensen die vrijuit beweerden dat seks tussen kinderen en volwassenen plezierig kon zijn en niet noodzakelijk schadelijk. Inmiddels is dat ondenkbaar: we zien iedere vorm van seksuele omgang tussen kinderen en volwassenen per definitie als misbruik. Zelfs een heimelijk verlangen daarnaar wordt gezien als monsterlijk. Enig begrip voor pedofielen is uit den boze. [...]
Halverwege de jaren 80 veranderde de tolerantie naar pedofielen. [...]
Er is een verschil tussen pedofilie, pedoseksualiteit en kindermisbruik. Pedofielen vallen op kinderen, wat niet betekent dat ze ook handelen naar hun verlangen. [...]
... je zal er maar achter komen, zo aan het einde van de puberteit, dat de leeftijd van de mensen die je begeert niet evenredig is gestegen met je eigen leeftijd. Toen je 10 was, viel je op meisjes van 10. Toen je 15 was ook. En nu je 20 bent nog steeds, en dat mag je aan niemand vertellen. [...]

Klomp, Chris: Kinderen misbruiken maakt je nog geen pedo

2019

Het blijft een gevoelig onderwerp waar mensen enorm boos over kunnen worden. Het gegeven dat pedofilie en kindermisbruik niet automatisch aan elkaar verbonden zijn. Sterker nog: een oude reactie van mij op Twitter over het onderwerp komt nog steeds terug en is goed voor vele haat- en dreigtweets. Een laatste poging om uit te leggen hoe het zit. [...]
Pedofielen kunnen niets doen aan hun gevoel. De verlangens zijn er. Kun je van walgen, maar daar gaan die verlangens niet van weg. [...]
Dan nu het belangrijkste. Uit onderzoek (link onder het woordje onderzoek) van onder meer de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen onder verdachten van kindermisbruik blijkt dat tachtig procent van de kindermisbruikers niet-pedofiel is. Met andere woorden: de redenen van die mensen om een kind te misbruiken ligt niet in de stoornis, niet in de aantrekkingskracht voor kinderen. Dat herken ik van de ruim duizend zedenzaken die ik in twintig jaar tijd heb gevolgd. [...]

Fogteloo, Mrgreet & Polak, Nina:
Pedofilie kun je managen' -
Het onontgonnen brein van pedoseksuelen.

De Groene Amsterdammer, 9 februari 2011

Het taboe op pedofilie moet opgeheven worden, vinden bekende neurobiologen en psychiaters, zodat degelijk onderzoek gestart kan worden naar oorzaken en mogelijke oplossingen. ‘Opjagen werkt averechts.’

Juni 2021

Frost, Liam:
Wie is die meneer en wat zoekt die jongen?

JON, 2021

[... ... ...]
Ik ben me zelf eens gaan afvragen hoe ik zou reageren als ik vader was. Ik moest meteen toegeven dat ik niet blij zou zijn. Wie is die meneer die zonder met mij kennis te komen maken seksueel intiem is met mijn minderjarige zoon? Dit kan heel hard bij mensen binnen komen. [... ...]
En dan is het nog goed je af te vragen wat jeugdigen zoeken in een vriendschap met een volwassene? Komen ze liefde en aandacht te kort en zoeken ze dat in seks - dan kan dat later als seksueel misbruik worden herinnerd, ook al werd dat aanvankelijk positief beleefd.
 

Frost, Liam: Nadenken over pedofilie

JON, 2020

Toen de jongste nog levende broer van wijlen mijn vader contact met me opnam, schoffelde dat van alles in mijn geheugen op. Doden die beter begraven konden blijven, dan als spoken te gaan rondwaren. [...]
Uit welke krocht van de hel komt pedofilie? [...]
Veertig jaar geleden wees een psycholoog de 'afwezige' vader als oorzaak voor mijn interesse in jongens. Dat gaat wel over als je een meisje leert kennen. Niet dus.
Moeders rokken misschien? [...] Moeders rokken, die ongezonde symbiose - daar lijkt het wel op. [...]
Over pedofilie zelf kan ik kort zijn:
Geen seks met kinderen beneden de 12 jaar. Bloot stoeien, samen in bad zitten, allemaal prima. Maar ga niet met een kind liggen vrijen. (Jonge)tieners vanaf 12 jaar, dat is een andere discussie. Dat is geen pedofilie maar efebofilie. [...]
 

Mei 2021
 

Hendriks, Prof. Jan & Sebastiaan van de Water
Onverklaarbare gevoelens ?

New Scientist,
april 2021

Georganiseerde pedo-jachten. Protesten tegen vermeende pedocomplotten. Schandalen in kerken en sportclubs. Pedofilie zorgt voor een niet aflatende stroom consternatie. Ondertussen blijven kernvragen onderbelicht. Wat is pedofilie precies? Hoe kan een biologisch zo onlogisch fenomeen bestaan? En is er iets tegen te doen?
1. Hoeveel pedofielen zijn er eigenlijk?
2. Hoe sterk is het verband tussen pedofilie en kindermisbruik dan?
3. Waar komen die pedofiele verlangens vandaan?
4. Waardoor komt pedofiie veel vaker voor bij mannen?
5. Is pedofilie te genezen?
 

Samenvatting van:
Wijk, Anton van; Annemiek Nieuwenhuis en Angeline Smeltink:
Achter de schermen - Een verkennend onderzoek naar downloaders van kinderporno; Bekereeks, 2009. Auteur onbekend.

Infonu.nl
jaartal onbekend

De onderzoekers stellen dat waar het onderzoek naar de plegers van fysieke misbruikers van kinderen veel kennis heeft opgeleverd over wie zij zijn, waarom zij misbruik (kunnen) plegen en op welke wijze zij dat doen, er bij de downloaders van kinderporno sprake is van een grote kennislacune.
... Het aanbod ... De persoon ... Motieven en werkwijze ... Gedrag ... Typen ... Een P.S. ...
 

Goode, Sarah D.
Finding Children Sexually Attractive

2013

This booklet is for anyone who finds that they are sexually attracted to children. In it, people talk in their own words about their own experiences and provide advice on how to handle this situation.
I hope you will find this booklet encouraging, helpful and inspiring! [...]
This booklet will provide you with a route-map for handling this situation, with examples of people who have been dealing competently with their sexual feelings for many years. This booklet is based on research.

Maart 2021
 

Beek, Erik van & Gerritsma, Ingrid:
40 jaar oefenen op de walgingsreflex

Tijdschrift voor Seksuologie, # 40-3, juni 2016

In dit artikel wordt aan de hand van publicaties in het Tijdschrift voor Seksuologie (TvS) geanalyseerd in hoeverre de maatschappelijke positie van pedofielen en hulpverlening aan pedofielen sinds de start van TvS in 1976 is veranderd. [...]
Aan de hand van bronnen binnen en buiten het TvS wordt duidelijk dat, na intense polemieken in de tachtiger jaren, de tolerante benadering van het fenomeen pedofilie heeft plaatsgemaakt voor intolerantie, angst en defensief en repressief denken.
[... ... ... ...]
Anno 2016 bestaat nog steeds spraakverwarring over de termen ‘pedofiel’ en ‘pedoseksueel’. Pedofielen met een hulpvraag komen moeilijk in contact met hulpverleners en goede informatie, of worden regelmatig niet goed geholpen. [...]
JON bestaat nog steeds en is actief in het organiseren van gespreksgroepen van en voor pedofielen. [...]
 

Picavet, Charles
Doorbreek het taboe, onderzoek naar pedofilie is nodig

Tijdschrift voor Seksuologie, juni 2015, # 40-2, blz 72

Pedofilie is een taboe in de maatschappij, maar ook in de wetenschap. In Nederland wordt nauwelijks onderzoek naar het onderwerp gedaan, in het Tijdschrift voor Seksuologie is bijvoorbeeld nog nooit onderzoek onder de groep pedofielen gepubliceerd. Hooguit figureert pedofilie in onderzoek naar daders van seksuele grensoverschrijding. [...]
Binnenkort verschijnt in het tijdschrift Archives of Sexual Behavior een artikel waarin 104 zelf-geïdentificeerde pedofielen zijn bevraagd over stigma-gerelateerde stress en mogelijke consequenties [... ... ...]
Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Maar ook als dat laatste niet het geval zou zijn, is dit relevant en belangrijk onderzoek. Het is bruikbaar om te laten zien dat niet alle pedofielen kinderen misbruiken en geloven in misbruik-ondersteunende gedachten. Ook is het bruikbaar om de leefwereld van pedofielen beter te begrijpen en om daarmee beter in staat te zijn hen te helpen als zij professionele hulp zoeken.
Het is hoog tijd dat we het taboe op onderzoek naar pedofilie ook in Nederland doorbreken, hoe moeilijk dat ook ligt in de maatschappij.
 

Februari 2021
 

Gieles, Frans, Is pedofilie erfelijk?

JON, februari 2021

Een gedegen onderzoek samengevat: 

Tenbergen, Gila e.a.: The Neurobiology and Psychology of Pedophilia, 2015.
“Het is mijn geaardheid, ik ben er mee geboren.” Klopt dit wel? Kan dit wel? Is er onderzoek naar gedaan? Ja.

"Dit overzicht geeft de belangrijkste bevindingen weer van onderzoek naar pedofilie, met de nadruk op neuropsychologisch onderzoek naar deze en andere vormen van menselijke seksualiteit."
“De auteurs geven een lijst van bevindingen uit neuropsychologisch onderzoek van pedofilie. Zij concluderen dat de meerderheid van deze onderzoeken gebreken vertonen, […]”
“Al dit onderzoek wijst erop dat pedofielen neurologisch gezien niet verschillen van niet-pedofielen. De onderzoeksresultaten lopen te ver uiteen om gedegen conclusies te trekken.”
Conclusie: Pedofilie lijkt toch slechts in geringe mate een erfelijke component te hebben.”  

Gieles, Frans, Kantelpunten en veranderingen ...

JON, februari 2021

Een overzicht van de veranderingen in de wetgeving, en dus 'de tijdgeest', hier in Nederland gedurende de laatstevijf decennia. [...]
De 'kapstok' waaraan ik de gebeurtenissen heb opgehangen is het begrip 'morele paniek' [...]

December 2020
 

Jaarverslag 2020

JORis, december 2020

Van 1 dec 2019 tot 1 dec 2020: JORis in het Corona-jaar.
Veel piekeren ...
Getallen, de jaarrekeningen ...
Een vraag naar therapeuten, met uitleg ...
Opkomst van een 'nieuwe methodiek' in de GGZ ...
Actualiteit: de PNVD opgericht ... Feiten ... Hier valt wel iets over te zeggen ...
'Verscheurd' voelen veel contacten nu aan in onze anderhalve-meter-afstand-samenleving. Contacten worden ernstig gemist, knuffels nog het meest; pas als je ze mist, blijkt hoe belangrijk die zijn. Gelukkig mag er in de gezinnen nog wel geknuffeld worden, maar de opa's en oma's klagen steen en been hoezeer zij die contacten met hun kleinkinderen nu missen, de kleinkinderen al evenzeer. ... Hoe kunnen kinderen de voor hen zo noodzakelijke nabijheid ook fysiek ervaren en zelf niet in isolement verkommeren?
 

Gieles, Dr Frans E J: Over tbs gesproken ...

JON e.a., december 2020

Iemand van de media vroeg mij of ik ook een mening had over de tbs en of ik deze kort en bondig kon weergeven. Kort en bondig gaat niet lukken, er komt teveel bij kijken, maar hieronder toch een poging.

Mijn invalshoek is niet een grootschalig wetenschappelijk onderzoek met veel respondenten,maar mijn ervaringen van het zelf gewerkt hebben in zo’n kliniek als staflid. [...]
Via een scriptiestudente ontving ik ook informatie over een kliniek [...]
De derde en hier de voornaamste bron zijn de contacten met mensen in en rond de NVSH zelfhulpgroepen in de loop der bijna veertig jaar; casuïstiek dus, naast literatuur en een forse map met knipsels. [...]
Zo leerde ik direct en indirect meerdere tbs klinieken kennen. Plus hun ‘buren’: veel tbs klinieken hebben naast de kliniek ook een polikliniek, waar dezelfde mensen werken met dezelfde visie en methodiek.

Een getalsmatige inschatting ... ...
De recidive cijfers ... ...
Problemen ... kritiek ... suggesties
Een nieuw behandelingsmodel ... ...
 

Anoniem JORis-lid
De steen die door de bouwlieden is afgekeurd …

JON, december 2020

… en hoe knuffels de planeet kunnen redden.
Soms identificeer je jezelf met iets dat je eigenlijk niet bent. Door sociale druk, door de media, door je omgeving en verwachtingen kan verwarring ontstaan. [...]
Doordat de samenleving iedereen indeelt in hokjes, wordt een man die affiniteit heeft met kinderen al snel ingedeeld in het duistere hokje van 'pedofiel’. [...]
Deze aantrekkingskracht is niet-seksueel van aard. Helaas wordt door druk van de maatschappij deze aantrekkingskracht snel als seksueel beschreven [...]
Seks met een kind is uiteraard absurd, en niemand wil dit ook. [...]
Als reactie op het feit dat velen deze liefde verwarren met seksualiteit, is er weer een duistere tegenreactie ontstaan ... en kun je ... nauwelijks nog normaal met kinderen omgaan en ben je snel verdacht en word je gezien als een gevaar voor kinderen. Maar juist deze mensen zijn ‘de steen die door de bouwlieden is afgekeurd', zoals geschreven staat in de Bijbel. Grotendeels hebben zij dit aan zichzelf te danken doordat zij liefde met seksualiteit zijn gaan verwarren.

Oktober 2020
 

Peuteman, Ann 
Pedofielen aan het woord

Knack, augustus 2016

'Wij zijn niet zo verschillend van andere mensen' 
[...] Wie is pedofiel? [...] Wie is pedoseksueel? [...]
De meeste mannen met een stabiele seksuele voorkeur voor kinderen doen daar in de praktijk niets mee.[... ... ...]
Ze zwijgen jarenlang, soms zelfs hun hele leven. Daardoor wordt hun geheim op den duur zo groot dat het alles gaat overheersen. [... ...]
Nochtans is het cruciaal dat er een plek is waar ze erover kunnen praten. [...]
Als een pedofiel zijn geheim helemaal alleen moet dragen, wordt hij al snel eenzaam en neerslachtig. En dat is niet zonder gevaar. [...]
Net daarom zouden pedofielen en hun hulpverleners graag zien dat pedofilie wat meer bespreekbaar wordt.


Reed, Dan; Boycot op muziek van Michael Jackson bevestigt het taboe

NRC 14 maart 2019

Kindermisbruik moet juist bespreekbaar gemaakt worden, betogen Iva Bicanic en Arda Gerkens. [... ... ...]
De gevolgen van voortdurend kindermisbruik zijn groot, zeker zolang het ‘geheim’ moet blijven. Zo wordt de helft van de slachtoffers later in het leven opnieuw slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met goede therapie kan het misbruik verwerkt worden en kan het leven weer opgepakt. Daarom is het van groot belang dat het taboe rond misbruik doorbroken wordt.


Clijsters, Astird & Charlotte De Pourcq, Charlotte Vanderbeken, Nadège Rossignon & Kris Vanhoeck;
Wat denken volwassenen met een seksuele aantrekking tot minderjarigen zelf over therapie?

ITER Nieuwsbrief Vol. 8, nr 2, Lente 2019

Helpend waren therapeuten die

 • goed luisterden,
 • niet veroordeelden,
 • hoop boden en
 • de cliënt als een geheel persoon zagen met meerdere noden ook buiten zijn of haar seksuele aantrekking.

Haaften, Praktijk Van
Traumaseksualiteit

Internet

Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit die ontstaat na een schokkende ervaring in de jeugd, waarbij seksualiteit de hoofdrol speelde en waarvan leeftijds- en /of machtsverschil tussen de betrokkenen bepalende factoren waren. Het is het moment van deze ervaring waarbij seksualiteit en trauma verbonden raken. Deze tijdelijk identiteit kan een leven duren. [...]
Wat is een psychische dwarslaesie?
Je leeft de schade, dat zie je in de gevolgen. Je hebt een leven met een scheur door je lijf en een barrière tussen je hoofd en lichaam. De schade die door het misbruik ontstaat is een psychische dwarslaesie. In het moment van het misbruik ontstaat een fatale combinatie van gespletenheid in de persoonlijkheid [...]


Vanhoeck, Kris:
Hoe vaak komen ongegronde vermoedens van seksueel kindermisbruik voor: een Finse bevolkingsstudie?

ITER Nieuwsbrief Vol 8, nr 1, winter 2019

Ongegronde beschuldigingen zijn situaties waarin volwassenen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten of autoriteiten) onterecht vermoeden dat een kind seksueel is misbruikt. [...]
Korkman, Antfolk, Fagerlund en Santtila (2018) hebben geen enkele studie gevonden die gebaseerd is op informatie die direct van de betrokkenen afkomstig is. De auteurs konden gegevens uit twee verschillende populatiegestuurde transversale steekproeven in Finland gebruiken. [...]
Er blijkt relatief vaak voor te komen dat iemand onterecht vermoedt dat een kind het slachtoffer van misbruik is, en dat dergelijke vermoedens aan de autoriteiten gemeld worden. [...]
Meer onderzoek is nodig om ongefundeerde versus gefundeerde aantijgingen te scheiden en ook om het verschil te maken dus bewust gefabriceerde onterechte vermoedens en goed bedoelde maar verkeerde inschattingen. Onterecht beschuldigd worden is een heel ingrijpende gebeurtenis. Hulpverlening moet hiermee leren omgaan.


Vanhoeck, Kris:
Hoe kijken slachtoffers van kinderpornografie naar het misbruik van de beelden?

ITER Nieuwsbrief Vol 7 (4 - herfst), 10 dec 2018

O.a. over: Ateret Gewirtz-Meydan, Wendy Walsh, Janis Wolak & David Finkelhor (2018). The complex experience of child pornography survivors.
Drie belangrijke thema's kwamen uit een kwalitatieve analyse naar voren.

 • (1) Het eerste was schuld en schaamte,
 • (2) het tweede hun doorlopende kwetsbaarheid, en
 • (3) het derde thema was dat sommige overlevenden de beelden na verloop van tijd als bewijsmateriaal gingen zien voor wat hen was aangedaan.
[...] De bevindingen suggereren dat KP het trauma van seksuele uitbuiting nog verzwaart. Dit benadrukt de noodzaak om KP-slachtoffers te identificeren, hun behoeften te leren kennen en hun unieke en complexe ervaring beter te begrijpen om hen te ondersteunen. Het is van belang om deze ervaringen en gevolgen ook met downloaders te kunnen bespreken.


Wal, Carla van der & Tonny van der Mee:
Onderzoek: een op de tien mannen worstelt met pedofiele gevoelens

AD 03-08-2019

Een op de tien Nederlandse mannen worstelt met pedofiele gevoelens. Ze voelen zich tot op bepaalde hoogte aangetrokken tot minderjarigen en sommigen hebben met hen ook seks gehad. Daarnaast kampen ze met psychische problemen. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van de Tilburg University.[...]
Onder professionals is sprake van een grote omslag in het omgaan met pedofilie. Dat niet elke pedofiel wat doet met zijn geaardheid, is door de wetenschap omarmd. [...]
De geestelijke gezondheidszorg heeft sinds dit jaar een zorgstandaard voor seksuele stoornissen [...] Er zijn enkele lotgenotengroepen. Die zijn belangrijk. [...]


Funnekortter, Bart
Seksualiteit ontwikkelt zich al in de kindertijd

NRC 22 febr 2020

Kinderen kunnen al voor hun adolescentie orgasmes krijgen. Seksualiteit ontstaat jong: „Wat je geil vindt, wat je fantasieën zijn, krijgt vroeg vorm.”


Anoniem:
Een jaar lang dacht ik dat ik pedofiel was

www.ocdnet.nl

Ik dacht echt dat ik pedofiel was, maar de seksuoloog, de psychiater én de therapeut hebben me duidelijk gemaakt, dat er sprake was van een obsessieve angst en indringende gedachten en niet van pedoseksualiteit.
Laat de gedachten en gevoelens maar komen. Je hoeft er niet tegen te vechten. Laat ze maar hun gang gaan. Eens verdwijnen ze weer. Laat je niet gek maken door je gedachten!


Beek, Erik van,  De walgingsreflex

De Psycholoog, mei 2019

Kinderporno wordt zowel door pedofielen als door niet-pedofielen bekeken. Het is volgens seksuoloog en cultuurfilosoof Erik van Beek geen geheim dat de War on Child Porn niet makkelijk te winnen is. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de afwezigheid van legale alternatieven voor pedofielen die hun seksuele impulsen en fantasieën willen reguleren.
‘Onderzoek naar het effect van alternatief stimulusmateriaal als virtuele (digitale/ getekende) kinderporno op de lustbeleving en opwindingsregulatie van pedofielen en pedofiele/niet-pedofiele kindermisbruikers zou wenselijk zijn om ongefundeerde aannames van voor- en tegenstanders hieromtrent te ontzenuwen.’

September 2020
 

Citaten uit:
Mathijssen, Ellen 
Eindelijk iemand die me begrijpt: onderzoek naar de invloed van gevoelsgenotencontact op het verminderen van een eventueel sociaal isolement bij mannen met pedofiele gevoelens.
Scriptie, Hogeschool van Amsterdam, 2019.
Met deze scriptie wil ik een antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: Wat is de bijdrage van gevoelsgenotencontact aan het eventuele sociaal isolement van mannen met pedofiele gevoelens?
Samenvattend kan ik stellen dat de respondenten binnen dit onderzoek over het algemeen veel last hebben (gehad) van het stigma vanuit de samenleving en ook van zelfstigma en het stigma van mensen in hun omgeving. Verder is naar voren gekomen dat de respondenten verschillende strategieën van het disclosure-model hebben toegepast om met het stigma te leven.
Zowel in de interviews als in de quickscan is duidelijk te zien dat de respondenten veel hebben gehad aan contact met gevoelsgenoten. Uit de interviews blijkt dat gevoelsgenotencontact vooral een positief effect heeft op de volgende punten:
- Zelfacceptatie;
- Elkaar steun bieden;
- Opdoen van kennis en vaardigheden;
- Positieve invloed op sociaal leven.

Juni 2020

Citaten uit en samenvattingen van:

Noom, Sabine en Berg, Jan Willem van den:
Het Good Lives Model als start van de behandeling van zedendelinquenten. Een praktische toepassing.

Tijdschrift voor seksuologie, 43-1; mei 2019

Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor plegers van seksuele delicten. Dit artikel beschrijft hoe we het GLM praktisch vormgeven binnen de Klinische Kortdurende Behandeling van de Van der Hoeven Kliniek.

We ontwikkelden hiervoor een module, ‘Mijn Positief Levensplan’, bestaande uit een werkboek en trainershandleiding. Met behulp van deze module onderzoekt de deelnemer, samen met zijn groepsgenoten, behandelaren en andere betekenisvolle contacten, verschillende manieren om zijn basisbehoeften op sociaal aanvaardbare wijzen te realiseren, uiteraard zonder hierbij verschillende valkuilen, waaronder risicofactoren, uit het oog te verliezen. De module geeft deelnemers en behandelaren handvatten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van behandelplannen en na te streven toekomstdoelen van deelnemers.

December 2019

Jaarverslag 2019

December 2019

“De enige plek waar ik vrijuit hierover kan spreken”
De gespreksgroepen hadden dit jaar 33 leden, Oost 15, West 18, terwijl er dit jaar 14 individuele contacten waren.
Nee, geen ‘plaatjes uitwisselen’, eerder de plek waar gesproken kan worden over “… die plaatjes … verslavend … hoe kom ik er van af?”
Er is goed contact ontstaan met “StopItNow!”, de telefonische hulplijn. ...
Het jaarverslag bespreekt, zoals elk jaar ook een aantal thema’s waarover vaak gesproken is, hetzij in de groepen, hetzij individueel. Dit jaar zijn deze thema’s:

 • (Ont)hechting: onveilige hechting in de kindertijd kan nare gevolgen hebben, bijvoorbeeld een zwak ‘ik’ opleveren dat niet bestand is tegen het pesten op het schoolplein, later mogelijk ook isolement, stress of relatieproblemen.
  Soms is onthechting nodig: kinderen worden volwassen en gaan hun eigen weg.
 • ‘Versteende verhalen’: die nooit verteld zijn, o.a. over seksueel misbruik in de jeugd; zo’n geheim weegt heel zwaar. Het verhaal wordt nu verteld. Dit lucht op.
 • Twee mogelijke gevolgen van autisme: isolement van jongs af aan (dus blijvend verlangen naar dat vriendje m/v) en weerstand tegen verandering.
 • Angst, angst en angst; hier kan de groep goed bij helpen.
 • Het stigma, dat zwaar weegt - en hoe verschillend men hiermee om gaat en kan gaan. Recent onderzoek laat dit ook zien.
 • Er is een verandering gaande: het onderscheiden van pedofilie (gevoel) en pedoseksualiteit (daad) in de media, de wetenschap en de hulpverlening. In de hulpverlening is er een verandering gaande van methodiek: van (louter) ‘terugvalpreventie’ naar ‘welzijn bevorderend’.

Bij het bespreken en goedkeuren van ons jaarverslag 2019 in de groepen vroegen wij iemand: “Hoe voelt het om in deze groep te zijn?” Het antwoord was: “Als een veilige hechting”.

Oktober 2019

Cantor, James M. & McPhail, Ian V.

Pedofielen die geen dader zijn
Samengevat en vertaald door Dr Frans E. J Gieles.
Current Sexual Health Reports, vol. 8, nr 3, september 2016

Pedofielen die geen dader zijn vormen een unieke groep: mensen die zich seksueel tot kinderen aangetrokken voelen, maar die, tegen een wijd verbreid misverstand in, geen seksuele contacten met kinderen hebben en ook geen illegale afbeeldingen hiervan bezitten.

In toenemende mate is er onderzoek gedaan naar het vóórkomen van pedofiele gevoelens, kenmerken van deze niet-daders, waarmee deze gevoelens samenhangen en naar het stigma rond het verschijnsel pedofilie.

Er zijn methoden in ontwikkeling en onderzoek dat de resultaten weergeeft van behandeling van of hulpverlening aan deze mensen om het te helpen delict-vrij te blijven.

Dit artikel geeft hier een beeld van en het bespreekt de mogelijkheden hiervan aan de hand van verricht onderzoek.
 

Juni 2019

Moen, Ole Martin: Pedofilie en ethiek> Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2015), 9 (1), 111–124 - The ethics of pedophilia - University of Oslo - Vertaling uit het Engels: JON

In dit artikel betoog ik dat pedofilie alleen slecht is omdat, en alleen in hoeverre het kinderen beschadigt, en dat pedofilie op zich, alsook haar uitingen en handelingen die kinderen niet beschadigen moreel correct is. Voorts betoog ik dat het enige doel van sociale en wettelijke omgang met pedofilie zou moeten zijn: schade te beperken – en dat de gangbare praktijk in deze in dit opzicht contraproductief werkt.
Het artikel bevat ook ene pleidooi voor het toestaan van teksten, verhalen en per computer gemaakte beelden met pedofiele inhoud.

Januari 2019

Jaarverslag JON en JORis West 2018

Januari 2019

JORis is buiten de landsgrenzen getreden door een publicatie op een Engelstalig forum, met verwijzing naar vertaalde jaarverslagen en andere bestanden op de JON site. Dit leidde tot discussie, waardering, kritische vragen en zelfs tot migratie naar Nederland. [...]
Een prangende vraag in die discussie was: 'Jullie zijn toch niet net zo als de Virtuous Pedophiles?" Dit is een recent ontstaan forum, Engelstalig, wereldwijd, met meer dan 2000 leden. Wie lid wil worden, moet eerst enkele overtuigingen onderschrijven en beloftes doen over zijn gedrag. [...]
De visie van JORis is dat haar deelnemers uiteenlopende visies mogen hebben en dat deze bespreekbaar zijn. Wel is gekozen voor een doelgroep en voor een mission statement. [...]
De internationale ontwikkeling is deze: er is steeds meer oog voor mensen met pedofiele gevoelens die geen wetten (willen) overtreden. Deze hebben een nieuwe naam gekregen: NOMAPs = Non Offending Minor Attracted Persons. Zij hebben geen seksuele stoornis maar een seksuele oriëntatie. Zowel in de groepen als op de verdiepingsdag is hier uitvoerig over gesproken.
Over deze mensen wordt ook in toenemende mate onderzoek verricht.

December 2018
 

 Passages uit:
Levenson, Jill S., & Grady Melissa D. - 2018
Het voorkómen van seksueel misbruik – Hoe het ging met mensen die op kinderen vallen en die hulp zoeken

2018

Het eerste doel van dit verkennende onderzoek is het inwinnen van informatie over mensen die op kinderen vallen, en wel over
(a) hun ervaringen bij het zoeken van formele en informele hulp,
(b) hindernissen ondervonden bij hun zorgen over hun gevoelens, en
(c) de prioriteiten bij behandeling, zoals deze ervaren zijn door de behandelden.
Via het Internet is een selecte steekproef samengesteld van 293 personen, van wie er 154 alle vragen hebben beantwoord.
De resultaten laten zien dat 75 % van de deelnemers professionele hulp heeft gezocht; slechts de helft van hen heeft deze ervaring als helpend ervaren.
Wat wel hielp, was:
(a) een niet-(ver-)oordelende houding,
(b) kennis omtrent deze gevoelens, en
(c) het zien en benaderen als persoon, en wel: de hele persoon.
[...]
Wij menen dat onderzoek inzicht kan geven in het innerlijk van deze mensen en dat begrip hiervan en hiervoor kan helpen om geschikte, ethisch verantwoorde en mensvriendelijke hulpverlening kan bevorderen.
Deze mensen hebben niet gekozen voor hun gevoelens, zij kunnen wel kiezen wat daarmee te doen en te laten. Wij hopen dat ons onderzoek kan bijdragen tot effectieve en wetenschappelijk verantwoorde hulpverlening aan mensen die op kinderen vallen.
 

Parts from: 
Levenson, Jill S., & Grady Melissa D.
Preventing Sexual Abuse: Perspectives of Minor- Attracted Persons About Seeking Help
2018  
The primary aim of this exploratory research was to gain information from minor-attracted persons (MAPs) about their
(a) formal and informal experiences with help-seeking for minor attraction,
(b) perceived barriers to seeking help for concerns about minor attraction, and
(c) treatment priorities as identified by consumers of these services.
A non-random, purposive sample of MAPs (n = 293, 154 completed all questions) was recruited via an online survey.
Results show that 75% of participants did seek formal help from a professional; however, just less than half of them found the experience to be helpful.
[...]
Many respondents indicated that concerns about the limits of confidentiality in a therapeutic setting were primary barriers to help seeking.
[...]
We believe that research can shed light on the inner experience of MAPs, and that this understanding can inform the development of competent, ethical, compassionate services. People do not choose their attractions, though they can choose whether to act on them. We hope that by engaging in this conversation, we can contribute to effective counseling that is grounded in science for individuals with minor attraction.  
 

September 2018
 

Brongersma:
Tekst over en van Dr Edward Brongersma - Door dr Frans E.J. Gieles - met citaten van Brongersma aspecten

Boek & JON

(1) Over Edward Brongersma
Edward werd geboren op 31 augustus 1911, hij stierf op 22 april 1998, somber en eenzaam ... met behulp van euthanasie, waarvoor de arts later schuldig werd verklaard. Hij kon de ontluistering van het verblijf in een ziekenhuis niet langer dragen. Al even erg was de ontluistering vanwege het feit dat hij voordien uit zijn villa in Overveen heeft moeten vluchten vanwege aanvallen van buitenaf, stenen door de ruiten en al zo meer.

(2) Citaten uit zijn boek "Jongensliefde" de passage "Verklaringen voor jongensliefde"
"Kunnen we ... werkelijk beweren dat dit gevoel, 'iemand houdt van me', het kind zal beschadigen, traumatiseren? De literatuur over criminaliteit en geestelijke storingen staat bol van verhalen over opgroeiende jongeren en volwassenen die in hun jeugd gespeend bleven van die ervaring 'iemand houdt van me'."

(4) Citaten uit de passage "Verklaringen voor jongensliefde"
“Volkomen belachelijk is het om pedofilie te verklaren als gevolg van angst voor een volwassen partner. [… …] Positieve liefde kan nooit geboren worden uit angst, en het is nu juist een het overheersen van een positieve liefde dat een man tot jongensminnar bestempelt.”

(3) De tekst hiervan in een .pdf bestand     
 

Citaten uit:
Malón, Agustín; 2009:
"Het meewerkende slachtoffer"
Archives of Sexual Behavior, 2009
& JON
Onderzoek naar erotische ervaringen tussen minderjarigen en volwassenen bereikte het hoogtepunt in het laatste derde deel van de 20e eeuw, met de opkomst van het huidige ‘seksueel misbruik’ model [...]
Een cruciaal punt in dit model is dat alle betrokken minderjarigen alleen werden gezien als onschuldige slachtoffers zonder enige eigen verantwoordelijkheid of zelfs een eigen rol in het gebeurde.
Dit artikel is bedoeld als een overzicht van literatuur hierover, de ontwikkeling ervan in de laatste fase van de 20ste eeuw, namelijk de overgang van het aanvankelijk erkennen van de actieve, vrijwillige en erotische deelname van het kind, op zijn minst in sommige gevallen, naar een massale ontkenning en herdefinitie van deze deelname.
Dit artikel beschrijft de historische evolutie van de kijk op en de behandeling van dit type ervaringen.   
 

mei 2018
 

Bogers, H. Weiger cliënt niet om seksuele oriëntatie - Over het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit en het werken met deze cliënten in de praktijk JON en een Hogeschool 
Mei 2018
Dit artikel heeft als doel om (beginnende) sociaal werkers te infomeren over het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit en de sociaal werker aan te zetten tot nadenken hierover. Wat kunnen sociaal werkers doen met deze cliënten? ... ...
Het rapport van de Nationaal Rapporteur van 2014 geeft aan dat ... er bij 20% van de daders sprake is van een pedofiele oriëntatie. Dit betekent dus dat 80% van de geregistreerde kindermisbruikers geen pedofiele oriëntatie heeft. ...
Omdat cliënten met pedofiele gevoelens het moeilijk vinden om te spreken over hun gevoelens, kan dit ervoor zorgen dat deze gevoelens en gedachten opkroppen. Ik moet zeggen dat ik juist dit opkroppen, als ongezond en gevaarlijk zie. ...
Ik heb gesproken met studenten. ... Geen van de beginnende professionals wist het verschil tussen ‘pedofiele’ en ‘pedoseksuele’ cliënten, in ieders ogen was het allemaal een pot nat. ...
Er zijn zelfhulpgroepen, er is website en een anonieme telefoonlijn. ...
Weet wat je kan doen voor een cliënt met pedofiele gevoelens als je deze tegenkomt in de praktijk: luisteren zonder te oordelen en helpen goed met deze gevoelens te kunnen leven zonder (weer) de fout in te gaan.  
 

Februari 2018
 

JON en JORis West: Jaarverslag 2017 

Je zult maar vijftien zijn (gemiddeld dan) en merken dat je nog steeds op die brugklassertjes valt ... Iedereen in je klas 'gaat met ...' maar geen meisje uit je klas kan je bekoren. Dan komt 'het grote woord' in je op: Ben ik dan soms pedofiel? Een Dutroux? Een Rober M.?
Je bent al 22 jaar (gemiddeld dan) als je dit voor het eerst aan iemand vertelt: na (gemiddeld dus) zeven jaar eenzaam piekeren ... De eerste twee die het mogen horen zijn je moeder en een vriend. Die moeders toch: ze accepteert je - en je vader volgt haar hierin. [...]
Je vindt een groep om hierover eens te kunnen praten. In die groep zegt je: "Ik ben heel blij dat mijn ouders mij accepteren ... alleen moet ik nu mijzelf nog gaan accepteren ..."
[... ... ...]
In onze vorige jaarverslagen noemden wij steeds enkele thema's die in de gesprekken naar voren kwamen. In dit jaarverslag kiezen wij eens voor een andere invalshoek, namelijk een meer 'verborgen kant' van JORis omdat deze zich buiten de groepen om afspeelt en er in de groepen nauwelijks tot niet, in elk geval alleen anoniem, over gesproken wordt: Wie er niet (meer) deelnemen.
[... ...]
Hoe verging het onze jonge twintiger met wie we dit verslag begonnen? Vroeg of laat bereikte hij het punt van zelfacceptatie en gaandeweg vond hij een manier van leven die legaal, sociaal en zowaar ook nog wel een beetje gelukkig is. Ook dertigers, veertigers in hun mid life crisis en ook nog oudere mensen konden dezelfde weg afleggen.
Hoeveel twintigers of tieners lopen hiermee nog rond? Laten we hen de hand reiken.
 

Februari 2018
 

Gieles, Frans, Leiden plaatjes tot andere daden? 

2018

Als iemand die met kinderen werkt betrapt wordt op het zien en bewaren van plaatjes of films van kinderen in een seksuele sfeer, wordt hij meteen van die functie afgehaald, want…, ja, want wat? ‘Zo iemand’ gaat natuurlijk ook seksueel aan kinderen zitten, meteen of later, of heeft dit ‘natuurlijk’ al gedaan – zegt men dan.
Is dit zo? Leiden dergelijke afbeeldingen tot seksuele daden – of houden ze de mensen daar juist vanaf? Beide opvattingen circuleren al jaren. Laten we de wetenschap eens om een antwoord vragen.

Deel 1: ‘Onthoud de 0,7 procent’
Eerst, in dit deel 1, een recent en eenvoudig onderzoek:

Trajectories in online child sexual exploitation in Australia; Tony Krone & Russell G. Smith; in: Trend & Issues in crime and criminal justice, Australian Institute of Criminology, Australian Government, January 2017.

... dan zien we ... dat online (delinquent) gedrag nagenoeg niet leidt tot offline (delinquent) gedrag, dus dat de mensen die dit beweerden, geen gelijk hebben en dat de mensen die beweerden ‘dat houdt ze er juist vanaf’ het gelijk goeddeels aan hun kant hebben.

Deel 2: 'Onthoud de 2 procent'
In dit Deel 2 een wat ouder, veel gelezen en meer omvangrijk, dus ingewikkelder onderzoek– gevolgd door een beschouwing:

Contact Sexual Offending by Men With Online Sexual Offenses; Michael C. Seto, R. Karl Hanson & Kelly M. Babchishin; in: Sexual Abuse – A Journal of Research and Treatment; 2010 (online) & 2011 (paper version).
Dit onderzoek bespreekt twee meta-analyses, analyses van analyses ofwel het onderzoek van onderzoeksprojecten. Door meerdere onderzoeken te onderzoeken, wordt een veel groter aantal onderzochte personen bereikt dan in een enkelvoudig onderzoek.
Onthoud dus maar die twee procent: de kans dat een online delict in de populatie, nu en later, gevolgd wordt door een offline contact delict.

Beschouwing
... dit contrasteert ... met de algemeen aangehangen verwachting dat ‘Zo iemand natuurlijk altijd ook seksueel aan kinderen gaat zitten’, met een kans van zo niet 100%, dan toch wel daar in de buurt. Of dit nu ook waar is, dit was onze begin-vraag.
Nee, beste mensen, rechters en anderen: twee procent. [...]
Hier komt nog iets bij, namelijk de manier waarop het risico op deze of andere recidive wordt ingeschat. Er zijn twee modellen: de statistische en de klinische. [...]
Er is een hele discussie die tussen beide modellen. [...] beide methoden hebben hun kracht en zwakte, dus pas altijd beide methoden toe, maar laat de klinische methode zwaarder wegen.
 

Januari 2018
 

Berlin, Fred S.,  Pedofilie en de DSM-5: Het belang van het duidelijk definiëren van de kenmerken van een pedofiele stoornis.

Journal of American Academy of Psychiatry Law 42:404-7, 2014 - Editorial.

"De DSM-5 stelt dat, als indicatie voor een pedofiele stoornis, het individu “gehandeld heeft” naar zijn seksuele driften (Ref,1 p 697). “Handelen” kan betekenen dat er echt een kind misbruikt is, maar dit zou dan ook kunnen gelden voor masturbatie op basis van fantasieën of kijken naar afbeeldingen van kinderporno. De huidige criteria voor een diagnose pedofiele stoornis plaatsen personen die nooit een kind misbruikt hebben in dezelfde categorie als degenen die wel misbruik gepleegd hebben. ... Met als gevolg dat het onderscheid tussen het zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen en het ervaren van seksuele driften om daarnaar te handelen slordigheidshalve kan wegvallen. ...
Vanwege een significante kritiek op het insluiten hiervan in de DSM-5 heeft de APA [*2] aangegeven haar intentie tot het verwijderen van de term pedofiele seksuele oriëntatie uit het diagnostisch handboek. ...
Het ervaren van permanente seksuele aantrekking tot prepubers is in essentie een vorm van seksuele oriëntatie, en het erkennen van die realiteit kan helpen onderscheid te maken tussen de gevoelens die inherent zijn aan pedofilie en handelingen van seksueel misbruik van kinderen. ...
Het kijken naar kinderporno zou niet als zinvolle diagnostisch criterium voor de pedofiele stoornis moeten worden gezien."
 

Augustus 2017
 

Gieles, Frans; Vergeet de vier procent - onthoud de één procent

JON,
augustus 2017

Nu en dan en her en der heb ik beweerd dat uit het onderzoek van Rind c.s. zou blijken dat blijvende schade na een seksueel contact in de kindertijd slechts in vier procent van de gavallen optrad, en dan nog alleen bij meisjes en dan alleen na incest of dwang. Dit klopt bij nader inzien niet.

Hier kwam ik tot mijn schrik achter toen iemand beweerde dat dit één procent was. Bij mijn tekst om dit te corrigeren in 4% wilde ik een link zetten naar dit getal in Rind's onderzoek. Die 4% bleek niet te vinden te zijn! ...

Wel komt de 1% voor in Rind's meta-analyse, maar deze betekent daar iets heel anders.

Juni 2017
 

Citaten uit
Cash, Brian Martin; Zelfbeeld, seksuele ontwikkeling en welzijn van mensen die zich tot kinderen aangetrokken voelen - een oriënterend onderzoek. Master scriptie (thesis) - Augustus 2016
Faculty of the Graduate School of Cornell University
Het meeste onderzoek naar de seksuele voorkeur voor jonge kinderen en adolescenten is verricht vanuit de visie hierop als een pathologisch verschijnsel en heeft klinische en forensische groepen als steekproef gebruikt. Dit onderzoek wil voorkeur voor kinderen zien als een seksuele oriëntatie. Het gebruikt dan ook als steekproef een groep mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen, verkregen via internet (N=160). Van de deelnemers is hun seksuele identiteit, hun seksuele voorkeur, hun openheid hierover en hun welzijn onderzocht.
De resultaten geven aan dat mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen heel verschillende ervaringen hebben, maar ook komen er gemeenschappelijke thema’s naar boven en worden deze besproken. Ten aanzien van hun gevoel van welzijn: mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen ervaren in het algemeen meer eenzaamheid en een lager gevoel van eigenwaarde in vergelijking met van het algemeen gemiddelde. Positief ervaren openheid in deze en het tevens ervaren van een bepaald niveau van aantrekking tot volwassenen resulteren in minder eenzaamheid. Een relatief grotere acceptatie van seks tussen volwassenen en kinderen bleek samen te gaan met een hoger gevoel van eigenwaarde. In het algemeen gaven de bevindingen gegronde redenen om voorkeur voor kinderen te zien als seksuele oriëntatie.
 

Halfjaar-verslag 2016 B - Juli t/m december 2016 - dd 24 januari 2017 
Het verslag over 2016 is in twee delen geschreven omdat er in 2016 veel veranderd is. ... Het aantal deelnemers is verdubbeld. 
Van de thema's die zo als vanzelf tevoorschijn komen noemden wij er in het verslag van 2016 A al enkele. Te weten: angst, ouders, zelfacceptatie (?), 'monsters in mij', diagnoses en isolement. Ten dele noemen wij deze weer, ten dele ook andere thema's, te weten: 'Een groep is eng en zwaar!" - Wat is daar eng aan? 
'Zelfacceptatie?
' en 'Downloaden'. 
Dit jaar
traden de JORis groepen in beperkte mate naar buiten. Daardoor geniet de methodiek nu ook een bredere bekendheid - en zelfs waardering. Er is een brug gebouwd, een brug in aanbouw - en nog een brug te bouwen. 
Dit is een handreiking aan de professionele hulpverlening en aan de samenleving. Er gebeurt niets tegen beide, maar met beide. 

December 2016 

Citaten uit: 
Houtepen, Jenny A.B.M.; Sijtsema, Jelle J. and Bogaerts, Stefan; 
Seksueel aangetrokken zijn tot minderjarigen - Seksuele ontwikkeling, omgaan met verboden gevoelens en het ontladen van seksuele gevoelens bij zelfverklaarde pedofielen. 
- Department of Developmental Psychology, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands

Vertaald uit: 
- Journal of Sex & Marital Therapy; 22 June 2015 -
- PDF File 

- Commentaar: JON

Dit artikel beoogt het geven van meer inzicht in pedofiele oriëntatie, alsook in het risico en de beschermende factoren bij niet klinisch opgenomen pedofielen, om overtreding van de wet te voorkomen.
Vijftien deelnemers werden geïnterviewd over seksualiteit, het omgaan problemen en over seksuele zelfbeheersing. Veel deelnemers worstelen met het erkennen van hun pedofiele gevoelens voor prepuberale kinderen, als gevolg waarvan zij psychische problemen ondervonden. Meerderen van hen hebben seksuele overtredingen begaan in hun tienerjaren, terwijl zij bezig nog waren hun gevoelens te ontdekken.
Het vroeg ontdekken van risicofactoren en een vroeg begin van interventie lijken noodzakelijk om wetsovertredingen te voorkomen. Dit te meer omdat resultaten veronderstellen dat risico’s voor wetsovertreding kunnen worden verminderd door het geven van meer openheid over pedofilie en het aanbieden aan pedofielen van sociale steun en toezicht.  
 
Gieles, Frans E J, Sympathiek onderzoek in het verkeerde kader - 2016 - over het artikel van Houtepen cs 2015 (zie hier boven) JON
Een op zich vernieuwende kijk op mensen met pedofiele gevoelens die massaal bereid en in staat zijn om zichzelf te beheersen ... is hier bekeken door de bril, het kader, het frame van het meer beschreven en dus bekende en vertrouwde dader & slachtoffer model, dat nu net gaan over de mensen die zichzelf niet wisten te beheersen. 
 

November 2016

Citaten uit 

Padding, R.; Pedofilie en conflict - Onderzoek naar de conflict-beladen relatie tussen het bestaan van pedofielen en de Nederlandse samenleving - 
Vertaald uit het Engels. 
Radboud Universiteit Nijmegen - 2015
Dit onderzoek concentreert zich op pedofielen en hun plaats in de Nederlandse maatschappij. Uitgaande van de vraag: “In welke mate is er een conflict vanwege het bestaan van pedofielen in de Nederlandse maatschappij?”De informatie is verzameld en geanalyseerd dooreen kwantitatieve analyse op inhoud van kranten artikelen en semi-gestructureerde vragen bij het interview met pedofielen.
In dit onderzoek zijn pedofielen gedefinieerd als personen met een seksuele oriëntatie gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. De seksuele oriëntatie omvat niet alleen seksuele gevoelens maar ook romantische gevoelens.

De twee belangrijkste resultaten: 
- Als eerste: kranten geven een gegeneraliseerd beeld weer van pedofielen als personen die handelen of mogelijk kunnen handelen op een pedoseksuele wijze. Deze overdreven generalisatie leidt tot de beeldvorming van een gestigmatiseerd stereotype, die van de seksueel-criminele kindermisbruiker.
- Als tweede: de respondenten ervaren dat stigma in hun dagelijks leven, zodat zij zich niet geaccepteerd voelen door de maatschappij. Daarentegen ervaren ze een structureel conflict dat zich uit in de vorm van ongelijkwaardigheid in hun levensmogelijkheden. Het feit dat zij zich niet kunnen uitspreken over hun seksuele identiteit kan leiden tot moeilijkheden in het sociale leven. Zij vragen om bescherming en professionele hulp, om te leven zonder angst op ontdekking. Dit laatste is een vorm van verborgen geweld.

 Uit de resultaten: "De organisatie die onder de respondenten het hoogst gewaardeerd wordt is de zelfhulpgroep JON van de NVSH."
Uit de discussie: "Verder zou het een goed hulpmiddel zijn om uit te vinden welke mogelijkheden er zijn om verenigingen als de NVSH en de zelfhulpgroep te versterken en te beschermen. Op die wijze krijgen pedofielen de hulp die zij nodig hebben."

September 2016

De mens en zijn verhaal - De theoretische en filosofische basis van de narratieve zelfhulp en therapie - Frans E. J. Gieles, 2016 (b)  JON & JORis West
Om de theoretische en filosofische onderbouwing van de narratieve zelfhulpmethode te schetsen, hier nog slechts weergegeven als "een eerste poging, essay", moeten we beginnen bij de filosofische achtergrond. Pas van daaruit is de narratieve theorie en therapie logisch, gevolgd door de narratieve zelfhulpmethodiek, die in "Het verhaal dat verteld mag worden" geschetst is. 
 
Mulder, Jules: De pedofiele relatie  Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 4, 2015
Bij pedofielen is er naast de seksuele verlangens doorgaans ook een wens tot een emotionele relatie met een kind: de pedofiel geeft om het kind en wil graag kind zijn met de kinderen. [...]  Een pedofiele relatie hoeft dus ook geen feitelijke seks te bevatten, hoewel de volwassene het verlangen daartoe wel zal voelen.  [...]
De meeste pedofielen leven vele jaren met deze gevoelens zonder ernaar te handelen. [...] 
Voor kinderen kan een speciale relatie met een volwassene volledig onschadelijk of zelfs heilzaam zijn. Pas als er sprake is van geheimen, van het buiten sluiten van anderen, is het schadelijk [...]. 
De pedoseksuele relatie is in verschillende opzichten problematisch. [...] Het geheime van het contact maakt dat de jongere zijn ervaringen niet met vrienden en ouders kan delen. [...]
Pedofiele relaties zonder seks bestaan en kunnen erg waardevol zijn voor een kind. Het hebben van een oudere vriend, om mee te praten, te vissen en naar muziek te luisteren, kan het kind door moeilijke tijden heen helpen en hem ervaringen meegeven waar hij in zijn ontwikkeling veel aan heeft. 
De pedofiele relatie kan dus best gewenst zijn, de pedoseksuele niet. 
 
Mulder, Jules: 
Bos, Kim interviewt Jules Mulder: 
Jaren tussen mannen met verboden gevoelens. „Je zal het maar hebben. Gevoelens die je nóóit mag uitleven.”
NRC 13 oktober 2015
Mulder geldt als genuanceerde stem in een debat waarin kortzichtigheid en emoties vaak domineren. Hij ging in tv-programma’s als Rondom 10 in gesprek met boze burgers. Keer op keer legde hij uit waarom het echt geen zin heeft om alle pedo’s op een eiland te zetten. Daar roei je het probleem niet mee uit, vindt Mulder. [...] 
De meeste doen niets, maar worstelen met hun verboden gevoel. [...]
Ik probeer te verkondigen dat het niet verkeerd is om die pedofiele gevoelens te hebben. 
 

Augustus 2016

Halfjaar-verslag 2016 A - Januari t/m juli 2016 - dd 29 Augustus 2016  JON & JORis West
Dit verslag is geschreven omdat er in 2016 veel veranderd is. In plaats van één groep in het oosten, is er nu ook een groep in het westen. Bovendien is de structuur veranderd en is de werkwijze sterk in ontwikkeling. 
 
Gieles, Frans E J; Het verhaal dat verteld mag worden in de zelfhulpgroep JON - Versie 4b JON/JORis 
Augustus 2016
“Je bent best streng als gespreksleider … maar daardoor hebben we juist een goed gesprek.”
De in ruim dertig jaar al doende ontwikkelde methodiek poog ik hier onder woorden te brengen – in eerste aanleg en versie dan. Een theoretische en filosofische onderbouwing moet nog volgen. 
 
Gieles, Frans E.J.; The narrative that may be told ... 
... in the self-helpgroups JON* en JORis** West
JON/JORis 
August 2016
Since 1981 have I been the chair of self-help groups for people with pedophilic feelings. By doing so, 35 years long, I have developed a methodology, which I now try to put into words. 

Juli 2016

Over 
Koops, Willem, Bas Levering & Micha de Winter; Over kinderen en seks; SWP 2014; 
Een recensie van Willem van Veen
NVSH Nieuwsbrief 
november 2015
Eind vorig jaar is het boek Over kinderen en seks uitgekomen. Het bestaat uit
een achttal voordrachten vanuit verschillende disciplines die gehouden zijn in
het kader van de seksuele ontwikkeling en opvoeding aan de Universiteit van
Utrecht. Gebundeld geven ze de tijdgeest weer over kinderen en seks in
Nederland aan het begin van de 21ste eeuw. [...]
Een voor de leden van de NVSH interessant stuk [is dat van] van Paul Schnabel, getiteld Het eind van het taboe op de seksualiteit, waarin de rol van de NVSH bij het beëindigen van een groot aantal seksuele taboes wordt besproken. 
Dan volgt er een vrij deprimerend en quasiwetenschappelijk hoofdstuk van
Martine Delfos waarin de seksuele ontwikkeling vanuit een jaren vijftig mentaliteit van de schrijfster wordt behandeld. [.. ... ...]
In het laatste hoofdstuk getiteld Seksuele opvoeding: opgave of uitdaging, krijgen ouders en professionele opvoeders aanwijzingen aangereikt waarmee ze de seksuele opvoeding vorm kunnen geven.
 
Veen, Willem van; De onzin van libidoremmende middelen  NVSH Nieuwsbrief, november 2014
Er is een directe relatie tussen het hormoon testosteron en agressie. [...] Er is ook een relatie tussen testosteron en seksueel gedrag. De wijze waarop testosteron van invloed is op het seksuele verlangen en het seksueel gedrag is vooralsnog met vraagtekens omringd. [...]
Testosteron verlagende medicijnen (ook wel bekend als chemische castratie) worden opmerkelijk genoeg niet gebruikt om te voorkomen dat mensen die een ernstig geweldsdelict hebben gepleegd recidiveren. Ze worden ook niet standaard gebruikt in de behandeling van verkrachters. [...]
Testosteron verlagende medicijnen worden wel massaal voorgeschreven aan mensen met een pedoseksuele voorkeur die seksueel contact hebben gehad met een minderjarige. Ongeacht of hierbij sprake was van een ongewenst contact. En ook dit is opmerkelijk.
 
Gieles, Frans E. J.; Lustremmers - Hier is iets raars aan de hand - 2009 Brief aan RSJ; 
www.human-being.nl  
De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de RSJ, een adviesorgaan, doet nu een onderzoek naar libidoremmende middelen. Daarom gooi ik maar eens even een knuppeltje in het hoenderhok, want hier is iets heel raars mee aan de hand. [...] 
"Vrijwel alle patiënten zijn tevreden met de medicatie." [...] 
Ik hoor heel andere verhalen, vol ontevredenheid; advocaten worden er door overspoeld. Gebruikers van deze middelen, zware drugs in feite, melden dat niet alleen de seksuele lust afneemt, maar alle lust. [...]
Politici en functionarissen bij Justitie zijn geen artsen, toch schrijven ze hier medicijnen voor. [...] Artsen werken onder dwang [...] De patiënt staat voor een onmogelijke keuze tussen twee kwaden. [...] 
De genoemde middelen, zware drugs met enge bijwerkingen, zijn geen geneesmiddelen, voorgeschreven op medische noodzaak, het zijn controlemiddelen, door politici voorgeschreven op grond van collectieve angst. Het zijn dwangmiddelen geworden.
 
Citaten uit 
Leven op de rem ; door Kim Bos
Ben heeft een baan, hij heeft vrienden en hij is pedofiel. Samen met een vriendin vertelt hij hoe het is om zijn geaardheid niet te kunnen beleven.
NRC 15 juni 2016
Hij [... vertelt] ] over het „pijnlijke pad” dat hij heeft moeten bewandelen om te begrijpen dat hij in de praktijk niets kan doen met zijn seksuele fantasieën. „Je leeft met de vrees van sociale uitstoting door vrienden en familie als zij achter je geaardheid komen. Dat kan een allesoverheersende en verlammende angst zijn.”
„Ik ben zeker niet eenzaam. Ik voel mij veelal gelukkig en niet in de laatste plaats omdat ik mijn pedofiel zijn voor een deel kan uiten. Een paar jongens komen hier wel eens over de vloer. Ik uit mij door met hen te praten, te spelen, huiswerk te maken, te sporten of te koken. Alleen niet in seks. Het leven van een pedofiel kan zinvol en fijn zijn. Maar makkelijk is het zelden.”
 
Jacobsen, David; Hulp voor pedofiele jongeren Scriptie HvA 2015;
Ouders Online.
Waar kunnen jongeren terecht als ze ontdekken dat ze pedofiele gevoelens hebben? David Jacobson deed er onderzoek naar, in opdracht van Ouders Online. Hij studeerde erop af (bij pedagogiek aan de HvA) en won er een prijs mee voor de beste scriptie. 
Steun van de ouders blijkt heel belangrijk te zijn voor een jongere, bij het accepteren van zijn geaardheid, en het leren ermee om te gaan. En omgekeerd: afwijzing of onbegrip van de ouders kan bijdragen aan een (sociaal) isolement van de jongere, wat tot depressies of andere psychische problemen kan leiden.
De respondenten zeiden bijna allemaal dat praten met gevoelsgenoten het beste helpt.
Herkenning op jonge leeftijd, samen met meer kennis en ondersteuning, kan een pedofiel en diens omgeving enorm helpen met deze gevoelens om te leren gaan, zich geen outcast te voelen, en mogelijk misbruik te voorkomen.

Mei 2016

Beek, Erik van: 
In memoriam: Lex van Naerssen 
Mei 2016
JON
Ik werd attent gemaakt op het overlijdensbericht van Lex van Naerssen, psycholoog, behandelaar en emeritus hoogleraar klinische psychologie in Utrecht. Zijn naam duikt regelmatig op in opinie- en onderzoeksliteratuur van eind vorige eeuw over pedofilie. [...] 
Met name in de jaren 80 en 90 was hij voorvechter van de emancipatie van pedofielen in de samenleving en bepleiter van o.a. realistisch onderzoek naar daders van kindermisbruik en de mate waarin pedofielen hierin vertegenwoordigd zijn. Van Naerssen stond naar verluid bekend om zijn therapeutische kwaliteiten, ook in het opzetten en vormgeven van groepstherapieën/ counseling voor pedofielen en pedoseksuelen.

Maart 2016

Quotes from
Padding, R.; Pedophilia and Conflict - Research on the conflicted relation between the presence of pedophiles and Dutch society. 
Radboud University Nijmegen - 2015
This research is centered on pedophiles and their place in Dutch society and based on the question: To what extent is there a conflict due to the presence of pedophiles in Dutch society? Data was gathered and analyzed through a qualitative content analysis of newspaper articles and semi-structured interviews with pedophiles. In this research pedophiles are defined as people with a sexual age orientation directed towards children younger than sixteen years old. A sexual orientation does not only revolve around sexual feelings, but romantic feelings as well.

Two main results were found.
First, newspapers present a generalized image of pedophiles as people who have engaged or are likely to engage in a form of pedosexuality. This overgeneralization leads to the formation of a stigmatized stereotype, that of a criminal sexual child abuser.
Second, the respondents experience that stigma in their daily life, since they do not feel accepted by society. Instead they experience structural conflict to some extent in the form of unequal life chances. The fact that they are unable to speak out about their sexual identity can lead to difficulties in the social life, in asking for protection and professional help, and in living without fear of discovery. The latter is a form of latent violence.

 • From the Results: "The organization that is valued the most amongst the respondents, is the self-help group JON, part of the NVSH." 
 • From the Discussion: "It would be a great asset to find out possibilities to strengthen and protect associations such as the NVSH and its self-help group. 

* Vertaling: zie bij november 2016.  

Februari 2016

Quotes from: 
Houtepen, Jenny A.B.M.; Sijtsema, Jelle J. and Bogaerts, Stefan; 
Being Sexually Attracted to Minors
Sexual Development, Coping With Forbidden Feelings, and Relieving Sexual Arousal in Self-Identified Pedophiles

 • Frans E. J. Gieles, PhD, The Netherlands, has written A Short Comment on this article: 
  "Sympathetic research in the wrong frame - A Short Comment; 2016"
 • Vertaling van beide teksten: zie bij december 2016. 
- Department of Developmental Psychology, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands

- Journal of Sex & Marital Therapy; 22 June 2015

- Comment: JON

- PDF File

This article aims to provide more insight into pedophilic attraction and risk and protective factors for offending in non-clinical pedophiles. 
Fifteen participants were interviewed about sexuality, coping, and sexual self-regulation. Many participants struggled with acknowledging pedophilic interest in early puberty and experienced psychological difficulties as a result. Furthermore, many committed sex offenses during adolescence when they were still discovering their feelings. 
Early recognition of risk factors and early start of interventions seem vital in preventing offending. Moreover, results suggest that risk for offending can be diminished by creating more openness about pedophilia and by providing pedophiles with social support and control.

Januari 2016

Rubriek "Hulpverlening" op de pagina (knop) "Adressen":

http://www.hulpverleningvoorpedofielen.nl/
Mijn praktijk biedt een plek voor mensen die liefde en/of seksuele gevoelens hebben voor kinderen onder de 18 jaar en dit als een probleem ervaren in hun dagelijks leven.  Een veilige plek voor je eventuele problemen en twijfels en voor mensen die behoefte hebben aan steun en begeleiding binnen groepsverband.

 

Speciaal voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die zichzelf als pedofiel zien of hierover twijfelen, is er een aparte groep. - Mijke.

Rubriek (knop) "Meer info" > Onderzoek:

Beek, Erik van & Dokkum, Nynke: 
Samenvatting onderzoek: Jongeren met pedofiele gevoelens;
November 2015  
Behoeftepeiling rond informatievoorziening, voorlichting en hulpverlening voor jongeren met pedofiele gevoelens, onder pedofiele jongeren en enkele volwassen pedofielen  

JON

Wat jonge (en oudere) pedofielen vooral missen, is iets lezen over pedofilie dat neutraal of positief is. Ze willen niet steeds het gevoel krijgen een dader, gek of tikkende tijdbom te zijn. Bovendien willen ze meer lezen over het duidelijke verschil tussen pedofiel of pedoseksueel zijn: twee verschillende thema's die vaak onterecht door elkaar worden gebruikt. Dit creëert niet alleen een verkeerd maatschappelijk beeld maar ook een negatief zelfbeeld, zeker bij een zichzelf ontdekkende pedofiel.   

Hulp en informatie uit lotgenotencontact, zowel online als fysiek, geeft ze het gevoel niet alleen te zijn, zichzelf en hun verhaal te herkennen en zichzelf te leren accepteren en te erkennen als persoon. Ze willen namelijk niet alleen als pedofiel maar vooral als mens (h)erkend worden.
  
Er bestaat behoefte aan zowel praten met lotgenoten als gedegen professionele hulp, iemand die je begrijpt als mens, je met praktische zaken helpt en praktische antwoorden geeft op identiteitsvragen. 
Een combinatie van beide (...) zou een goede optie zijn. Niet alleen voor jongere pedofielen, maar ook voor de al wat oudere. Overleg hierover tussen professionals en lotgenotenorganisaties is reeds gestart.

Rubriek (knop) "Meer info > Ethiek:
 

 • Aan het hieronder staande Jaarverslag 2015 is de Jaarrekening 2015 toegevoegd. 

December 2015

Jaarverslag 2015 
In het jaar 2015 had JON tussen de 20 en 25  leden. Hun leeftijden lopen uiteen van jonge twintigers tot zeventigers; allen zijn man. 
De groep werd in de loop van 2015 alweer te groot voor een huiskamer en voor een gesprek met voldoende diepgang en waarin ieder die dit wil aan bod komt. Besloten is toen om de groep binnenshuis te splitsen in subgroepjes, elk met een van de coördinatoren als gespreksleider. 
Er zijn individuen die 'niet zo van een groep houden', de groep te groot vinden, de verhalen te veel - of die zich afmelden met 'Sorry, ik ben te depressief' of woorden van die strekking. Met deze individuen houden de coördinatoren individueel contact: zij gaan op reis. 
Nu zijn er ook professionele therapeuten die nu en dan hun gezicht laten zien, komen luisteren en bereid zijn desgevraagd therapeutische hulp te verlenen. |
Nadat bestuur en ledenvergadering van de NVSH naar verwachting in januari 2016 hun fiat hebben gegeven, gaat in februari 2016 de NVSH werkgroep JORis West van start, in het westen des lands dus. 
JON gaat verder, nu naar jaar veertig van haar bestaan ...

Oktober 2015

Gieles, Frans E J; Het verhaal dat verteld mag worden … in de zelfhulpgroep JON JON
1 oktober 2015
“Je bent best streng als gespreksleider … maar daardoor hebben we juist een goed gesprek.”
De in ruim dertig jaar al doende ontwikkelde methodiek poog ik hier onder woorden te brengen – in eerste aanleg en versie dan. Een theoretische en filosofische onderbouwing moet nog volgen.

Juni 2015

Gieles, Frans, Is pedofilie een seksuele oriëntatie? 
Een commentaar op Seto's artikel: "Is Pedophilia a Sexual Orientation?" 
JON
29 juni 2015
Meestal worden mensen met pedofiele gevoelens gezien als afwijkend, lijdend aan cognitieve stoornissen - 'denkfouten' - en aan een psychische ziekte. Ze zijn ziek en hebben dus behandeling nodig. Als hun gevoelens nu eens gezien worden als een bepaalde seksuele oriëntatie, dan kunnen ze gezien worden als medemensen, weliswaar verschillend, maar met wie je kunt praten, met wie je een dialoog kan aangaan waarin zij hun eigen verhaal kunnen vertellen, waar dan respectvol naar geluisterd kan worden.
 
Gieles, Frans; Als pedofiel geboren? JON, 28 juni 2015
Op 11 juni 2015 meldde het Algemeen Dagblad: 'Steeds meer bewijs dat pedofilie al in baarmoeder ontstaat' ... Hiervan blijkt niet veel te kloppen, evenmin als van het artikel in The Telegraph (UK), waarop het AD zich baseert. 
Dus kijken we eens naar het oorspronkelijke artikel. Hiervan wordt eerst een begrijpelijke samenvatting gegeven, gevolgd door links naar het oorspronkelijke artikel, waarna commentaar op het artikel, een onderzoeksrapport, dus op het onderzoek zelf, wordt gegeven. 
Hierover valt nogal iets te zeggen: over de veel te kleine en beslist niet aselecte steekproef, over het gebruik van begrippen, over het reductionisme enerzijds en de veel te brede conclusies anderzijds, en over het onderliggende model, te weten het gedragswetenschappelijke model. 
Met behulp van een bioloog wordt besproken wat er nu wel in aanleg gegeven kan zijn: vermogen tot en neiging tot sensitiviteit, maar later gedrag valt hieruit nooit te voorspellen. 
Een Epiloog besluit het artikel. De schrijver richt zich hierin tot de mensen met pedofiele gevoelens en tot de samenleving. 

Januari 2015

Jaarverslag 2014 
In 2014 stopte de een na laatste groep, die van Den Haag, waarna JON als enige groep nog is gebleven. In de naam staat "ON" voor "Oost Nederland", in feite werkt de groep nu landelijk.
JON accepteert de samenleving en haar wetten zoals deze zijn, propageert niets; de groep is het eens over een hands-off ethiek; haar doel is hulpverlening - en wel door zelfhulp. 
Al vaker zijn in de jaarverslagen de drie problemen genoemd die de JON-(zelf-)hulpverlener steeds weer tegenkomt op zijn pad: isolement, obsessie en depressie. Genoemde problemen lijken zelfs vaker voor te komen. Het bespreken ervan heeft de JON-gesprekken dit jaar zelfs nogal wat ernstiger gemaakt. Nee, gezelligheid is noch doel noch resultaat. 
JON is expliciet gericht op hulpverlening, en wel in de vorm van zelfhulp. Dit houdt in dat de leden (en de mensen uit de kring er omheen) elkaar helpen. Er is geen behandeling, geen therapeut en er zijn geen cliënten, laat staan patiënten, er is een groep mensen die elkaar helpt - niet dus 'behandelt'. 

Gieles, Frans; Over kinderpornografie   JON
november 2014
De discussie …Gaat over twee standpunten: (a) Kijken naar deze afbeeldingen leidt tot daden van misbruik; (b) Kijken naar deze afbeeldingen verlicht de spanning en voorkomt daden van misbruik.
Het laatste standpunt begint het pleit te winnen
... Recent in Nederland ... De betrokkenen .... Ethiek ... De wet ... De rechtspraktijk ... Het INDIGO-beleid ... De media ... Wat is normaal? ... Wat is goed? ... 
 
Gieles, Dr Frans E J; Het INDIGO-beleid
"Initiatief Niets Doen Is Geen Optie" 
JON 
januari 2015
Vanaf november 2013 geldt bij Justitie, in casu het OM, het zogeheten "INDIGO-beleid" ... Wat het OM nu doet, is ... aan elke verdachte van een zeden-gerelateerd delict de eis van toezicht en behandeling opleggen ... De voorwaarden zijn ... zeer dwingend van aard. 
Er treedt dan een merkwaardige 'stoelendans' op. ... Met haar eis van 'behandeling' gaat het OM, de jurist, op de stoel van de arts zitten. ... Op naar de behandelaar dus, als het goed is: de genezer, erheen gestuurd door de jurist die op de stoel van de arts is gaan zitten. De praktijk leert dat deze genezer vervolgens op de stoel van de rechercheur, de officier, de diagnosticus en de rechter gaat zitten. ... 

Augustus 2014

Maruna, Shadd & Mann, Ruth E
Denkfout over denkfouten? 
Een samenvattende bespreking van het artikel A functional attribution error? Rethinking cognitive distortions 
Samenvattend vertaald door Dr Frans E J Gieles
Legal and Criminological Psychology, # 6, 2011, pp 155 - 177

Wie te maken krijgt met de zogeheten 'behandeling van zedenplegers' krijgt te maken met het begrip 'denkfout(en)'. [...]  
Wie vooraf psychologisch/psychiatrisch onderzocht wordt en daarbij zulke gedachten heeft geuit ("Vertelt u vooral vrijuit alles wat u denkt!") krijgt in het rapport te lezen dat hij/zij lijdt aan een cognitieve stoornis, waarvoor behandeling uiteraard dringend nodig is, welke stoornis dan ook vaak het uitgangspunt van de behandeling is. [...]
De schrijvers van het hier besproken artikel kritiseren het gebruik van dit begrip cognitive distortion, alias cognitieve stoornis dan wel denkfout; het begrip zelf dus, dus ook het gebruik ervan:

Het begrip cognitieve stoornis wordt sinds twintig jaar gekoesterd in de literatuur over daderbehandeling, maar de definities van dit begrip zijn allerminst duidelijk. Het is een 'containerbegrip' geworden ... [...] 
Sterker nog, het aanwijzen van denkfouten als veroorzakers van delicten kan zelf wel eens een  denkfout zijn. [...]
Zoals altijd het geval is, concluderen ook wij dat er meer onderzoek nodig is. Dit toekomstige onderzoek zal dan echter wel plaats moeten vinden met een meer open en waarheidzoekende blik op wat de daders hier zelf over te zeggen hebben, teneinde de daders niet langer op te zadelen met een misplaatst label, zoals dat van een cognitieve stoornis.

Juni 2014

 • Onderstaande bestanden zijn overgenomen van de website "De Pedoloog", die niet is bijgehouden, slecht bezocht werd en opgeheven zal worden. 

De eerstvolgende artikelen zijn geplaatst in de rubriek "Meer info" > "Wetenschap"
 

F. Bruinsma: De pedofiele relatie  in: Handboek kinderen en adolescenten, 19 januari 1993
Als een hulpverlener wordt geconfronteerd met een pedofiele relatie, dan is het zijn eerste taak te luisteren naar alle betrokkenen: de pedofiel, de jongere en diens omgeving. De belangen van de partijen kunnen verschillend zijn. Daarom is in eerste instantie van belang welke betekenis de jongere zelf heeft gehecht en ook nu nog hecht aan het pedofiele contact. 

In vrijwel het gehele artikel wordt 'de pedofiele relatie' ingevuld als 'een seksuele relatie' Dat klopt niet: in relaties waarin de volwassene bij zichzelf pedofiele gevoelens erkent, is lang niet altijd sprake van seks. Beide begrippen vallen niet samen. Je hebt pedofiele relaties en contacten met en zonder seksualiteit, je hebt pedoseksuele relaties of contacten met of zonder pedofiele gevoelens. Bruinsma noemt het onderscheid wel even, maar schrijft het gehele artikel over 'pedoseksuele relaties' en wel onder de titel 'De pedofiele relatie'.

 Ministerie van Justitie: 
Seksueel misbruik van kinderen - aard, omvang, signalen, aanpak. Brochure, 2001
Ministerie van Justitie
Onder seksueel misbruik van kinderen verstaan we seksuele contacten van (jong) volwassenen met kinderen jonger dan zestien jaar, die plaatsvinden tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk , dwingen het of weten door hun overwicht te bereiken dat het zich niet aan de seksuele toenaderingen kan onttrekken.
 • Vier reacties, door Petra de Geus in De Nieuwe Sekstent (NVSH)

 

De onderstaande artikelen zijn geplaatst in de rubriek "Meer info" > "Uit het leven gegrepen"
 

Annabella   
Mijn naam is Annabella, ik ben 38 jaar en van beroep docent buitenlandse talen. In tegenstelling tot mijn leeftijd voel ik mij als een kind. Mensen schatten mij meestal zo tussen de 16 en 26. Doordat ik er zo jong uitzie, kom ik makkelijker in contact met kinderen. [...]
Mijn voorkeur gaat uit naar meisjes van tussen de 7 tot 12, maar soms voel ik mij ook aangetrokken tot vrouwen met kinderlijke eigenschappen. Tot nu toe ben ik alleen nog maar verliefd geweest op homomannen en heteroseksuele vrouwen. 
Daardoor heb ik nog nooit een romantische relatie gehad. Wat betreft de jonge meisjes waartoe ik me voel aangetrokken, ook dat is nog nooit tot een wederzijdse vriendschap gekomen. 
 
Anoniem Gebleven: 
Twee maal een grote vriend

Het is tijd geworden dat ik het een en ander zogezegd op papier ga zetten.....

JON
[Vriend 1] 
Ik was 6 jaar oud toen ik iemand leerde kennen die aan het eind van mijn straat woonde. [...] Op een dag kwam ik thuis van school en daar zat mijn vriend! [...] 

Ik mocht hem niet meer zien en ook niet bij hem langs gaan [...]. Een paar dagen later probeerde ik het toch en belde bij hem aan. Hij deed het bovenraam open en zei dat ik niet meer langs moest komen. [...]
 
[Vriend 2] 
[...] Ik schrok me te pletter en probeerde zijn hand weg te halen. Dit lukte niet en ik riep toen dat hij daar mee moest ophouden en probeerde op te staan. Na een worsteling [...]. Ik heb het ze [mijn ouders] nooit verteld, tot op de dag van vandaag niet. En nu, 23 jaar later, kan ik het op papier zetten! 
Wel had ik hem, toen ik volwassen was hem met zijn daden willen confronteren. Al die tijd met een schuldgevoel rondgelopen terwijl hij de schuldige was! Heb hem wel kunnen achterhalen maar ik was te laat. Hij was in 1980 overleden. [...] zelfs nu als ik er aan terug denk ben ik nog steeds in staat om hem dan iets aan te doen! 
 
[Vriend 1:] 
Het allerergste is dat ik in 1987 pas te horen heb gekregen waarom mijn eerste echte vriend moest verdwijnen. In die tijd werd er door de buren van ons over hem geroddeld en men zei dat hij een kinderlokker was en dus gevaarlijk. Mijn ouders kregen dit toen ook te horen en was ik mijn echte vriend kwijt. Nog nooit heeft hij ook maar iets gedaan wat in die richting wees. Uit de verhalen bleek dat de hele straat hem na onze verhuizing terroriseerde [...] 
 

Over: Dhondt, Astère-Michel: 
Kennismaking met “God in Vlaanderen” van Astère-Michel Dhondt
Auteur en bron onbekend. 
“God in Vlaanderen” beschrijft tien dagen uit het leven van Tim van Male, een tienjarige jongen wiens mama in Oostende en papa in Gent woont.  [...]
De mama van Tim wil op reis, en stuurt hem naar zijn vader in Gent. Ze heeft papa gebeld, zegt ze, hoewel dat achteraf niet zo blijkt te kloppen [...].

Op die manier verzeilt Tim in Gent, waar hem niets anders rest dan het onderdak dat Madeleine, een prostituee, hem biedt, te aanvaarden. Overdag gaat Tim alleen op pad, en ontmoet algauw Rudy, Iefje, Raf-met het glazen oog- en een reeks andere vriendjes. 
De tedere warmte die tussen de jongens groeit, staat in schril contrast met de soms agressieve bemoeienissen van kwaadwillige volwassenen, waartegen Tim in eerste instantie uiteraard niet opgewassen lijkt. Geholpen door Madeleine [...] leert hij snel zich te wapenen met de middelen die hij heeft, en zonodig hard terug te slaan. Terwijl zijn nieuwe omgeving ‘God in Vlaanderen’ leert kennen, ontdekt Tim een tedere wereld van vriendschap en liefde in de kleine en grote vrienden die hij maakt. 
 

Enigma: 
Een coming out 
Van een homo-forum.
Ik ben een inmiddels 17 jarige jongen met pedofiele gevoelens voor jonge jongens. Begin dit jaar heb ik eens op een forum over homosexualiteit een stuk geschreven over pedofilie, mijn persoonlijke gevoelens en de maatschappij. Ik kreeg zowel positieve als negatieve reacties (maar de positieve zijn me het meest bijgebleven).
Het artikel staat hieronder. 
[...]
OK, even een coming out. 
Ik ben pedofiel. Ja, écht. Ik val op jongetjes van ca. 9 tot en met 14. 
[...]
Moet men nou bang zijn voor mij? 
Omdat ik een kinderverkrachter zou zijn? Nee hoor. Ik zie af van seksuele contacten. In deze maatschappij kan het niet. Begrijpelijk ook wel. Macht kan heel makkelijk misbruik tot gevolg hebben. [...] Ik houd het wel bij vriendschappelijke contacten. 
 
James, Australië
Mijn ervaring met een 'deskundige'  
Vertaalde reactie
Je vroeg hoe ik me zou voelen als iets dat ik in vertrouwen aan een 'deskundige' had verteld, doorgegeven zou worden aan de politie. Ik zou sprakeloos zijn, en ik spreek uit ervaring. Toen ik 16 was liep ik bij een psychiater vanwege de gevolgen van pesten op school in mijn jeugd, en mijn irrationele angst voor groepen jonge mannen. 
Uiteindelijk kreeg de psychiater uit me dat ik in mijn jeugd een seksuele ervaring had gehad. Ze vroeg me "hoe beschadigd voelde je je?". Ik was nogal van mijn à propos gebracht en zei "ik voel me niet beschadigd, het voelde heel goed." De psychiater keek alsof ze een spook had gezien. [...] Ze geloofde geen woord van wat ik zei. [...]
De verpleger vond uit dat ik bijles gaf en stuurde me door naar de politie. 
 
Knap, Robin - "Fijn dat je er bent" 
Korte en krachtige meditaties en enkele gedichten met kinderen als rode draad 
JON
’s Morgens om kwart over acht loopt hij langs mijn kantoor. Hij is onderweg naar school. Later in de middag keert hij weer terug. Wanneer hij het raam, waarachter ik zit te werken, passeert kijkt hij lachend opzij en zwaait hij naar mij – en ook ik lach en zwaai.We hebben nog nooit een woord met elkaar gewisseld.  Onze enige vorm van contact is: twee keer op een dag even naar elkaar lachen en zwaaien. Dit gaat al meer dan een jaar zo. Zomaar op een dag is het begonnen. 
 
Knap, Robin 
Hoe mijn identiteit zich ontwikkeld heeft 
JON
Soms ontkom je er niet aan: nadenken over jezelf, een blik werpen in je eigen ziel, [...] . Afgelopen tijd heb ik dat, noodgedwongen, gedaan. Ik kwam toen tot andere, nieuwere en aanvullende inzichten omtrent mijn seksualiteit en persoonlijkheid. Ik ben mijn voorkeur beter gaan begrijpen en kan deze nu beter plaatsen in mijn levensgeschiedenis. Onderstaand verhaal gaat over mijn levensverhaal en kan dus niet toegepast worden op alle mensen met een zelfde soort voorkeur. Elk verhaal is weer anders, maar misschien herken je er wel wat in.
 
Knap, Robin - Muziek JON
Muziek heeft de bijzondere gave je diepste gevoelens onder woorden te kunnen brengen. In dit artikel legt Robin zijn diepste worsteling bloot a.d.h.v geestelijke liederen. 
"Tijdens mijn tienerjaren kwam ik erachter dat mijn seksuele voorkeur nogal moeilijk lag binnen de maatschappij en de muren van het christelijk geloof. [...] 
Met niemand kon ik erover praten. [...]
De bom barstte dan ook uiteindelijk. Heel geleidelijk overigens hoor, ik zocht contact met gevoelsgenoten. Praatte veel, las veel en mijn exodus begon. De uittocht, bevrijding en genezing. Nee, geen verandering, maar heelwording. Ik werd niet opeens hetero, maar begon mijzelf te aanvaarden zoals ik ben."
 
Meir: Een persoonlijk verhaal - 'Histoire personelle' vertaald Vertaald - JON
Ik hou van Ben-Joseph en daarom wil ik hem niet seksualiseren. Hij is geen object, maar een persoon. Als ik masturbeer denk ik dus bewust niet aan hem. Om mijn aandacht af te leiden gebruik ik mooie erotische foto’s.
Ik ben geen voorstander van kinderporno, het seksualiseert mijn denkvermogen. Zeker bij overmatig gebruik. Maar ik zie het als een noodoplossing. Zonder enige licht-erotische plaatjes zou ik fantaseren over de kinderen die mij lief zijn. Nu kan ik dat mooi gescheiden houden. Mocht pedofilie ooit aanvaardbaar worden, dan doe ik gelijk afstand van die noodoplossing.
 
Michael: Ik ga u nu iets vertellen

daar gaan uw haren van overeind staan

JON
In 1997 - ik was toen 26 - leerde ik een jongen kennen [...]. Die jongen was 16 jaar, althans daar ging ik met mijn volle overtuiging vanuit. [...] 
Ik kreeg een [...] vervolging [...]. Ik moest een TSD cursus volgen. [...] 
Ik heb die cursus van twee jaar (proeftijd 2 jaar) niet vol kunnen houden, want ik ging psychisch kapot. Wat deden ze: ze sturen het hele dossier zonder duidelijke overleg en medeweten van de cursusleider terug naar de rechtbank [...]. 

Twee nieuwe zittingen in 2001 [...]. De rechter besloot mij [...] 143 dagen te geven. [...] Heel zwaar, heel zwaar. Wat een leugen niet teweeg kan brengen... 
 

Reina van B. 
Jonge jongens  
De Nieuwe Sekstant, september 2001
Ik ben een volwassen vrouw van 38 jaar en ik weet al heel lang dat ik mij aangetrokken voel tot heel jonge jongens. Mannen van mijn eigen leeftijd doen mij niets. 
 
Simone: Mijn verhaal  Vertaald - JON
Ik ben een 28-jarige vrouw die in Europa woont. Ik voel me aangetrokken tot kleine meisjes, en tot voor kort dacht ik dat ik de enige was die dergelijke gevoelens had. Ik heb nooit andere vrouwen ontmoet die dezelfde interesse hadden voor kinderen, zelfs niet op het internet - tot ik de female child love-website vond. 
Ik wist dat ik anders was dan andere meisjes, al sinds ik een tiener was, sinds mijn veertiende of zo. Ik dacht dat ik de enige op de wereld was die van kleine meisjes hield, en dus wist ik niet dat mensen zo wreed voor mij konden zijn. Dat zou ik pas later ontdekken.  
 

Mei 2014

Rivas, T., 
Mogelijke bronnen van afwijzing van vrijwillige en onschadelijke intieme vriendschappen tussen kinderen en volwassenen buiten het eigen gezin
Kritisch
NVSH-Nieuwsbrief LwgJORis
JON
Vrijwillige intieme relaties tussen volwassenen en kinderen die geen (pleeg)familie van hen zijn stuiten nog steeds op een muur van onbegrip, walging en zelfs haat. Dit alles is te terug te voeren tot bewuste en onbewuste opvattingen rond zulke relaties. Maar waar berusten die negatieve opvattingen nu precies op? In dit stukje wil ik enkele bronnen noemen waar de ideeën in kwestie uit voort kunnen komen. 
 

Februari 2014

Over JON

Jaarverslag 2013 
Per 1 januari 2013 zijn er twee gespreksgroepen gevormd: JON-Noord en JON-Zuid, elk met twee coördinatoren. Dit bleek niet te werken. [...] 
Niet iedereen is geneigd en geschikt om in een groep te functioneren. Meerderen valt het zwaar om met aandacht naar de problemen van anderen te luisteren. Daardoor ontstond een nieuwe indeling: 

 • Groep: deze blijft gewoon in stand, zij het nu in één groep - die nu niet meer te groot is. 

 • Individueel: deze mensen krijgen regelmatig contact met een van de coördinatoren aangeboden. Hoewel deze in principe als professioneel hulpverlener kunnen functioneren, blijven zij hier de zelfhulp-werkwijze als leidraad volgen.

Onderzoek 
 

Drie meta-analyses van Roberto Maniglio.
 JON
Drie artikelen van Roberto Maniglio zoeken naar samenhang tussen 'seksueel misbruik in de kindertijd' (SMA/CSA - Child Sexual Abuse) en latere problemen. Er blijkt een samenhang, maar geen sterke: andere factoren spelen mee. 
 
Gieles, Frans E J, Leiden ongewenste seksuele ervaringen in de jeugd tot latere problemen met relaties? Bespreking van onderzoek uit Leuven en Londen:
 
Revell, Arlynn, Vansteenwegen Alfons, Nicholas Lionel, & Dumont Kitty; Oct 23 2008.
 Unwanted early sexual experiences (UESE) and relationship adjustment among students in committed relationships; 
JON

Universiteit van Leuven en van Fort Hare, Londen en Zuid Afrika.

Electronic Journal of Human Sexuality.

 

Onze resultaten ondersteunen niet die van het (gebruikelijke) onderzoek en de conclusie daarvan dat 'overlevers' van seksueel misbruik van kinderen meer problemen hebben met intieme relaties dan degenen die geen misbruik hebben meegemaakt.
 
Onze bevindingen ondersteunen die van Rind cs (1998 en 1997), die stellen dat er slechts een gering verband is tussen vroeg misbruik en latere psychopathologie.
Seksueel misbruik in de kindertijd (hier: ongewenste ervaringen) leiden niet onherroepelijk tot latere relatieproblemen.
 
Anoniem, Vriend of vijand? Over pedofilie en pedoseksualiteit; Scriptie, 2005 JON
Veel pedofielen gaan op maatschappelijk verantwoorde wijze met hun gevoelens om en zullen dan ook nooit een kind schade berokkenen. Helaas wordt er aan deze groep pedofielen nooit aandacht besteed in de media. Ik hoop dan ook met deze scriptie een ander beeld te hebben geschetst van de pedofiel en dat mensen zelf gaan nadenken in plaats van de media te volgen.
 
Over 
Palmen, Désiré, Pedofilie, het niet te accepteren 'anders' zijn? :
Reactie van een respondent.
JON
Ik denk dat het onderzoek van Désiré Palmen over het algemeen best nuttige conclusies opgeleverd kan hebben, behalve nou juist waar het gaat om de relaties tussen kinderen/jongeren en volwassenen. Even een paar kanttekeningen: [...]
Dat ze vindt dat pedofielen in ieder geval mensen zijn, met morele overwegingen en niet per definitie ziek, is een enorme verademing in deze duistere tijden van hysterie en vervolging. Ze verdient dan ook ondanks mijn kanttekeningen wat dit betreft veel waardering en erkentelijkheid en bovendien tenminste het respect dat ze tegenover ons getoond heeft. Met wat minder tijdsdruk en wat meer literatuurstudie had ik bovenstaande kanttekeningen wellicht niet eens hoeven maken. 
 
Rivas, T., Vrijwillige en onschadelijke affectieve relaties tussen minderjarigen en volwassenen buiten de eigen familie   Kritisch

JON

Bestaan er positieve vormen van pedofilie en misschien zelfs van bepaalde vormen van pedoseksualiteit? Dit is de getaboeïseerde vraag die ik in dit artikel wil behandelen. [...]
Is seksueel misbruik van kinderen door volwassenen hetzelfde als seks van volwassenen met kinderen? 
 

Spiritualiteit

Boer, Jan den, Van 'gevaarlijke hartstocht' naar zacht verlangen Trouw, Podium, 17 maart 2011
Nog steeds proberen streng gelovige mensen hun 'gevaar1ijke hartstocht' te onderdrukken. [....] Ik wil zeker niet pleiten voor het in alle vrijblijvendheid uitleven van lustgevoelens. Het kan ook anders. Belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen begeerte en verlangen. Vaak worden die begrippen door elkaar gebruikt. [...]
De begeerte raak je niet kwijt door deze te onderdrukken, maar door deze meditatief te onderzoeken. [...] [Zo] kun je leren de heftigheid van de begeerte te transformeren naar de liefdevolle aandacht van het gevoel van verlangen. 

Hulpverlening
 

Heb jij dat ook wel eens, dat gevoel ... 
Mensen die luisteren naar je verhaal ...
Auteur en bron onbekend
Bestaan er dan toch mensen die je begrijpen? 
Mensen die luisteren naar je verhaal,
zonder veroordelen, maar je respecteren als mens, om wie je bent ... 
 
Postma, Annemarie, 
De helende kracht van acceptatie - Levenskunst is meester worden van je leven
 Bres 269, september 2011
Acceptatie vind ik het mooiste woord dat er is. Boeddhisten hebben er zelfs een term voor die nog mooier is en een diepere betekenis heeft: tathata. Tathata betekent onvoorwaardelijk ‘ja' zeggen. Het betekent zo absoluut en totaal ‘ja' zeggen dat er geen verdeeldheid meer in jezelf heerst, er geen enkele ontkenning meer in jezelf is, en er geen ‘nee’ meer in je bestaat. Je wordt één in jouw ’ja' . [...]
Straf en veroordeel jezelf dan ook niet. Bedenk: het is een proces, een reis, een weg van vallen en opstaan.
 

Boek(bespreking)en

Citaten uit:
Hayez, Jean-Yves: Ook kinderen hebben een lichaam - Kinderen leren omgaan met seksualiteit' 
Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2005.
Het stigmatiseren van minderjarige misbruikers is een modeverschijnsel geworden. De volwassenen die dit doen, gaan meestal
voorbij aan de onschuldige aard van de meeste seksuele contacten tussen
kinderen of hebben per se een zondebok nodig om hun eigen angsten te
bezweren. Ze ervaren kinderseksualiteit als een bedreiging van hun
machtspositie en van de gevestigde orde, of zien, vanuit hun bezitterige
ouderliefde, in elke jonge Romeo een concurrent aan wie ze hun kleine
Julia kunnen verliezen. 
 
Over 
Lieshout, Ted van, Zeer kleine liefde: 
Het geheim gaat op kamers wonen

'Ik had het niet mogen meemaken.' 
Door Jaap Friso

 Hervormd Nederland, 18 september 1999

Ted van Lieshout schreef een bundel over de seksuele ervaringen uit zijn jeugd met een oudere man. [...]
Het geheim dat Ted van Lieshout meer dan dertig jaar bij zich droeg, gaat eindelijk op zichzelf wonen. Voorlopig gaat het op kamers, in de boekhandels, en hopelijk vindt het daarna onderdak bij de lezers. Hij heeft zijn geheim prijs gegeven en, al is hij nog lang niet geschreven, daarmee is een taak volbracht. 

Uit het leven gegrepen

Rivas, T., Verboden vriendschap  Kritisch & JON
In mijn persoonlijke leven heb ik ervaren hoezeer men over het algemeen gekant is tegen intieme relaties tussen volwassenen en minderjarige kinderen. [...]
Wat mij het meest is opgevallen in de persoonlijke hetze die ik zelf heb doorstaan, is dat men helemaal niet meer geïnteresseerd is in de persoonlijke gevoelens van de betrokkenen. Er is een oordeel geveld, letterlijk een vooroordeel, en dat bepaalt verder alles.  
 
Vrijman, Frank, Beeldig - Een blik in de ziel van een tiener van toen, 2001 JON

In de NRC van 6 januari 2001 viel mijn oog op een standbeeld dat me verdraaid bekend voor kwam. [...] En ja: het is "Moeder en kind" van Mari Adriessen, in 1954 [... het stond] vlak bijmijn school. 
In 1954 was ik twaalf jaar. Het beeld laat niet te raden dat de moeder een vrouw is, evenmin dat het kind een jongetje is. Ik fietste daar dus dagelijks langs en bemerkte toen al naar wie mijn blik getrokken werd, wie van beiden mij het meeste deed. Het was het jongetje.

 • Reactie van Tim: Beeldige beelden, ja 
  Ik herken enkele elementen van je verhaal al is mijn geschiedenis niet begonnen met een beeld, ook niet met een film- of televisiebeeld, maar met een echt jongetje. Ik werd hevig verliefd op een klasgenootje toen ik 12 was, maar heb hem dat nooit durven zeggen. Een tijd lang kon ik dat gevoel zelfs niet benoemen.
   

Januari 2014

Over 
Dautzenberg,
A.H.J.: Rafelranden van de moraal, 2013 
T. Rivas
JON
De auteur geeft zelf een analyse van de overheersende tijdgeest van gedachtenloos conformisme [...]
Een van de manifestaties van deze tijdgeest is het 'uitwissen' van de vrije seksuele moraal uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. [...] 
Uiteraard interesseert ons hier met name het verzet van Dautzenberg tegen wat hij de 'ongenuanceerde hetze tegen pedofielen' noemt. [...]
Daarbij constateert hij dat de media systematisch disinformatie verspreiden over de vereniging [Martijn] en nauwelijks een podium bieden aan tegengeluiden. [...]
Ondanks dit soort verschillen in inzicht en beleving, denk ik dat iedere vrijzinnige intellectueel dankbaar moet zijn dat A.H.J. Dautzenberg een lans breekt voor het vrije denken en schrijven.
 
Over 
Terpstra, Linda en Anke van Dijke: Publiek geheim: jeugdprostitutie. Negen portretten. 
T. Rivas
JON
Het boekje [...] behandelt in elk geval vormen van jeugdprostitutie die niets met een bijzondere persoonlijke voorkeur of roeping te maken hebben. [...] Het bevat acht vraaggesprekken met jonge ex-prostituees en een gesprek met een jongeman die nog steeds in het vak zit. [...]
Het gaat echter nooit om een volledig vrije keuze, maar om een noodsprong die door de auteurs een 'overlevingsstrategie' wordt genoemd. [...] 
In alle gevallen leidt de jeugdprostitutie volgens de auteurs tot psychische schade. [...]
Desondanks kan ik niet instemmen met het slotwoord van de auteurs.
Zij schrijven: 

“De blinde vlek voor dit probleem kan alleen verdwijnen als we het dogma van vrijwilligheid ter discussie durven te stellen. De keerzijde van het liberale prostitutiebeleid in Nederland is seksslavernij.”

Natuurlijk hebben de auteurs volkomen gelijk als ze jeugdprostitutie, zoals beschreven in dit boek, willen bestrijden. Maar het is in mijn ogen absurd om de problematiek rond prostitutie die niet van harte wordt bedreven toe te schrijven aan het criterium van de vrijwilligheid. 

In de meeste gevallen die in Publiek geheim aan bod komen, mogen we helemaal niet spreken van vrijwillige prostitutie en in de gevallen waarin daar op het eerste gezicht wél sprake van lijkt, blijkt het om een keuze te gaan die slechts uit nood geboren is.  
 

Oktober 2013

Liebrechts, Malou, 
Echt, de meeste pedofielen zijn geen pedoseksuelen
NRC Opinie, 12 september 2013
Mensen kunnen goed leven met onvervulde verlangens. Dat geldt ook voor pedofielen. 

September 2013

De ervaringen van homo- en biseksuele mannen met inter-generationele seksuele contacten in hun kindertijd; Stanley, Jessica L., Bartholomew Kim & Oram Doug In: The Journal of Sex Research, 41-4
In dit artikel, waarvan een deel hieronder door JON is vertaald, onderzoeken de auteurs 
 • de ervaringen zoals in de titel genoemd, maar ook 
 • de definitie waarmee men zoiets correct beschrijft. 

Zij vergelijken twee definities, te weten 

 • de gebruikelijke definitie, namelijk "CSA" = Child Sexual Abuse, ofwel "SMK" = Seksueel misbruik van Kinderen, gebaseerd op een verschil in leeftijd; elk contact met zo'n verschil is per definitie seksueel misbruik; met
 • een andere definitie, die zij voorstellen te gebruiken, namelijk "CSA-P of CSE" = Child Sexual Abuse based on perception annex Child Sexual Experience, ofwel "SMK-E of SEK" = Seksueel Misbruik van Kinderen indien zo ervaren, of Seksuele Ervaringen van Kinderen. 
  Dus: vraag eerst eens aan het (voormalige) kind hoe het contact ervaren is en spreek slechts indien dit negatief is van misbruik. 

Zij tonen aan dat hun definitie beter werkt als men de samenhang wil ontdekken tussen vroege seksuele ervaringen met volwassene(n) en latere problemen. 

De samenhang is deze: 

 • De deelnemers aan het onderzoek die het seksuele contact zelf als negatief, afgedwongen en als misbruik hadden ervaren, hadden later meer problemen in de volwassenheid dan wie deze negatieve ervaringen niet had gehad.
 • Zij die het seksuele contact hadden ervaren als positief, zonder dwang en niet als misbruik, hadden even veel of even weinig problemen in de volwassenheid als degenen die geen seksuele ervaringen in de kindertijd hadden gehad. 

5 juni 2013: Rubriek "Ethiek"

Uit de rubriek "Opinie" zijn de artikelen die over ethiek gaan nu in een nieuwe rubriek "Ethiek" geplaatst. Dit is gedaan omdat 

 • de rubriek Opinie nogal vol en lang was geworden, en omdat

 • vermoed wordt dat 'men' vaak al een opinie heeft en niet zo sterk geneigd is hie rook nog eens andere opinies bij te gaan lezen, terwijl 

 • het onderwerp 'Ethiek' juist wel van groot belang is op deze website. 

Behalve de hier reeds, voorheen bij 'Opinie' geplaatste artikelen, zijn er nog enkele aan toegevoegd, goeddeels afkomstig van de website "De Pedoloog" die zal worden opgeheven. De toegevoegde artikelen zijn deze: 

Gieles, F.E. J.; Voorzichtige verkenningen ... ... van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit; 
Samenvatting van een voordracht voor de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen; Gent, 24 november 1995  
in: tOKK,
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie,
Leuven, 22-3, september 1997, pp 129 - 132   
Om zijn werk te kunnen doen moet de hulpverlener, zeker in de residentiële zorg voor jeugdigen, minstens de grens van het persoonlijke levensgebied van het kind zien te bereiken en minstens iets van zijn eigen persoon beschikbaar stellen. Met andere woorden: intimiteit is - binnen zekere grenzen - een wezenlijk deel van ons werk. Over die grenzen gaat het hier.  
 
Naerssen, Lex van; 
De liefde beheersen 
HN, rubriek Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999
Wie de seksualiteit wil beheersen, moet de liefde beheersen, stelt Lex van Naerssen. Want de meeste mensen weten heel goed waar liefde en seks elkaar raken en waar ze niets met elkaar te maken hebben. Het is logisch dat vooral mannen moeite met de grenzen hebben. Zij werden tot voor kort immers nauwelijks geknuffeld, zeker niet door hun vaders of broers.   
 
Pardoen, Justine, ‘Intiem zijn met je kind voor eigen lustbeleving is fout’ Trouw, Ouders On Line
Kleine kinderen zijn enorm gefascineerd zijn door hun geslachtsdelen. Ze friemelen eraan. Bij zichzelf of bij elkaar. Kan geen kwaad, zeggen de deskundigen. En dat vinden ook de meeste ouders. Maar friemel je als ouder zelf ook mee?
Lees het artikel in het archief van   
 
Twee tegengestelde werelden DPA
Niets is geheel zwart of wit in deze wereld.
Er is een breed 'grijs gebied' tussen de twee tegenovergestelde situaties. 
 

 

Mei 2013: "Spiritueel"

Toegevoegd bij "Lees / Meer info": de rubriek "Spiritueel". Deze artikelen zijn in overleg overgenomen van de website "De Pedoloog" die zal worden opgeheven. Daarna komen er nieuwe stukken in deze rubriek.  

Anoniem: Gedicht & gebed  JON
Seks is machtig en geheimzinnig. [...] 
Heer, [...] Help me van dit machtige geschenk te genieten 
Binnen de grenzen die U gesteld hebt.
 
Douma, Prof. Dr. J. 
Over Pedofilie
Nederlands Dagblad: 14 september 2002
Ik schrijf deze rubriek nadat ik twee brieven heb ontvangen die met het leven van een pedofiel te maken hebben. En die doen mij zeggen dat het niet overbodig is dit onderwerp in de kerk aan de orde te stellen.
Er is al heel wat gewonnen wanneer we begrijpen dat een pedofiel niet per definitie een crimineel is. En ook dat kerkmensen, zonder ook maar één pedofiel te kennen, er weet van hebben dat zulke mensen binnen de kerken leven. [...] 
Tegen de pedofiel zelf zou ik willen zeggen: sluit het geheim van je leven niet helemaal in jezelf op. [...]
Misschien is er nog meer mogelijk. Onder ons is al eens geprobeerd een praatgroep te organiseren, waarin pedofielen hun moeilijkheden vrijuit met hun lotgenoten kunnen bespreken. 
 
Knap, Robin, Diaconaal Werkstuk, 2002  JON
Pedofilie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp, bepaald geen taboe meer; de media stonden er de laatste jaren vol van, waarmee niet gezegd is dat het onderwerp daardoor beter bespreekbaar is geworden.  
Het doel van mijn werkstuk is dit onderwerp wel beter bespreekbaar te maken. Daartoe zullen we eerst het centrale begrip 'pedofilie' kritisch moeten bekijken.  
[...] De kerk is niet van de wereld, maar zij staat wel in de wereld. Zij heeft dus ook te maken met dit probleem. Bovendien zijn er ook veel gelovige pedofielen. De vraag is nu hoe de kerk hierop moet reageren. Bij hulpverlening aan pedofielen denken we gelijk aan een pastorale invalshoek. Dit is een goede en waardevolle invalshoek, maar niet de enige. Uit bovenstaande blijkt dat pedofilie meer is dan alleen een persoonsgebonden probleem. Het is ook een sociaal vraagstuk en dient ook op die manier benaderd te worden. Ik denk dat hier een belangrijke taak ligt voor de diaconie. 
 
Knap, Robin, 
Incest; doorbreek het taboe 
Column "Pastoralia"
In mijn pastorale gesprekken stuit ik vaak op problemen rondom seksualiteit en opvoeding. Wat als je eigen kinderen erotische gevoelens bij je oproepen? Kinderen kunnen heel erotisch zijn. Ze hebben op elke volwassene een bepaalde aantrekkingskracht. [...]
Ik vind dat je moet accepteren dat dergelijke gevoelens bestaan. Dat is iets anders dan het kind ermee lastig vallen, want dat mag natuurlijk nooit. [...] 
De reden dat ik dit onderwerp hier bespreek is om een lans te breken voor een stukje openheid. 
 
Knap, Robin, 
Leviticus zegt dat het niet mag 
Open brief aan een docent
Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor het onderwijzen van zoveel jonge mensen aangaande de wet des Heren. Ik heb veel van u geleerd en probeer deze kennis ook zoveel mogelijk te delen met anderen. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand homoseksualiteit probeert goed te praten, verwijs ik simpelweg naar de overbekende teksten zoals u doet in uw bijdrage in het boekje "Homoseksualiteit en kerk" [...]
Bij deze wilde ik u enkele vragen voorleggen over hoe ik het beste andere specifieke wetten kan toepassen in onze tijd.
1) Als ik een stier offer doe ik dat natuurlijk voor Gods eer. Het zal de Heer immers een genoegen doen (zie. Lev. 1:9). Het probleem zit hem echter bij de buren. Zij zijn er niet erg blij mee en klagen steen en been. Moet ik hen gewoon negeren? [..] 
Knap, Robin, 
Pedofiele gevoelens en geloof 
JON
Geloof en pedofilie, gaat dat samen? Met name,voor mij, het protestants Christelijk geloof, is dat niet in tegenspraak met mijn gevoel? Een vraag die mij altijd bezig houdt, een gewetensvraag. Wat is de zin van dit alles? Wat is de zin van deze gevoelens? Wat is de zin van mijn bestaan?  
 
Knap, Robin, 
Seksualiteit in bijbels perspectief 
JON
In dit artikel wil ik ingaan op de vele vragen die ons bezig houden rondom seksualiteit en (reformatorisch) christen-zijn.  Eerst wil ik een goede theologische basis leggen om van daaruit vervolgens de ethische kant van de zaak te bekijken. Deze theologische basis is afkomstig uit een lange traditie van christelijke bezinning op de betekenis van de Bijbel. 
 
Pflug, Michael; Erka KOINOS MAGAZINE #27 (2000/3)
De goden riepen de Hoge Raad bijeen. Erka, de god der Liefde, had zich een knaap tot geliefde verkozen. En zich volledig aan hem overgeleverd. Dat had de argwaan der goden gewekt. En de Hoge Raad kwam tezamen.
 

April 2013

Aan het rapport van de Commissie Deetman - zie iets hieronder - zijn toegevoegd: 

 • Hoofdstuk 3:
  Schuivende panelen - Een achtergrondstudie naar wereldlijke en kerkelijke ontwikkelingen rond om seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie (1945-2010) - Dr. R.S.B. Kool 
  Deze achtergrondstudie maakt deel uit van het tweede spoor: het sociologisch/historisch onderzoek.
  Ontwikkelingen die zich in de periode 1945-2010 hebben voorgedaan binnen wetgeving, jurisprudentie en beleid worden beschreven in het licht van de maatschappelijke opvattingen over de strafwaardigheid van seksueel misbruik. 
  Aanvullend hierop volgt eerst een korte beschrijving van het politiek-maatschappelijke denken en de daaruit voortvloeiende strafwetgeving in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, noodzakelijk om een goed begrip te krijgen van het politiek-maatschappelijke vertoog betreffende de (strafbare) seksualiteit zoals dat zich heeft ontwikkeld in de periode 1945-2010.
   

 • Hoofdstuk 4:
  De ‘Woodstock-defense’ en seksueel misbruik van minderjarigen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie - dr. H.P.M. Kreemers 
  [...] Dat de pleidooien van Brongersma en anderen in die tijd veel aanhang hadden zou een misplaatste conclusie zijn. Zelfs binnen de NVSH, [...] was sprake van een weliswaar gedulde opvatting over voorlichting over pedofilie en opvang van in moeilijkheden terechtgekomen pedofielen, maar een pleidooi voor afschaffing van de wettelijke bescherming van kinderen voor seksuele contacten met kinderen bleef een opvatting van een kleine minderheid. 
  En hoeveel aandacht dit standpunt van deze kleine minderheid in de jaren zeventig ook kreeg, van een ‘Woodstock-mythe’ was in dit verband in Nederland geen sprake. 

Maart 2013

De herziening van de lay-out is voltooid. 
Daarbij is de indeling veranderd: 

 • De sectie "Diversen" met subrubriek "Uit het leven gegrepen" is herdoopt tot "Uit het leven gegrepen".

 • Wat in "Opinie" stond en 'uit het leven gegrepen' was, is aldaar geplaatst.

 • Wat in "Opinie" stond en een boekbespreking was, is geplaatst bij "Boekbesprekingen". 

Hierna volgen nieuwe artikelen, te beginnen met: 
 

Enkele passages uit:
Deetman, Commissie -; Rapport 2011: 
Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke kerk 
 • Opmerkingen vooraf - JON
 • Uit deel 1:
  • Uit de inleiding: definitie
  • Uit hoofdstuk 8: Bevindingen en aanbevelingen
 • Uit deel 2: 
  • Uit hoofdstuk 10: De consequenties van seksueel misbruik van minderjarigen - Drs. N.J. Nicolaï 
Wim Deetman, Nel Drayer, Pieter Kalbfleish, Harald Merckelbacu, Marit Monteiro & Gerard de Vries 

Balans, 2011

 

[JON: ....] Het is een gedegen onderzoek, waarvan de bezoeker van deze site zeker kennis moet nemen. Het is niet alles goud wat er blinkt; er zijn overduidelijk ook misstanden te melden: contacten en relaties die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan, die niet hadden mogen voorkomen. Vooral van de vaak zeer negatieve gevolgen ervan, daar moet de lezer zeker kennis van nemen. [...]
 
Martijn, Vereniging - Kinderen, die wil je toch geen kwaad doen - Intimiteit en ethiek februari 2012
Vooraf: De Vereniging Martijn is in juni 2012 door de rechtbank te Assen per direct opgeheven. [...]  Voordien, in februari 2012 is onderstaand advies gepubliceerd. 
Dit hoeft niet verloren te gaan. Hierin is geen 'verheerlijking', geen 'bagatellisering', geen 'kind als object' te bespeuren, terwijl het "handelen naar eer & geweten" - hieronder vermeld - toch moeilijk als 'onethisch' kan worden gekwalificeerd. - JON
- - -
Er bestaat gewenste en ongewenste intimiteit. Dit weet iedereen. Hoe ernstig en langdurig de gevolgen van ongewenste intimiteit kunnen zijn, is steeds duidelijker geworden. Je kunt nog zo dol zijn op een kind, dat maakt het niet tot jouw eigendom. Het kind is van zichzelf. Maar... misschien mag je het nabij zijn. [...]
Handel in elke situatie waarin je met kinderen omgaat naar eer en geweten - en neem daarbij de volgende richtlijnen in overweging. [...] 
 
Gieles, F E J, De staart van een lange takshond; Een lange discussie over ethiek februari 2012 
De Vereniging Martijn besloot in mei 2011 tot het instellen van een Commissie Ethiek. Ethiek gaat over de vraag wat goed en slecht is, dus over waarden, normen en richtlijnen. [...]
In dit artikel wil ik het gegeven advies in een breder kader plaatsen, namelijk in de discussie die sinds de jaren ’90 heeft plaatsgevonden in Nederland en ver daarbuiten. De commissie geeft geen revolutionair nieuw advies, maar sluit zich aan bij een langlopende discussie, als de staart van een lange takshond. 
Daaruit blijkt dat, als men mensen met pedofiele gevoelens maar de gelegenheid geeft om serieus met elkaar te spreken, er helemaal geen ‘vunzige voorstellen’ te voorschijn komen, maar een heuse ethiek, zelfs een beetje ‘strenge’ ethiek. 
 

Januari 2013

Jaarverslag JON 2012 

 • Het ledental van JON is dit jaar gestaag gegroeid. [...] 

 • Er zijn verschillen tussen de voormalige Vereniging Martijn en de NVSH Werkgroep JON. [...] 

 • De groep werd [...] te groot voor een huiskamer [...].Daarom zijn er eerst vijf coördinatoren gekozen en is de groep vervolgens per 1 januari 2013, op hun voorstel, gesplitst in twee gespreksgroepen: JON-Noord en JON-Zuid. [...] 

 • Drie peilers onder de JON zelfhulp: [...]

 • Samenwerking gezocht met de reguliere professionele hulpverlening [...]

Over 
Lieshout, Ted van; Mijn meneer
Amsterdam/Antwerpen: Querido, 2012. 

Rivas, T. boekbespreking. 

JON
De vraag is echter of het hier wel daadwerkelijk om een vrijwillige pedofiele relatie ging. Dat ligt uiteraard aan de definitie van zo'n relatie. [...]
Helaas heb ik namelijk moeten constateren dat de 'meneer' van Ted zijn persoonlijke grenzen onvoldoende heeft gerespecteerd. 
[...] 
Ook in een ander opzicht vind ik de relatie tussen Ted en zijn meneer geen goed voorbeeld van een pedofiele relatie die ethisch verantwoord zou mogen heten. 
[...] ... de erotiek moet zonder uitzondering ingebed zijn in de vrijwillige relatie als geheel en daarbij horen grenzen heilig te zijn. 
[...] ... als de ander alleen gebruikt wordt voor het eigenbelang, is het mis. Het gaat niet om de aan- of afwezigheid van erotiek, maar om ongeveinsde, oprechte genegenheid voor het kind. 
 
Beek, Erik van, Wie het heden niet kent, is gedoemd om te verdwalen - Reactie op: 
Jelto Drenth, Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen - Een reactie op Bernard ten Hag en Erik van Beek; in: Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 4; december 2012. 
Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 4; december 2012
Als ik niet beter wist zou ik denken dat hij het spoor bijster is. Ik ga dit toelichten. Ik noem de door Drenth aangehaalde getuigenissen van zogenaamde schadeloze pedofielenliefde (Van Lieshout e.d.) geen voorbeelden van nuance, maar van dwaling. I k heb niet de moeite genomen ze te noemen omdat ze een dood spoor zijn, passé, achterhaald. [...]
De kritiek van Drenth op het gebruik van dichotomieën verbaast me [...].
Wanneer je over dit soort controversiële onderwerpen spreekt, moet je altijd in de gaten houden dat je niet uit contact raakt met de tijdgeest. 
 
Hag, Bernard ten, (On)gewoon en (on)gevaarlijk - Antwoord aan Jelto Drenth [*]

[*] Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen;- Een reactie op Bernard ten Hag en Erik van Beek; Jelto Drenth

 Tijdschrift voor Seksuologie, 36,4; december 2012
Ik heb me willen beperken tot het zo nauwkeurig mogelijk uitzoeken wanneer er bij seksueel grensoverschrijdend gedrag sprake zou kunnen zijn van een seksuele stoornis (parafilie). Dit, omdat naar mijn mening cliënten te gemakkelijk en te vaak een dergelijk etiket opgeplakt krijgen, met name pedofilie. Mijn indruk is dat pedofilie in Nederland over-gediagnosticeerd wordt. 
Een tweede punt is dat eenzelfde gedrag op verschillende manieren ge- diagnosticeerd of geclassificeerd wordt. [...]
Mijn betoog bepleit uiterst voorzichtig te zijn met DSM-classificaties, niet alleen uit oogpunt van goede diagnostiek, maar ook om de verstrekkende gevolgen ervan, zoals langere detentiestraffen, hogere risicoprofielen en meer controle, waaronder libidoremmende medicatie om op proefverlof te kunnen. [...]
Drenth gaat uitvoerig in op de commissie Melai. De tijd is echter niet stil blijven staan.
 
Drenth, Jelto: Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen - Een reactie op Bernard ten Hag en Erik van Beek Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 4; december 2012.
Erik van Beek start zijn Beschouwing over pedofilie met een alinea waarin hij onbekommerd een normatief idioom hanteert. [...] 
"De publieke opinie is daarbij stellig en generaliserend, de professional zoekend en genuanceerd."  Deze zin uit het artikel ga ik toetsen. [...] Kortom: ik kan bij sommige niet-professionals meer nuance vinden dan bij Van Beek. 
Een overgeslagen denkstap in de redenering [...] 
Ik ben, neem ik aan, al wel duidelijk genoeg geweest in mijn afwijzing van Van Beek's geloof in de bruikbaarheid van het onderscheid pedofiel vs. pedoseksueel. Dichotomieën hebben in ons vakgebied vaker voor verwarrende simplificaties gezorgd. [...] 
 
Samenvatting, citaten en Conclusies van - en reacties op:
Hag, Bernard tenParafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Overwegingen en therapeutische mogelijkheden. Beschouwing 
Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 3; september 201
Dit artikel onderzoekt het seksuele aspect van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Betoogd wordt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag lang niet altijd door een bijzondere seksuele voorkeur bepaald wordt en dat gewaakt moet worden voor het pathologiseren of medicaliseren van crimineel gedrag en het criminaliseren van normaal seksueel gedrag. 
 

September 2012

 • De gehele site wordt nu nagezien op inhoud, lay-out en navigatie. Daarna worden nieuwe artikelen geplaatst - nu alvast te beginnen met:

Beek, Erik van, Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd; Beschouwing [*] Tijdschrift voor Seksuologie, 36-3, september 2012
Het huidige grimmige klimaat jegens pedofielen en pedoseksuelen lijkt tot een steeds grotere polarisatie te leiden tussen diverse groepen in de samenleving. [...]
Er lijkt zich echter binnen de pedofiele subcultuur een verschuiving voor te doen, die aanzet kan geven tot herbezinning van overheden, pedofielen en de publieke opinie op hun eigen standpunten. Deze worden in dit artikel besproken. 
Tevens wordt stilgestaan bij de vraag of pedofilie een geaardheid of een ziekte moet worden genoemd. [*]

[* Zie het vervolg van deze discussie hierboven bij Januari 2013 - Lees daar van onder naar boven voor de volgorde ervan - JON.]

[ Home ]